Управ­лін­ці та фа­хів­ці – на вхід

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Кон­ку­рен­ція за ро­бо­чі мі­сця се­ред «бі­лих ко­мір­ців» на­ба­га­то ви­ще, ніж між пре­тен­ден­та­ми на лі­ній­ні по­са­ди (див. стор. 26). То­му ро­бо­то­дав­ці при най­мі ке­рів­ни­ків се­ре­дньої лан­ки та ви­со­ко­опла­чу­ва­них фа­хів­ців все ще мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі «кру­ти­ти но­сом» і від­сі­ва­ти кан­ди­да­тів па­чка­ми. Ні, це не озна­чає, що у пре­тен­ден­тів не­має шан­сів отри­ма­ти ро­бо­ту з ба­жа­ним окла­дом і бо­ну­са­ми. Але пра­во пер­шої чер­ги ді­ста­є­ться тим, хто во­ло­діє со­лі­дним до­сві­дом у сво­їй сфе­рі і зда­тний у най­ко­ро­тші тер­мі­ни про­де­мон­стру­ва­ти ви­со­кі KPI. Пав­ло Хар­ла­мов

Ро­бо­то­дав­ці рев­но взя­ли­ся за по­шук ме­не­дже­рів се­ре­дньої лан­ки і вузь­ко­про­філь­них фа­хів­ців. Про­те, зро­стає не тіль­ки по­пит на «бі­лих ко­мір­ців», а й кіль­кість ре­зю­ме від пре­тен­ден­тів. У ре­зуль­та­ті чи­сло пре­тен­ден­тів на одне ро­бо­че мі­сце се­ред «мідл-пер­со­на­лу» у за­ле­жно­сті від по­са­ди та на­пря­му до­ся­гає 5-8 чо­ло­вік. Хо­ча в се­ре­дньо­му по рин­ку праці цей по­ка­зник ста­но­вить 3-4 лю­ди­ни на мі­сце. За пер­ші три ро­ки кри­зи без ро­бо­ти за­ли­ши­ла­ся ве­ли­ка кіль­кість ви­со­ко­опла­чу­ва­них фа­хів­ців і ме­не­дже­рів се­ре­дньої лан­ки. Ро­бо­то­дав­ці за­мі­ня­ли їх менш до­свід­че­ни­ми, тоб­то більш «де­ше­ви­ми» пра­ців­ни­ка­ми, або про­сто пе­ре­кла­да­ю­чи обов’яз­ки звіль­не­них спів­ро­бі­тни­ків на тих, ко­му вда­ло­ся уни­кну­ти ско­ро­че­н­ня. Але на від­мі­ну від пред­став­ни­ків низь­ко­опла­чу­ва­них про­фе­сій, які ха­па­ли­ся бу­кваль­но за будь-яку про­по­зи­цію про ро­бо­ту, екс-ке­рів­ни­ки та вузь­ко­про­філь­ні фа­хів­ці да­ле­ко не зав­жди по­го­джу­ва­ли­ся зни­жу­ва­ти план­ку і пе­ре­хо­ди­ти на по­са­ди мен­шо­го ка­лі­бру. То­му, на­віть не­зва­жа­ю­чи на те, що укра­їн­ські ком­па­нії зно­ву по­ча­ли по­пов­ню­ва­ти свої шта­ти, чи­сло ва­кан­сій не мо­же на­здо­гна­ти ар­мі­єю без­ро­бі­тних «ко­мір­ців». Втім, ро­бо­то­дав­ці від цьо­го ли­ше ви­гра­ють, оскіль­ки во­ни як і ра­ні­ше ма­ють пра­во ди­кту­ва­ти умо­ви кан­ди­да­там.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.