Вже усіх хо­чуть

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Укра­їн­ська еко­но­мі­ка по­сту­по­во від­нов­лю­є­ться, і ба­га­то ком­па­ній ви­хо­дять з ре­жи­му «за­тя­гу­ва­н­ня па­сків». Во­ни на­ро­щу­ють об­ся­ги бі­зне­су, за­пу­ска­ють но­ві про­е­кти, роз­ши­рю­ють штат спів­ро­бі­тни­ків і на­йма­ють но­вих фа­хів­ців. А в цей час при­ско­рю­є­ться від­тік най­цін­ні­ших ка­дрів за кор­дон. То­му для ро­бо­то­дав­ців на­ста­ють скла­дні ча­си: во­ни сти­ка­ю­ться з де­фі­ци­том ро­бо­чої си­ли, а іно­ді зму­ше­ні пла­ти­ти на 15-20% ви­ще за ринок, щоб ді­ста­ти со­бі в штат осо­бли­во цін­но­го ква­лі­фі­ко­ва­но­го пра­ців­ни­ка. Пав­ло Хар­ла­мов

За да­ни­ми Work.ua, у пер­шо­му пів­річ­чі 2018 ро­ку кіль­кість по­да­них ре­зю­ме пра­кти­чно зрів­ня­ла­ся з кіль­кі­стю від­кри­тих ва­кан­сій. Се­ре­дній роз­рив ста­но­вить від 5 до 10%, зрід­ка на­бли­жа­ю­чись до 20-25%. У 2016 ро­ці, для по­рів­ня­н­ня, кіль­кість пре­тен­ден­тів, які шу­ка­ють ро­бо­ту, на 40-70% пе­ре­ви­щу­ва­ла кіль­кість від­кри­тих ва­кан­сій. При­бли­зно так са­мо ви­гля­дає й офі­цій­на ста­ти­сти­ка: у Дер­жав­ній слу­жбі зайня­то­сті кіль­кість ва­кан­сій за 2017 рік зро­сла на 10% до 1 млн. Це го­во­рить про те, що ринок праці вже у вла­ді здо­бу­ва­ча. Міз­ку­ва­тий пра­ців­ник знає со­бі ці­ну, обі­зна­ний про рі­вень зар­плат і ще кра­ще обі­зна­ний про те, скіль­ки се­ред йо­го ко­лег є кри­во­ру­ких і не­тя­му­щих. А то­му про­дає се­бе ду­же і ду­же не­де­ше­во.

І з до­сві­дом, і без

Ро­бо­то­дав­ці актив­но шу­ка­ють пра­ців­ни­ків на ва­кан­тні по­са­ди пра­кти­чно в усіх на­пря­мах. Це сто­су­є­ться як по­зи­цій для «сі­рих ко­мір­ців» (не­ква­лі­фі­ко­ва­ні про­фе­сії), так і ва­кан­сій для «си­ніх ко­мір­ців», де по­трі­бні більш гли­бо­кі зна­н­ня, на­ви­чки та до­свід. За да­ни­ми Rabota.ua, у Ки­є­ві та мі­стах-міль­йон­ни­ках най­більш за­тре­бу­ва­ні се­кре­та­рі та офі­сме­не­дже­ри, во­дії, охо­рон­ці, кур’єри, бу­ді­вель­ни­ки, пра­ців­ни­ки скла­ду, рі­зно­ро­бо­чі, офі­ці­ан­ти, про­дав­ці­кон­суль­тан­ти. Се­ред «си­ніх ко­мір­ців» є по­пит на ме­не­дже­рів з про­да­жу та по ро­бо­ті з клі­єн­та­ми, тор­го­вих пред­став­ни­ків, те­хно­ло­гів, ін­же­не­рів, еко­но­мі­стів і фі­нан­си­стів. Якщо ди­ви­ти­ся у роз­рі­зі на­пря­мів бі­зне­су і га­лу­зей, то на ви­ро­бни­цтві тра­ди­цій­но по­трі­бні те­хно­ло­ги, ін­же­не­ри, слю­са­рі та кон­стру­кто­ри, фре­зе­ру­валь­ни­ки, ме­ха­ні­ки та на­лад­чи­ки. В АПК по­трі­бні агро­но­ми, ме­ха­ні­за­то­ри, тра­кто­ри­сти та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.