На ба­зах від­по­чин­ку від­мов­ля­ю­ться від швед­сько­го сто­лу

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬК­А

— Се­зон пла­ну­є­мо від­кри­ти в се­ре­ди­ні черв­ня. Ці­на за но­мер ста­но­ви­ти­ме 550 гри­вень. У ли­пні й сер­пні — 750. Та­кі ж бу­ли й то­рік, — роз­по­від­ає 37-рі­чна На­та­лія ГРИГОРЧУК. Має ба­зу від­по­чин­ку в се­лі Ген­гір­ка Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну на Хер­сон­щи­ні.

— Лю­ди вже дзво­нять. Біль­шість за­пи­су­ю­ться на від­по­чи­нок у ли­пні. Номери що­дня де­зін­фі­ку­ва­ти­ме­мо спе­ці­аль­ни­ми за­со­ба­ми. Змі­ни­мо си­сте­му хар­чу­ва­н­ня. Ра­ні­ше в нас був швед­ський стіл. Те­пер зро­би­мо їдаль­ню швид­ко­го хар­чу­ва­н­ня. На те­ри­то­рії ба­зи є ба­сейн, до мо­ря йти май­же 600 ме­трів.

Ліж­ко-мі­сце в но­ме­рі на Азов­сько­му мо­рі про­по­ну­ють від 150 грн. Біль­шість вла­сни­ків го­те­лів ка­жуть, що від­мов­ля­ться від швед­сько­го сто­лу. Стра­ви за­мов­ля­ти­муть за кіль­ко­ма ва­рі­ан­та­ми ме­ню, їх при­но­си­ти­муть офі­ці­ан­ти.

— Не бу­де во­сьми­мі­сних но­ме­рів. Ско­ро­ти­мо кіль­кість лю­дей до чо­ти­рьох. Від­по­від­но ком­форт зро­сте. На­при­кін­ці ли­пня та в сер­пні про­по­ну­ва­ти­ме­мо сон на­дво­рі. В па­віль­йо­нах, об­тя­гну­тих мо­скі­тною сі­ткою, — го­во­рить вла­сни­ця ба­зи від­по­чин­ку в се­лі Стріл­ко

Про­по­ну­ва­ти­ме­мо сон на­дво­рі. В па­віль­йо­нах, об­тя­гну­тих мо­скі­тною сі­ткою

ве на Хер­сон­щи­ні 65-рі­чна Та­ма­ра Швець.

— До­сі не зна­є­мо, які ви­мо­ги до кіль­ко­сті де­зін­фе­кто­рів, до­пу­ску до ку­хні. На те­ри­то­рії ба­зи є ка­фе й ку­хня для са­мо­стій­но­го при­го­ту­ва­н­ня їжі. За но­ви­ми нор­ма­ми ма­ли б за­бо­ро­ни­ти лю­дям ко­ри­сту­ва­ти­ся ка­стру­ля­ми й ми­ска­ми. Але уряд мов­чить. Че­ка­є­мо по­яснень до кін­ця трав­ня, — до­дає 47-рі­чна Сві­тла­на Злен­ко, вла­сни­ця ба­зи від­по­чин­ку в се­лі Ки­ри­лів­ка За­по­різь­кої обла­сті. — Номери ко­шту­ва­ти­муть від 900 до 1300 гри­вень за до­бу. Це то­рі­шні ці­ни. Ро­зра­хо­ву­є­мо, що при­їдуть ба­га­то ту­ри­стів.

Най­до­рож­чий від­по­чи­нок в Оде­сі. Ти­ждень на двох у го­те­лі на бе­ре­зі мо­ря обі­йде­ться у 35 тис. грн.

— Оде­са зав­жди бу­ла до­ро­гим мі­сцем. Не че­рез най­кра­щий сер­віс, а че­рез пре­стиж. Так са­мо ко­лись у Кри­му бу­ло пре­сти­жно від­по­чи­ва­ти в Ял­ті. Хо­ча там не най­кра­щі го­те­лі. В Оде­су їдуть чи­ма­ло іно­зем­ців. Бро­ню­є­мо за­раз го­те­лі для нім­ців, бі­ло­ру­сів, ан­глій­ців, по­ля­ків, — ка­же ту­р­агент 36-рі­чний Юрій Па­нюк. — До то­го ж мі­сто ці­ни­ться за ве­ли­ку кіль­кість роз­ваг. Є ве­чо­ри жи­вої му­зи­ки в ре­сто­ра­нах, ди­ско­те­ки, аква­парк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.