Єв­ро – ви­ще, дол­лар – ниж­че

Groshi - - Новини -

21 ве­ре­сня па­ра єв­ро/до­лар тор­гу­є­ться на рів­ні 1,17 – за два ти­жні з 10 ве­ре­сня єв­ро­ва­лю­та змі­цні­ла на 1,8%. Чо­му єв­ро мі­цні­шає, а до­лар втра­чає?

Зві­сно, до­лар на­ма­гав­ся від­во­ю­ва­ти по­зи­ції та на­віть по­чав зро­ста­ти від­но­сно єв­ро пі­сля пу­блі­ка­ції 14 ве­ре­сня ста­ти­сти­чних да­них що­до еко­но­мі­ки США. Але не­дов­го. Чо­му? На курс впли­ває ін­фор­ма­ція про про­дов­же­н­ня тор­го­вої вій­ни США з Ки­та­єм, а та­кож рі­ше­н­ня цен­тро­бан­ків ЄС та Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ва­шинг­тон по­ві­до­мив про вве­де­н­ня 10% ми­та на ки­тай­ські то­ва­ри на су­му 200 млрд. дол. на рік з 24 ве­ре­сня і по­пе­ре­див, що ми­то ви­ро­сте до 25% з 1 сі­чня 2019 ро­ку, якщо Пе­кін не пі­де на по­сту­пки. Во­дно­час Банк Ан­глії та ЄЦБ за­ли­ши­ли не­змін­ни­ми всі основ­ні па­ра­ме­три гро­шо­во-кре­ди­тної по­лі­ти­ки (ба­зо­ві став­ки). За­раз вся ува­га – на очі­ку­ва­но­му за­сі­дан­ні Фе­де­раль­ної ре­зерв­ної си­сте­ми 26-26 ве­ре­сня. ФРС мо­же під­ви­щи­ти став­ку на 0,25% – до 2-2,25% рі­чних. Є дум­ка, що ін­ші ве­ли­кі сві­то­ві цен­тро­бан­ки та­кож на­бли­жа­ю­ться до про­ве­де­н­ня більш жорс­ткої по­лі­ти­ки. Го­ло­ва ЄЦБ Ма­ріо Дра­гі вже ого­ло­сив про по­гір­ше­н­ня про­гно­зу тем­пів зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Єв­ро­зо­ни на 2018 та 2019 ро­ки. Це озна­ча­ти­ме змі­ну по­лі­ти­ки ЄЦБ (змі­ну ста­вок), хо­ча по­ки що ні­яких рі­шень ЄЦБ не прийняв. Зда­є­ться, під­ви­ще­н­ня став­ки ФРС по­трі­бно до­ла­ру для укрі­пле­н­ня по­зи­цій – так зав­жди бу­ло. Та цьо­го ра­зу чер­го­ве під­ви­ще­н­ня став­ки роз­ці­ню­є­ться як си­гнал про­да­ва­ти до­лар. Ек­спер­ти BNP Paribas Asset Management очі­ку­ють па­ді­н­ня кур­су до­ла­ра на 10% від­но­сно ко­ши­ка основ­них ва­лют про­тя­гом най­ближ­чих 6-9 мі­ся­ців. «Ми до­ся­гли по­во­ро­тно­го мо­мен­ту, пі­сля яко­го до­лар по­ви­нен по­де­шев­ша­ти. Курс до­ла­ра мо­же опу­сти­ти­ся до 1,25 єв­ро/дол. у най­ближ­чі 6-9 мі­ся­ців», – за­зна­чає ва­лю­тний ана­лі­тик BNP Paribas Asset Management Мом­чил По­жар­лі­єв. Ана­лі­ти­ки Invesco про­гно­зу­ють зни­же­н­ня вар­то­сті до­ла­ра від­но­сно єв­ро на 3% до кін­ця 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.