Свя­ті­ший на­віть за FATF

Groshi - - Детально - Оле­ся Бла­щук

2018 ро­ку бан­ки осо­бли­во су­во­ро до­три­му­ю­ться прин­ци­пів KYC та AML – «знай сво­го клі­єн­та» і «про­ти­дій від­ми­ван­ню бру­дних гро­шей». Бан­кі­ри так при­скі­пли­во пе­ре­ві­ря­ють ле­галь­ність ко­штів сво­їх клі­єн­тів, що скла­да­є­ться вра­же­н­ня, ні­би во­ни на­ма­га­ю­ться ста­ти при­кла­дом для то­го та­ки FATFА, який бо­ре­ться з від­ми­ва­н­ням гро­шей та фі­нан­су­ва­н­ням те­ро­ри­зму. «Гро­ші» ді­зна­ли­ся, як ко­ри­сту­ва­ти­ся бан­ків­ськи­ми по­слу­га­ми, уни­ка­ю­чи пре­тен­зій з бо­ку бан­ку та кон­флі­ктів з фі­нан­со­вим мо­ні­то­рин­гом.

Ки­я­нин Олег Ко­злов при­ніс до бан­ку для роз­мі­ще­н­ня на де­по­зи­тно­му ра­хун­ку 200 тис. грн. За­мість зви­чно швид­ко­го під­пи­са­н­ня до­го­во­ру на ньо­го че­ка­ла не­спо­ді­ва­на ви­мо­га бан­ку під­твер­ди­ти по­хо­дже­н­ня ко­штів. «У ме­не при­ва­тний бі­знес, то­му я мав на­да­ти де­кла­ра­цію ФОП/ФОП, що­прав­да, з кви­тан­ці­я­ми про їх прийня­т­тя по­да­тко­вою. Пі­сля цьо­го я му­сив очі­ку­ва­ти по­над го­ди­ну, щоб банк «про­вів ана­ліз» до­ку­мен­тів. І що ме­ні за­про­по­ну­ва­ли по­тім? Змен­ши­ти су­му де­по­зи­ту до 100 тис. грн.!», – обу­рю­є­ться під­при­є­мець. На жаль, ще на­ве­сні 2017 ро­ку НБУ по­си­лив пра­ви­ла фін­мо­ні­то­рин­гу, на­ка­зав­ши бан­кам ана­лі­зу­ва­ти фі­нан­со­ві опе­ра­ції клі­єн­тів не

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.