У вла­ді не­має єди­ної по­зи­ції що­до Дон­ба­су

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЛЕВИЦЬКА

— Пе­ре­мо­га у вій­ні до­ся­га­є­ться ар­мі­єю. А ди­пло­ма­тія ли­ше до­по­ма­гає. Вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач не го­то­вий прийня­ти це, — ка­же ди­пло­мат Ро­ман БЕЗСМЕРТНИ­Й, 54 ро­ки. Був пред­став­ни­ком Укра­ї­ни в Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі на пе­ре­го­во­рах у Мін­ську в 2015–2016-х і в ли­пні–сер­пні то­рік.

— Якось пре­зи­дент ска­зав, що йо­му ні­ко­ли за­йма­ти­ся стра­те­гі­єю. Але без неї не­мо­жли­во роз­ро­би­ти та­кти­ку. До при­хо­ду Зе­лен­сько­го до­мі­ну­ва­ла на лі­нії фрон­ту. А за­раз на пе­ре­до­вій про­бле­ми з кіль­кі­стю осо­бо­во­го скла­ду й озбро­є­н­ня­ми. Ми втра­ти­ли та­кти­чну іні­ці­а­ти­ву на пе­ре­го­во­рах. Ро­сія гне свою лі­нію, а укра­їн­ська сто­ро­на ме­ту­ши­ться. Не озву­чує план. Не го­во­рить чі­тко, що ви­рі­ше­н­ня по­лі­ти­чних пи­тань без без­пе­ко­вих не­мо­жли­ве, — про­дов­жує Безсмертни­й.

5 трав­ня пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський за­твер­див но­вий склад укра­їн­ської де­ле­га­ції в ТКГ із мир­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі. Ке­рів­ни­ком за­ли­шив­ся Ле­о­нід Ку­чма. Йо­го за­сту­пни­ком став мі­ністр із ре­ін­те­гра­ції тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Оле­ксій Ре­зні­ков. У ко­жну під­гру­пу до­да­ли по одно­му пред­став­ни­ку на рів­ні за­сту­пни­ків мі­ні­стрів. До де­ле­га­ції уві­йшли ке­рів­ни­ки кіль­кох про­філь­них ко­мі­те­тів Вер­хов­ної Ра­ди.

— Онов­ле­н­ня має від­ро­ди­ти спів­пра­цю в пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі між уря­дом, пар­ла­мен­том і Офі­сом пре­зи­ден­та. Бо Вер­хов­на Ра­да до­сі не бу­ла до­ста­тньо ін­фор­мо­ва­на, що від­бу­ва­є­ться. Це галь­му­ва­ло за­пуск прийня­тих рі­шень, — го­во­рить Ро­ман Безсмертни­й. — Але чи змо­же го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах одно­ча­сно ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції й бра­ти участь у пе­ре­го­во­рах у Мін­ську? Це не­ком­пе­тен­тність у фор­му­ван­ні де­ле­га­ції. Та­кож опо­зи­ція мо­же за­пи­та­ти: чо­му не­має їхньо­го пред­став­ни­ка? На пе­ре­го­вор­но­му май­дан­чи­ку пред­став­лять тіль­ки іде­о­ло­гію ”Слу­ги на­ро­ду”.

Чи змі­ни­ла­ся по­зи­ція Ки­є­ва в пе­ре­го­во­рах?

— Вар­то по­рів­ня­ти ри­то­ри­ку мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Дми­тра Ку­ле­би і го­ло­ви Офі­су пре­зи­ден­та Ан­дрія Єр­ма­ка. Пер­ший чі­тко на­зи­ває прі­о­ри­те­ти: без­пе­ка, гу­ма­ні­тар­ні пи­та­н­ня, со­ці­аль­на сфе­ра. Дру­гий го­во­рить плу­та­но. Оче­ви­дно, між ни­ми є дис­ку­сія. При­чи­ною мо­же бу­ти не­впо­ряд­ко­ва­ність зов­ні­шніх кон­та­ктів Єр­ма­ка, який діє по­за вла­сною ком­пе­тен­ці­єю і за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни. Від­су­тність єди­ної по­зи­ції шко­дить ро­бо­ті де­ле­га­ції.

Пред­став­ник Ро­сії на пе­ре­го­во­рах Бо­рис Гри­злов за­явив, що Укра­ї­на від­мов­ля­є­ться від діа­ло­гу з ЛДНР. Від­ки­ну­ла ідею ство­ре­н­ня Кон­суль­та­тив­ної ра­ди?

— Оче­ви­дно, за­сту­пник ке­рів­ни­ка адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та РФ Дми­тро Ко­зак і Єр­мак ма­ли до­го­вор­няк, який вже не здій­сни­ться. До­бре про­гля­да­є­ться не­по­слі­дов­ність і не­фа­хо­вість. При­йма­ють рі­ше­н­ня суб’єктив­но, по­тім ска­со­ву­ють. Не ба­чать ло­гі­ки про­це­су й са­мі се­бе за­во­дять у глу­хий кут. Кон­суль­та­тив­на ра­да — це га­чок, який по­тя­гнув би пря­мі пе­ре­го­во­ри Ки­є­ва з ЛНР і ДНР. Ви­ве­де­н­ня Ро­сії у ста­тус ней­траль­ної дер­жа­ви мо­мен­таль­но зро­би­ло б пе­ре­го­во­ри дво­сто­рон­ні­ми. Да­лі йшло б до на­да­н­ня ОРДЛО спе­ці­аль­но­го ста­ту­су.

Ро­сія гне свою лі­нію, а укра­їн­ська сто­ро­на ме­ту­ши­ться

Укра­ї­на за­про­по­ну­ва­ла ре­ві­зію сво­го май­на в ОРДЛО. Це вда­ла ідея?

— У Ро­сії яв­ний обвал го­спо­дар­ки на Дон­ба­сі. Пра­гне бан­кру­ту­ва­ти нас. То­му весь час схи­ляє, щоб від­но­ви­ли еко­но­мі­чну спів­пра­цю з оку­по­ва­ною те­ри­то­рі­єю. Пе­ре­вір­ка май­на — наш сер­йо­зний та­кти­чний ар­гу­мент. Це слаб­ке мі­сце агре­со­ра. То­му все зу­пи­ни­ло­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.