До­свід чи­та­ча

Groshi - - Особистий Бюджет -

Сві­тла­на Го­лов­ко, Ки­їв Влі­тку ми ча­сто їзди­мо на да­чу на кіль­ка днів, і квар­ти­ра за­ли­ша­є­ться без на­гля­ду. У свій час про­си­ли си­на на­гля­да­ти за жи­тлом. Але ко­ли на­ших су­сі­дів по­вер­хом ви­ще обі­кра­ли, ми ви­рі­ши­ли вста­но­ви­ти ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. У са­мій квар­ти­рі чо­ло­вік змон­ту­вав дві Ip-ка­ме­ри, ще дві вста­но­вив зов­ні. Ві­кна кім­на­ти і ку­хні ви­хо­дять на не­ве­ли­кий сквер, то­му є ри­зик, що зло­дії спро­бу­ють за­бра­ти­ся у квар­ти­ру звід­ти. При ба­жан­ні ми у бу­дья­кий мо­мент під­клю­ча­є­мо­ся до ка­мер зі смар­тфо­на або но­ут­бу­ка і ба­чи­мо, що від­бу­ва­є­ться у квар­ти­рі. При­чо­му ка­ме­ри ду­же чу­тли­во лов­лять рух. Па­ру раз ми за­ли­ша­ли вдо­ма со­ба­ку, і ка­ме­ри на неї ре­а­гу­ва­ли. Чо­ло­вік по­рив­ся в на­строй­ках, і біль­ше по­мил­ко­вих спра­цьо­ву­вань не бу­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.