Чи мо­жна за­бра­ти де­по­зит ра­ні­ше за­кін­че­н­ня тер­мі­ну?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

У мо­го ба­тька ко­шти на стро­ко­во­му вкла­ді без мо­жли­во­сті до­стро­ко­во­го зня­т­тя. Але не­що­дав­но він за­хво­рів і звер­нув­ся в банк, щоб за­бра­ти вклад, де йо­му від­мо­ви­ли. Яка пра­кти­ка ви­лу­че­н­ня сво­їх гро­шей із де­по­зи­тних вкла­дів, по яким до­го­во­ром не пе­ред­ба­че­но до­стро­ко­ве зня­т­тя? Ан­на, Ки­їв

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Так, вкла­ди з умо­вою в до­го­во­рі «без до­стро­ко­во­го зня­т­тя» банк ра­ні­ше за­вер­ше­н­ня тер­мі­ну має пра­во не ви­да­ва­ти, хі­ба що до­мо­ви­ти­ся з ним по­лю­бов­но або ви­тре­бу­ва­ти че­рез суд. За­кон Укра­ї­ни від 14.05.2015 № 1195 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни» змі­нив нор­му Ци­віль­но­го ко­де­ксу в ч. 3 ст. 1060, пі­сля чо­го до­стро­ко­ве по­вер­не­н­ня вкла­ду і на­ра­хо­ва­них по ньо­му від­со­тків ста­ло мо­жли­ве ви­ня­тко­во в ра­зі, ко­ли це пе­ред­ба­че­но умо­ва­ми до­го­во­ру цьо­го вкла­ду. «Вкла­ди без мо­жли­во­сті до­стро­ко­во­го ро­зір­ва­н­ня бан­ки роз­ри­ва­ти не мо­жуть че­рез пе­ред­ба­че­ні за це сан­кції НБУ. Та­кі вкла­ди мо­жуть бу­ти ро­зір­ва­ні до­стро­ко­во ли­ше за рі­ше­н­ням су­ду та ін­ших дер­жав­них ор­га­нів. При цьо­му, в осо­бли­вих ви­пад­ках, мо­жли­во, бан­ки за­про­по­ну­ють якісь ін­ди­ві­ду­аль­ні умо­ви», – по­яснює Ма­ри­на Сталь­ні­ке­вич, стар­ший екс­перт се­кто­ра роз­дрі­бно­го бі­зне­су ОТП Бан­ку. Як при­пу­ска­ють у бан­ку, рі­ше­н­ням мо­же бу­ти кре­дит під мі­ні­маль­ний від­со­ток або ж без від­со­тка під за­ста­ву цьо­го де­по­зи­ту.

На пра­кти­ці до­сить ча­сто бан­ки по­го­джу­ю­ться ви­да­ти до­стро­ко­во вклад в ра­зі про­блем у клі­єн­та. «Ми роз­гля­да­є­мо ко­жне звер­не­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но, осо­бли­во якщо це сто­су­є­ться клі­єн­тів із за­хво­рю­ва­н­ня­ми. В та­ко­му ра­зі пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість оформ­ле­н­ня до­да­тко­вої уго­ди про змі­ну умов за стро­ко­вим де­по­зи­том і на­сту­пне ро­зір­ва­н­ня від­по­від­но до но­вих умов до­го­во­ру», – ка­же Ан­дрій Зві­зло, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту роз­дрі­бно­го бі­зне­су Уні­вер­сал Бан­ку. До­мо­ви­ти­ся з бан­ком – єди­ний спо­сіб по­вер­ну­ти гро­ші до­стро­ко­во. «Су­до­ва пра­кти­ка під­три­мує по­зи­цію бан­ків у то­му, що по­вер­та­ти стро­ко­ві де­по­зи­ти по­трі­бно пі­сля за­кін­че­н­ня тер­мі­ну вкла­ду», – по­яснює Во­ло­ди­мир Да­ни­лін, юрист ЮК «Де-юре». Одне з остан­ніх рі­шень Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду Укра­ї­ни від 13.09.2017 що­до де­по­зи­ту в 59,7 тис. дол., за яким вкла­дник про­сив до­стро­ко­во ро­зі­рва­ти до­го­вір, – за­ли­ши­ти чин­ним рі­ше­н­ня Апе­ля­цій­но­го су­ду і в за­до­во­лен­ні по­зо­ву від­мо­ви­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.