7 клю­чо­вих про­по­зи­цій пре­зи­ден­та з еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни

Groshi - - Новини -

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко 4 ли­пня про­вів чер­го­ву зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми бі­зне­су, в рам­ках якої він пре­зен­ту­вав «Акт еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни 2018-2019». За сло­ва­ми пре­зи­ден­та, за­хо­ди, що про­пи­са­ні у цьо­му до­ку­мен­ті, за­без­пе­чать подаль­ший про­грес ре­форм і при­ве­дуть до біль­шої еко­но­мі­чної сво­бо­ди. Зро­зумі­ло, що ро­би­ться це в рам­ках пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, але це нор­маль­но – під­штов­ху­ва­ти вла­ду до пра­виль­них ре­форм під за­гро­зою про­ка­та­ти її на най­ближ­чих ви­бо­рах. У пер­шу чер­гу пре­зи­дент зга­дав у сво­є­му ви­сту­пі За­кон «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції», який Вер­хов­на Ра­да прийня­ла 21 черв­ня. «Хо­чу акцен­ту­ва­ти ува­гу на то­му, що нор­ми цьо­го акта бу­дуть ім­пле­мен­ту­ва­ти­ся від­по­від­но до гра­фі­ка. Він до­зво­лить від­по­ві­сти на ба­га­то пи­тань. По­чи­на­ю­чи з ви­плат ди­ві­ден­дів і за­хи­сту ва­лю­тної по­зи­ції і за­кін­чу­ю­чи від­кри­т­тям ра­хун­ків за ме­жа­ми Укра­ї­ни», – за­явив По­ро­шен­ко і там же під­пи­сав йо­го. Та­кож го­ло­ва дер­жа­ви на­го­ло­сив на ва­жли­во­сті за­ко­ну про ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд. По­ро­шен­ко ска­зав, що прийня­тий до­ку­мент пов­ні­стю від­по­від­ає ви­мо­гам і ре­ко­мен­да­ці­ям Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії. «Я ду­же роз­ра­хо­вую, що мо­ло­ді та до­свід­че­ні юри­сти бу­дуть бра­ти участь у кон­кур­сі на зайня­т­тя по­сад в ан­ти­ко­ру­пцій­но­му су­ді, і він в ма­кси­маль­но сти­слі тер­мі­ни по­чне свою ро­бо­ту. А це, у свою чер­гу, до­по­мо­же за­вер­ши­ти фор­му­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної ін­фра­стру­кту­ри», – уто­чнив пре­зи­дент. Ще один пункт акта еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції – це ство­ре­н­ня На­ціо­наль­но­го бю­ро фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань, яке за­мі­нить по­да­тко­ву мі­лі­цію. По­ро­шен­ко під­кре­слив, що він зго­ден на вне­се­н­ня по­пра­вок до від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту і на йо­го до­о­пра­цю­ва­н­ня. Але го­лов­на ме­та, за йо­го сло­ва­ми, – ство­ре­н­ня ана­лі­ти­чної слу­жби, яка за­без­пе­чить ефе­ктив­ну бо­роть­бу з ор­га­ні­зо­ва­ною еко­но­мі­чною зло­чин­ні­стю, обме­жить втру­ча­н­ня в ді­яль­ність ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су пра­во­охо­рон­них ор­га­нів (по­лі­ції, СБУ, ГПУ, НАБУ). «Всі ці пи­та­н­ня нам по­трі­бно ви­рі­ши­ти про­тя­гом двох-трьох ти­жнів, прийня­ти за­кон та ім­пле­мен­ту­ва­ти йо­го до кін­ця 2018 ро­ку», – за­явив пре­зи­дент. Ще одним ва­жли­вим рі­ше­н­ням, про яке по­ві­до­мив По­ро­шен­ко, ста­ло вне­се­н­ня в пар­ла­мент за­ко­но­про­е­кту про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (№8557). «Цей за­ко­но­про­ект не бу­де вхо­ди­ти в про­ти­річ­чя з МВФ. Ім­пле­мен­та­ція но­во­го ме­ха­ні­зму ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня за прин­ци­пом «Що не за­бо­ро­не­но – те до­зво­ле­но» Ухва­ле­н­ня За­ко­ну «Про кон­це­сії» як ін­стру­мен­ту за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в ін­фра­стру­кту­ру Ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту про На­ціо­наль­не бю­ро фі­нан­со­вих роз­слі­ду­вань та фор­му­ва­н­ня цьо­го ор­га­ну до 2019 ро­ку Ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал і лі­кві­да­ція по­да­тку на при­бу­ток Вве­де­н­ня адмі­ні­стра­тив­ної та ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті для по­са­до­вих осіб дер­жав­них ор­га­нів за скла­да­н­ня не­за­кон­них актів пе­ре­ві­рок За­крі­пле­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні ін­сти­ту­ту бі­знес-ом­буд­сме­на Ухва­ле­н­ня но­во­го За­ко­ну «Про бан­крут­ство», який за­хи­стить пра­ва кре­ди­то­рів і спро­стить про­це­ду­ри лі­кві­да­ції бі­зне­су

Але він на­бу­де чин­но­сті тіль­ки то­ді, ко­ли бу­дуть про­ра­хо­ва­ні ре­аль­ні втра­ти і в бю­дже­ті бу­дуть пе­ред­ба­че­ні ком­пен­са­то­ри», – по­яснив го­ло­ва дер­жа­ви (див. стор. 12). Крім цьо­го, до спи­ску іні­ці­а­тив з еко­но­мі­чної мо­дер­ні­за­ції уві­йшли прийня­т­тя За­ко­ну «Про кон­це­сії», який до­зво­лить за­лу­чи­ти ін­ве­сти­ції у ве­ли­кі ін­фра­стру­ктур­ні про­е­кти; прийня­т­тя но­во­го За­ко­ну «Про бан­крут­ство» з ме­тою за­хи­сту прав кре­ди­то­рів і спро­ще­н­ня про­це­дур лі­кві­да­ції бі­зне­су; вве­де­н­ня від­по­від­аль­но­сті для пе­ре­ві­ря­ю­чих, які скла­да­ють не­за­кон­ні акти пе­ре­ві­рок. Бі­знес зі сво­го бо­ку на­га­дав По­ро­шен­ко про 10 основ­них ви­мог до вла­ди, се­ред яких впро­ва­дже­н­ня ПНВК, зни­же­н­ня по­да­тко­во­го ти­ску на фонд опла­ти праці, подаль­ша де­ре­гу­ля­ція і ство­ре­н­ня рин­ку сіль­го­сп­зе­мель. Крім цьо­го, під­при­єм­ці по­про­си­ли пре­зи­ден­та звер­ну­ти ува­гу на про­бле­му ти­ску з бо­ку СБУ, на обме­же­н­ня го­тів­ко­во­го обі­гу в еко­но­мі­ці і на бо­роть­бу з кон­тра­бан­дою. По­ро­шен­ко по­го­див­ся з тим, що не­об­хі­дно сер­йо­зно за­йма­ти­ся ви­ко­рі­не­н­ням кон­тра­бан­ди, а та­кож за­явив про те, що ком­фор­тне ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні та за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій за­ли­ша­ю­ться прі­о­ри­те­тни­ми зав­да­н­ня­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.