Ха­ра­кте­ри­сти­ки та вар­тість де­яких мо­де­лей охо­рон­них си­стем

Groshi - - Особистий Бюджет -

Green Vision GV-K-S17/08 1080P

Dahua KIT-CV4FHD-2B/2D

Tecsar IP 4OUT LUX Foscam C1 ОРИОН NOVA 8 Ajax WGC-103 KIT

SAFERHOMEE Alarm Kit 2

LIFESOS LS 30 LR Tecsar Alert VOX-R

Швид­ше ві­тру

Ком­плект ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня; 4 ка­ме­ри; дро­то­ве з'єд­на­н­ня; під­ключ. HDD 3.5"

Ком­плект ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня; 4 ка­ме­ри; дро­то­ве з'єд­на­н­ня; під ключ. HDD 2.5 "/3.5"

Ком­плект IP -ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня; 4 ка­ме­ри; дро­то­ве з'єд­на­н­ня; під­ключ. HDD 3.5"

Ком­плект 3G-ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня; 1 ка­ме­ра; без­дрот. з'єд­на­н­ня; під­ключ. кар­ти пам'яті

GSM -си­гна­лі­за­ція (пуль­то­ва); да­тчик від­кри­т­тя і да­тчик ру­ху; дрот. під­клю­че­н­ня

Gsm-си­гна­лі­за­ція; да­тчик від­кри­т­тя без­дрот. під­клю­че­н­ня

пуль­том. І, швид­ше за все, бу­де пра­цю­ва­ти без збо­їв. Але те, що за неї до­ве­де­ться за­пла­ти­ти біль­ше, ніж за си­гна­лі­за­цію, ку­пле­ну та ін­ста­льо­ва­ну са­мо­стій­но, це одно­зна­чно. До то­го ж, не всі охо­рон­ні фір­ми до­зво­ля­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти сто­рон­ні систе­ми. Тож всі ці ню­ан­си по­трі­бно уто­чню­ва­ти за­зда­ле­гідь. Та­кож вла­сни­ку жи­тла мо­жуть за­про­по­ну­ва­ти вста­но­ви­ти да­тчи­ки кон­тро­лю ви­то­ку во­ди та по­бу­то­во­го га­зу, а ще да­тчи­ки, що ре­а­гу­ють на за­го­ря­н­ня. За ко­жен до­да­тко­вий еле­мент до­ве­де­ться допла­ти­ти від 200 до 1200 грн. При ба­жан­ні си­гна­лі­за­цію мо­жна по­си­ли­ти ві­део­спо­сте­ре­же­н­ням. Це збіль­шить ці­ну ще мі­ні­мум на 3-4 тис. грн. По­слу­ги охо­ро­ни опла­чу­ю­ться окре­мо. У Ки­є­ві що­мі­ся­чна пла­та ста­но­вить 400-600 грн., в ре­гіо­нах мо­жна зна­йти і більш де­ше­ві ва­рі­ан­ти, від 200-300 грн. на мі­сяць. Але ду­же ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що са­ме вклю­че­но у цю пла­ту. На­при­клад, мо­же ви­яви­ти­ся, що за­зна­че­на су­ма пе­ред­ба­чає обме­же­не чи­сло ви­їздів, і пі­сля йо­го ви­чер­па­н­ня за ви­клик охо­ро­ни до­ве­де­ться пла­ти­ти. То­му по­трі­бно ду­же ува­жно ви­вча­ти

і да­тчик ру­ху;

Ав­то­ном­на си­гна­лі­за­ція для кон­тро­лю пе­ри­ме­тра; два да­тчи­ка; без­дрот. під­клю­че­н­ня

Бе­здро­то­ва охо­рон­но-по­же­жна си­сте­ма (цен­траль); даль­ність си­гна­лу – 300 м

Бе­здро­то­ва си­ре­на, сві­тло-зву­ко­ва; гу­чність – 100 Дб; 9 го­дин у ре­жи­мі три­во­ги 4,9 тис. грн.

6,1 тис. грн.

11,3 тис. грн.

4,5 тис. грн.

4,4 тис. грн.

6,6 тис. грн.

7 тис. грн.

3,2 тис. грн.

760 грн.

до­го­вір, який укла­да­є­ться між го­спо­да­ря­ми квар­ти­ри або бу­дин­ку і охо­рон­ною фір­мою. У ньо­му, на­при­клад, про­пи­су­є­ться час при­бу­т­тя гру­пи швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня, яке, як пра­ви­ло, обме­жу­є­ться, 3-7 хви­ли­на­ми. Та­кож охо­рон­на ком­па­нія бе­ре на се­бе зо­бов’яза­н­ня не роз­го­ло­шу­ва­ти кон­фі­ден­цій­ну ін­фор­ма­цію про клі­єн­тів (адре­су їх про­жи­ва­н­ня, ко­ди від си­гна­лі­за­ції і т.д.). Обов’яз­ко­во про­пи­су­ю­ться дії охо­рон­ців на об’єкті. На­при­клад, чи ма­ють во­ни пра­во зла­му­ва­ти две­рі, ві­кна, і хто ком­пен­сує зби­тки, зав­да­ні май­ну. Ще одна ва­жли­ва умо­ва – хи­бні ви­кли­ки. У ко­гось во­ни вхо­дять в абон­пла­ту, а де­я­кі ком­па­нії за ко­жне по­мил­ко­ве спра­цьо­ву­ва­н­ня штра­фу­ють на 50-150 грн. При ви­бо­рі охо­рон­ної фір­ми ба­жа­но ви­вчи­ти її істо­рію та від­гу­ки ре­аль­них клі­єн­тів. По­ці­ка­ви­ти­ся, яка кіль­кість мо­біль­них па­тру­лів у неї на слу­жбі. Це ва­жли­во, то­му що охо­рон­ці пе­рі­о­ди­чно са­мі «зли­ва­ють» да­ні про клі­єн­тів зло­ді­ям. До то­го ж, якщо ком­па­нія еко­но­мить на пер­со­на­лі, в екс­тре­них ви­пад­ках гру­пі ре­а­гу­ва­н­ня бу­де по­трі­бно на­ба­га­то біль­ше п’яти хви­лин, щоб ви­їха­ти на об’єкт. А зна­чить, шан­си бу­ти обі­кра­де­ни­ми зна­чно зро­ста­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.