Кре­ди­то­ри хо­чуть держ­бю­джет

Groshi - - Новини -

Мі­сія МВФ на чо­лі з Ро­ном ван Ро­де­ном 19 ве­ре­сня за­кін­чи­ла ро­бо­ту у Ки­є­ві. Де­які до­мов­ле­но­сті з МВФ вже по­го­дже­ні, але пе­ре­мо­ви­ни що­до тран­шу три­ва­ють. Во­че­видь Укра­ї­на отри­має гро­ші пі­сля прийня­т­тя держ­бю­дже­ту-2019. У під­сум­ку: ні­яких ре­аль­них га­ран­тій що­до тран­шу са­ме у по­то­чно­му ро­ці уряд так і не отри­мав. Сві­тла­на Слє­са­рук

Як за­явив офі­цій­ний пред­став­ник Фон­ду Джер­рі Райс, Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд все ще ве­де пе­ре­мо­ви­ни з уря­дом Укра­ї­ни що­до подаль­шої спів­пра­ці. «Мі­сія МВФ від­ві­да­ла Ки­їв і обго­во­ри­ла з вла­дою Укра­ї­ни подаль­шу на­шу під­трим­ку ма­кро­еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті, ре­форм, еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і мо­жли­ву фі­нан­со­ву до­по­мо­гу з бо­ку фон­ду. У ме­не не­має ін­фор­ма­ції про пе­ре­го­во­ри, які все ще три­ва­ють», – по­ві­до­мив Райс на тра­ди­цій­но­му бри­фін­гу у Ва­шинг­то­ні 20 ве­ре­сня. У свою чер­гу по­стій­ний пред­став­ник МВФ в Укра­ї­ні Йо­ста Люн­гман на­звав кон­стру­ктив­ни­ми дис­ку­сії з укра­їн­ською вла­дою. Та­кож є ін­фор­ма­ція, що пе­ре­мо­ви­ни з МВФ про­дов­жа­ться під час ві­зи­ту пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ко до США. По­ки що про ре­зуль­та­ти пе­ре­мо­вин не­має жо­дних офі­цій­них ко­мен­та­рів ані від уря­ду, ані від Нац­бан­ку.

Три­ма­ють облич­чя

Хо­ча остан­ні за­яви держ­слу­жбов­ців бу­ли «на по­зи­ти­ві». Пер­ший ві­це­прем’єр Укра­ї­ни, мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Сте­пан Ку­бів за­явив, що Укра­ї­на ви­ко­нає зо­бов’яза­н­ня, які взя­ла на се­бе у ме­жах спів­пра­ці з МВФ. Го­ло­ва Нац­бан­ку Яків Смо­лій по­ві­до­мив про очі­ку­ва­н­ня на про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з фон­дом. Вза­га­лі в НБУ про­гно­зу­ва­ли, що Укра­ї­на змо­же отри­ма­ти транш до кін­ця осе­ні. Та­ку дум­ку ви­слов­лю­вав за­сту­пник го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій: «МВФ – фор­маль­на ор­га­ні­за­ція. Якщо во­ни ого­ло­шу­ють про при­їзд мі­сії – це озна­чає, що шан­си на по­зи­тив­не рі­ше­н­ня до­во­лі ви­со­кі. Наш про­гноз – до кін­ця осе­ні вда­сться отри­ма­ти транш до 2 млрд. дол.». Зві­сно, гро­ші від МВФ ва­жли­ві, адже сут­тє­во по­пов­ню­ва­ти ре­зер­ви ні­чим, окрім но­вих кре­ди­тів, уряд не мо­же. А за умо­ви ре­гу­ляр­них ви­плат за зов­ні­шнім ва­лю­тним бор­гом між­на­ро­дні ре­зер­ви над­швид­ко та­нуть. У 2019 ро­ці, згі­дно з ни­ні­шнім про­е­ктом держ­бю­дже­ту, Укра­ї­на по­вин­на ви­пла­ти­ти по бор­го­вих зо­бов’яза­н­нях у ва­лю­ті ( зов­ні­шні за­по­зи­че­н­ня плюс ОВДП у ва­лю­ті) при­бли­зно 7 млрд. до­ла­рів. Окрім на­пов­не­н­ня ре­зер­вів, транш від МВФ до­зво­лить Укра­ї­ні отри­ма­ти ко­шти від ін­ших кре­ди­то­рів, на­при­клад, 1 млрд. єв­ро від Єв­ро­ко­мі­сії . Отри­ма­н­ня тран­шу від­криє шлях і до за­лу­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня до держ­бю­дже­ту на піль­го­вих умо­вах із ви­ко­ри­ста­н­ням га­ран­тії Сві­то­во­го бан­ку на су­му 800 млн. дол. Та­кож но­вий Ме­мо­ран­дум ста­не по­зи­тив­ним си­гна­лом для ва­лю­тно­го рин­ку та ін­ве­сто­рів (а Укра­ї­на має на­мір роз­мі­сти­ти єв­ро­облі­га­ції на 2,5 млрд. дол.). Го­лов­на ін­три­га осе­ні – чи бу­дуть по­го­дже­ні всі умо­ви спів­ро­бі­тни­цтва з МВФ до но­во­го ро­ку, тоб­то, на що го­то­вий пі­ти уряд за­ра­ди но­во­го Ме­мо­ран­ду­му з МВФ?

Су­пе­ре­чли­вий газ

Пи­та­н­ня ці­ни на газ є чи не є най­го­лов­ні­шим ком­по­нен­том пе­ре­мо­вин із мі­сі­єю МВФ у Ки­є­ві. Ди­ре­ктор-роз­по­ря­дник фон­ду Крі­стін Ла­гард ще у черв­ні на­го­ло­шу­ва­ла, що ви­ко­на­н­ня пе­ред­умо­ви що­до ці­ни на газ є кри­ти­чно ва­жли­вим для за­вер­ше­н­ня по­то­чно­го пе­ре­гля­ду про­гра­ми. З ли­пня 2017 ро­ку Укра­ї­на пе­ре­бу­ває у скла­дно­му пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі з МВФ що­до га­зо­во­го пи­та­н­ня: МВФ на­по­ля­гає на під­ви­щен­ні ці­ни га­зу для на­се­ле­н­ня, яке мо­же ста­но­ви­ти від 30% до 60% ни­ні­шньої ці­ни, у зв’яз­ку зі зро­ста­н­ням цін на між­на­ро­дних рин­ках. То­ді як прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман вва­жає та­ке різ­ке під­ви­ще­н­ня не­ви­прав­да­ним. За сло­ва­ми дже­ре­ла в уря­ді, за цей час укра­їн­ська сто­ро­на про­по­ну­ва­ла МВФ вже не мен­ше во­сьми ва­рі­ан­тів змі­ни фор­му­ли ці­ни на газ, які до­зво­ли­ли б уни­кну­ти «не­пі­д­йом­но­го для пе­ре­сі­чних гро­ма­дян» під­ви­ще­н­ня ці­ни, на яко­му на­по­ля­гає фонд. По­зи­ція МВФ є до­сить жорс­ткою, оскіль­ки уряд у 2017 ро­ці прийняв рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на газ, що до­зво­ли­ло Укра­ї­ні отри­ма­ти транш кре­ди­ту МВФ, однак по­тім в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку від­мо­вив­ся

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.