Пе­ре­не­се­н­ня чар­те­ру – що вин­на ком­па­нія?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Пра­ва па­са­жи­рів чар­те­ру ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від прав па­са­жи­рів ін­ших ти­пів авіа­пе­ре­льо­тів, то­му отри­ма­ти ком­пен­са­цію мо­жли­во. Аві­а­пе­ре­ві­зник зо­бов’яза­ний до­три­му­ва­ти­ся ча­су ви­льо­ту і умов пе­ре­льо­ту. «Від­по­від­но до по­ло­жень чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни, аві­а­пе­ре­ві­зник не­се від­по­від­аль­ність за за­трим­ку або ска­су­ва­н­ня рей­су. Під­твер­дже­н­ням укла­де­н­ня до­го­во­ру пе­ре­ве­зе­н­ня між авіа­ком­па­ні­єю та па­са­жи­ром є авіа­цій­ний кви­ток, і йо­го по­трі­бно збе­рі­га­ти, що­най­мен­ше, до за­кін­че­н­ня пе­ре­льо­ту, а в ра­зі на­яв­но­сті будь-яких пре­тен­зій до авіа­пе­ре­ві­зни­ка – до пов­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня та­ких пре­тен­зій», – по­яснює Ві­ктор Мо­роз, адво­кат, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО «Suprema Lex». За йо­го сло­ва­ми, якщо за­трим­ка або ска­су­ва­н­ня рей­су ста­ли­ся вже пі­сля при­бу­т­тя па­са­жи­ра в ае­ро­порт для по­льо­ту, ба­жа­но отри­ма­ти від пред­став­ни­ка авіа­пе­ре­ві­зни­ка в ае­ро­пор­ту пи­сьмо­ве під­твер­дже­н­ня за­трим­ки рей­су. Якщо рейс ска­со­ва­но або за­три­ма­но більш ніж на п’ять го­дин, па­са­жир мо­же ви­ма­га­ти від авіа­ком­па­нії від­шко­ду­ва­н­ня пов­ної вар­то­сті кви­тка. Однак якщо ва­жли­ві­ше ді­ста­ти­ся до пун­кту при­зна­че­н­ня яко­мо­га швид­ше, то­му що, на­при­клад, за­бро­ньо­ва­но го­тель, то авіа­ком­па­нія мо­же за­про­по­ну­ва­ти змі­ну мар­шру­ту. «Не­за­ле­жно від то­го, бу­де па­са­жи­ру від­шко­до­ва­но вар­тість кви­тка або змі­не­но мар­шрут, у ра­зі ска­су­ва­н­ня рей­су та­кож мо­жна ви­ма­га­ти ви­пла­ти ком­пен­са­ції, роз­мір якої, за­ле­жно від дов­жи­ни мар­шру­ту авіа­пе­ре­льо­ту, ста­но­вить від 250 до 600 єв­ро», – на­га­дує Ві­ктор Мо­роз. Адво­кат ре­ко­мен­дує зна­йти в ае­ро­пор­ту пред­став­ни­ка авіа­пе­ре­ві­зни­ка і ви­ма­га­ти від ньо­го за­без­пе­чи­ти хар­чу­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня: в ра­зі ска­су­ва­н­ня рей­су і про­дов­же­н­ня по­до­ро­жі па­са­жи­ра ін­шим мар­шру­том аві­а­пе­ре­ві­зник зо­бов’яза­ний за­без­пе­чи­ти без­ко­штов­не хар­чу­ва­н­ня і прохо­ло­дні на­пої – до ви­льо­ту аль­тер­на­тив­но­го рей­су. У ра­зі за­трим­ки рей­су на ніч, він має за­без­пе­чи­ти без­ко­штов­не про­жи­ва­н­ня в го­те­лі та трансфер до ньо­го. Крім то­го, па­са­жир має пра­во за ра­ху­нок авіа­ком­па­нії зро­би­ти два те­ле­фон­них дзвін­ка або від­пра­ви­ти факс або імейл. «Якщо авіа­ком­па­нія до­бро­віль­но не хо­че від­шко­до­ву­ва­ти вар­тість кви­тка, а та­кож спла­чу­ва­ти на­ле­жні ком­пен­са­ції, слід за пер­шої мо­жли­во­сті на­ді­сла­ти їй пре­тен­зію, а якщо і пре­тен­зія за­ли­ши­ться без за­до­во­ле­н­ня, за за­хи­стом сво­їх прав по­трі­бно звер­та­ти­ся до су­ду», – ре­ко­мен­дує адво­кат. Вар­то пам’ята­ти: аві­а­пе­ре­ві­зник звіль­ня­є­ться від від­по­від­аль­но­сті за за­трим­ку або ска­су­ва­н­ня рей­су, якщо во­ни ста­ли­ся че­рез об­ста­ви­ни не­пе­ре­бор­ної си­ли, на­при­клад, ви­вер­же­н­ня вул­ка­на, по­го­дні умо­ви. В усіх ін­ших ви­пад­ках мо­жна смі­ли­во ви­ма­га­ти ком­пен­са­цію.

Остан­нім ча­сом по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки пе­ре­не­се­н­ня рей­сів чар­тер­них авіа­ком­па­ній. Які пра­ва па­са­жи­рів чар­те­рів у ра­зі за­трим­ки або пе­ре­не­се­н­ня рей­су? Яка ком­пен­са­ція за ска­су­ва­н­ня рей­су мо­жли­ва? Іван, Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.