Го­то­ві про­да­ва­ти

Groshi - - Особистий Бюджет -

За­бу­дов­ни­ки з лег­кі­стю по­го­джу­ю­ться на зниж­ки до 10-15% і про­по­ну­ють на квар­ти­ри роз­стро­чки до 3-5 ро­ків. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Ки­їв­мі­ськ­буд обі­цяє 10% зниж­ки на квар­ти­ри в ЖК «Лей­пцизь­ка, 13», ЖК Svitlo Park, ЖК Mirax і ЖК «Ме­до­вий». А в ЖК «Чо­ко­лів­ський» і ЖК «Зам­ко­ве­цька», «Но­во­мо­сти­цька» зниж­ки до­ся­га­ють 15%. Го­лов­на умо­ва – 100% опла­та при­дба­них ква­дра­тних ме­трів. 10% зниж­ки мо­жна отри­ма­ти на ви­до­ві квар­ти­ри і в ЖК Karaway Tower. НЕСТ про­по­нує по­ку­пцям квар­тир у ЖК Greenville Park роз­стро­чку на 33 мі­ся­ці. А в ЖК Riverstone мо­жна ро­зби­ти опла­ту квар­ти­ри на дві ча­сти­ни: 50% за­пла­ти­ти від­ра­зу, а ще 50% – пі­сля за­кін­че­н­ня бу­дів­ни­цтва, яке за­пла­но­ва­не на II квар­тал 2019 ро­ку. У ЖК «По­кров­ський», який зна­хо­ди­ться у Го­сто­ме­лі Ки­їв­ської обла­сті, квар­ти­ри до­сту­пні у роз­стро­чку до трьох ро­ків та з по­ча­тко­вим вне­ском у роз­мі­рі 30%. Бу­ді­вель­на ком­па­нія Orange Bud про­по­нує по­ку­пцям роз­тя­гну­ти пла­те­жі за квар­ти­ри в ЖК Orange Park і зов­сім на 5 ро­ків. У Льво­ві, у ЖК «Віль­не мі­сто» обі­ця­ють зрі­за­ти з квар­ти­ри 10% ці­ни сі­мей­ним па­рам, які одру­жи­ли­ся у 2018 ро­ці. При вар­то­сті «оди­ни­чки» близь­ко 630 тис. грн. зниж­ка скла­де 63 тис. грн., що для мо­ло­дят одно­зна­чно бу­де при­єм­ним по­да­рун­ком. У Тру­скав­ці, у ЖК пре­мі­ум-кла­су Headwell за­бу­дов­ник про­по­нує квар­ти­ри вже з ре­мон­том і ме­бля­ми. Ці­на на жи­тло стар­тує з по­зна­чки 1,11 млн. грн. У ЖК «43-тя Пер­ли­на», який зна­хо­ди­ться в Оде­сі по­руч з Ар­ка­ді­єю, квар­ти­ру мо­жна ку­пи­ти або в роз­стро­чку, або у кре­дит з піль­го­вою став­кою 9% рі­чних. В ін­шо­му оде­сько­му ЖК «Одіс­сей БМУ11» по­ку­пцям три­кім­на­тних квар­тир да­ру­ють 60 тис. грн. За­бу­дов­ник, що­прав­да, не уто­чнює, це зниж­ка або «жи­ві» гро­ші. У Хар­ко­ві, в ЖК «Во­ро­б­йо­ви Го­ри»

Го­сто­мель (Ки­їв­ська обл.)

Но­во­сіл­ки (Ки­їв­ська обл.)

Львів

Тру­ска­вець (Львів­ська обл.)

Оде­са По­кров­ський Оде­ський буль­вар Headwell 43-тя Пер­ли­на Kadorr Group мо­жна ку­пи­ти одно­кім­на­тну квар­ти­ру всьо­го ли­ше за 12404 дол. У пе­ре­ра­хун­ку за по­то­чним кур­сом це 326 тис. грн. Що­прав­да, пло­ща бі­знес

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.