І про кар­ту не за­бу­ти

Groshi - - Управляємо Фінансами -

Стра­хов­ка «зе­ле­на ка­рта» – обов’яз­ко­ва для тих, хто по­до­ро­жує ав­то­мо­бі­лем за кор­до­ном. З кін­ця трав­ня-2018 та­ри­фи за та­ки­ми по­лі­са­ми змен­ше­но на 4,2%. На­та­лія Бо­гу­та

Та­ри­фи на по­лі­си «зе­ле­на ка­рта» (стра­ху­ва­н­ня ав­то­ци­віль­ної від­по­від­аль­но­сті для за­кор­дон­них по­їздок) 2018 ро­ку пе­ре­гля­да­ли вже чо­ти­ри ра­зи. Остан­ній пе­ре­гляд від­був­ся 23 трав­ня, і в ре­зуль­та­ті та­ри­фи змен­ше­но на 4,2%. При­чи­на – змі­на кур­су грив­ні. Адже та­риф «зе­ле­ної кар­ти» прив’яза­но до єв­ро, звід­си й ре­гу­ляр­ні змі­ни йо­го в грив­ні. Офор­ми­ти та­кий по­ліс мо­жуть стра­хо­ві ком­па­нії – пов­ні чле­ни МТСБУ: СК «Оран­та», «ІНГО Укра­ї­на», «ПЗУ Укра­ї­на» та ін­ші (їх спи­сок – у та­бли­ці). Та­риф прив’яза­но до зо­ни від­ві­ду­ва­н­ня – Єв­ро­па чи Азер­бай­джан, Ро­сія, Мол­до­ва, Бі­ло­русь. На­при­клад, для від­ві­ду­ва­н­ня Єв­ро­пи по­ліс на 15 днів ко­штує 753 грн., а для Бі­ло­ру­сі чи Мол­до­ви – 548 грн./15 днів. Тер­мін оформ­ле­н­ня по­лі­са – від 15 днів до 12 мі­ся­ців. На під­сум­ко­ву вар­тість стра­хов­ки впли­ває тип транс­порт­но­го за­со­бу. На­при­клад, якщо для лег­ко­во­го ав­то­мо­бі­ля за­галь­ною ма­сою до 3,5 тон­ни 15-ден­ний по­ліс ко­штує 753 грн., то для ав­то­бу­са – 2,8 тис. грн., для ван­та­жів­ки – 1,77 тис. грн., для мо­то­ци­кла – 301 грн. Окре­мо спла­чу­є­ться стра­хов­ка для при­че­па – 260 грн. для 15-ден­но­го пе­рі­о­ду. Під час оформ­ле­н­ня по­лі­са «зе­ле­на ка­рта» по­трі­бно на­да­ти те­хпа­спорт ав­то­мо­бі­ля, а та­кож за­кор­дон­ний па­спорт клі­єн­та, з яким той ви­ру­шить у по­їзд­ку. А ме­не­джер ком­па­нії вно­сить да­ні но­во­го до­го­во­ру в спе­ці­аль­ну он­лайн-ба­зу МТСБУ. Ця си­сте­ма при­вла­снює до­го­во­ром уні­каль­ний код, який по­тім вка­зу­є­ться в по­лі­сі. Для чо­го це по­трі­бно? Щоб клі­єнт міг зай­ти на сайт Мо­тор­но­транс­порт­но­го стра­хо­во­го бю­ро й осо­би­сто пе­ре­ві­ри­ти дій­сність по­лі­са. Ри­зи­ки, які по­кри­ває стра­хов­ка «зе­ле­на ка­рта», іден­ти­чні стан­дар­тним ри­зи­кам ОСАЦВ в Укра­ї­ні. Стра­ху­ван­ню під­ля­гає від­по­від­аль­ність вла­сни­ка ав­то за за­по­ді­я­н­ня з йо­го ви­ни шко­ди здо­ров’ю і май­ну тре­тіх осіб на те­ри­то­рії кра­їн – уча­сниць систе­ми ав­то­стра­ху­ва­н­ня «зе­ле­на ка­рта». Тоб­то стра­хо­ва від­шко­дує зби­тки осо­бам (а та­кож по­криє ви­тра­ти на ре­монт ав­то­мо­бі­ля), які по­стра­жда­ли з ви­ни вла­сни­ка по­лі­са «зе­ле­на ка­рта». Ва­жли­во пам’ята­ти: по­ліс «зе­ле­ної кар­ти» не по­кри­ває по­шко­дже­н­ня май­на і здо­ров’я її вла­сни­ка. Це зав­да­н­ня ви­рі­шує по­ліс КАСКО з те­ри­то­рі­єю дії «Єв­ро­па». А для отри­ма­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги за кор­до­ном по­трі­бен по­ліс стра­ху­ва­н­ня ме­ди­чних ви­трат (стра­ху­ва­н­ня ви­їжджа­ю­чих за кор­дон, до ре­чі, теж є обов’яз­ко­вим). До сло­ва, на від­мі­ну від вну­трі­шньо­укра­їн­сько­го ОСАЦВ, в «зе­ле­ній кар­ті» не за­зна­че­но стра­хо­ву су­му. Її роз­мір за­ле­жить від кра­ї­ни, ку­ди ви­ру­шає вла­сник по­лі­са. У ба­га­тьох кра­ї­нах лі­мі­тів не­має. На­при­клад, у Нор­ве­гії, Фран­ції, Фін­лян­дії та Ве­ли­ко­бри­та­нії за та­ким по­лі­сом не­має обме­жень – будь-яка су­ма має бу­ти ком­пен­со­ва­на за ра­ху­нок стра­хо­вої ком­па­нії. А от у Гре­ції ма­кси­маль­ний лі­міт за по­лі­сом «зе­ле­на ка­рта» – 1 млн. єв­ро. Що ва­жли­во пам’ята­ти: по­ліс не за­хи­щає від кри­мі­наль­но­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня за кор­до­ном, пов’яза­но­го з ДТП з ви­ни вла­сни­ка «кар­ти». Ал­го­ритм по­ве­дін­ки у ра­зі ДТП за кор­до­ном та­кий са­мий, як і в Укра­ї­ні, – обов’яз­ко­вий ви­клик по­лі­ції, швид­кої ме­ди­чної до­по­мо­ги (у ра­зі по­тре­би) і тер­мі­но­ве по­ві­дом­ле­н­ня про ви­па­док стра­хо­ву ком­па­нію. Ме­не­джер стра­хо­вої зо­бов’яза­ний на­да­ти де­таль­ні ін­стру­кції що­до подаль­шо­го вре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку. Пі­сля по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну клі­єн­ту по­трі­бно на­да­ти в стра­хо­ву ком­па­нію до­ку­мен­ти сто­сов­но ДТП (ко­пію про­то­ко­лу, скла­де­но­го по­лі­ці­єю, або ж єв­ро­про­то­ко­лу – якщо ви­па­док бу­ло вре­гу­льо­ва­но за йо­го до­по­мо­гою).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.