9 міль­йо­нів за кор­до­ном?!

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ан­дрій Ре­ва, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки По­стій­но за кор­до­ном пра­цює по­над 3,2 млн. укра­їн­ських гро­ма­дян. А всьо­го у цьо­му про­це­сі, за на­ши­ми оцін­ка­ми, бе­ре участь до 9 млн. укра­їн­ців. У ці­ло­му, в Укра­ї­ні ви­со­ке без­ро­бі­т­тя се­ред мо­ло­ді, існу­ють про­бле­ми з пра­це­вла­шту­ва­н­ням ве­ли­кої кіль­ко­сті вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, збе­рі­га­є­ться ви­со­кий рі­вень «ті­ньо­вої» зайня­то­сті та дис­про­пор­ція між по­пи­том і про­по­зи­ці­єю на ква­лі­фі­ко­ва­ну ро­бо­чу си­лу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.