А ці­ни та­ки зро­ста­ють

Groshi - - Новини -

Клю­чо­ві чин­ни­ки, що впли­ва­ють на зро­ста­н­ня спо­жив­чих цін, – курс грив­ні, ко­му­наль­ні та­ри­фи, які адмі­ні­стра­тив­но вста­нов­лю­ю­ться, сві­то­ві ці­ни на про­до­воль­ство та па­ли­во. Яку ін­фля­цію очі­ку­є­мо за під­сум­ка­ми 2018 ро­ку? На­та­лія Бо­гу­та

Держ­стат відзві­ту­вав про зро­ста­н­ня спо­жив­чих цін за сі­чень–тра­вень 2018 ро­ку на рів­ні 4,4%, за ми­ну­лі 12 мі­ся­ців – 11,7% (на мо­мент від­прав­ле­н­ня но­ме­ра до дру­кар­ні да­ні що­до черв­не­во­го ІСЦ не бу­ло опу­блі­ко­ва­но). У Нац­бан­ку вчер­го­ве за­яви­ли, що очі­ку­ва­не до кін­ця 2018 ро­ку зро­ста­н­ня ін­де­ксу спо­жив­чих цін не пе­ре­ви­щить 8,9%. Для цьо­го НБУ на­віть «до­клав зу­силь», – дві­чі 2018 ро­ку під­ви­щив­ши облі­ко­ву став­ку, – спо­ча­тку в сі­чні з 14,5% до 16%, а по­тім у бе­ре­зні – до 17% рі­чних. Втім, ці­ни все одно зро­ста­ють, хо­ча й не та­ки­ми жва­ви­ми тем­па­ми, як у по­пе­ре­дні ро­ки (див. гра­фік). До кін­ця 2018 ро­ку зро­ста­н­ня ін­де­ксу спо­жив­чих цін мо­же ста­но­ви­ти 7,5–8%, та ли­ше за умо­ви від­су­тно­сті сер­йо­зної де­валь­ва­ції, а та­кож від­мо­ви уря­ду змі­ню­ва­ти та­ри­фи. Іна­кше спо­жив­чі ці­ни зро­стуть на 10–12%.

Про­ду­кто­ва істо­рія

У сво­є­му «Ін­фля­цій­но­му зві­ті» за тра­вень НБУ вка­зує на упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня цін на про­ду­кти. «Тем­пи зро­ста­н­ня цін на си­рі про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня в трав­ні істо­тно впо­віль­ни­ли­ся (до 14,5% рік до ро­ку). Від­чу­тно змен­ши­ли­ся тем­пи зро­ста­н­ня цін на ово­чі та фру­кти – до 2,4% і 15,7% рік до ро­ку від­по­від­но. Про­дов­жу­ва­ло­ся упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня цін на ви­ро­би з м’яса та мо­ло­чних про­ду­ктів. Зро­ста­н­ня цін на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня з ви­со­ким сту­пе­нем оброб­ки спо­віль­ни­ло­ся до 11,4% (рік до ро­ку). Це ста­ло­ся зав­дя­ки упо­віль­нен­ню зро­ста­н­ня цін на си­ро­ви­ну, в то­му чи­слі на тлі роз­ши­ре­н­ня про­по­зи­ції ім­пор­ту та змі­цне­н­ня грив­ні», – іде­ться в зві­ті НБУ за під­сум­ка­ми трав­ня. Та­кож у Нац­бан­ку на­го­ло­шу­ють, що від­бу­ло­ся зни­же­н­ня тем­пів зро­ста­н­ня цін на ово­чі зав­дя­ки роз­ши­рен­ню про­по­зи­ції. Хо­ро­ший си­гнал – упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня цін на м’ясо та мо­ло­чні про­ду­кти, яке від­мі­че­но в трав­ні. Одна з при­чин – зни­же­н­ня сві­то­вих цін, у зв’яз­ку з чим вну­трі­шні ви­ро­бни­ки та­кож змен­ши­ли апе­ти­ти. Во­дно­час, про­дов­жує зро­ста­ти ці­на на яй­ця че­рез збіль­ше­н­ня по­пи­ту з бо­ку кра­їн, які ім­пор­ту­ють цей про­дукт з Укра­ї­ни. А що в черв­ні? У черв­ні ін­декс цін на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, який роз­ра­хо­вує жур­нал «Гро­ші», змен­шив­ся на 2,2%. При­чо­му, ін­декс на м’ясо і ри­бу по­ка­зав змен­ше­н­ня цін на 2,9%, а на ово­чі та фру­кти – на 12,13%. При цьо­му ці­ни на мо­ло­чні про­ду­кти за­ли­ши­ли­ся на рів­ні трав­ня. Єди­на гру­па то­ва­рів у про­до­воль­чій лі­ній­ці, де по­мі­тне

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.