Су­ди, пе­ре­вір­ки та ПДР

Groshi - - Новини -

Вер­хов­на Ра­да прийня­ла у ці­ло­му за­ко­но­про­ект № 7304, який дає пра­во пе­ре­се­лен­цям з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій ста­ва­ти на квар­тир­ний облік. Йде­ться про мі­гран­тів, які не ма­ють вла­сно­го жи­тла на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а та­кож про пе­ре­се­лен­ців, чиї квар­ти­ри та бу­дин­ки бу­ли зруй­но­ва­ні в ре­зуль­та­ті про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції. Під­три­мав пар­ла­мент за­ко­но­про­ект № 8490, який по­ви­нен ви­рі­ши­ти про­бле­му без­під­став­но­го за­тя­гу­ва­н­ня тер­мі­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня. До­ку­мент пе­ред­ба­чає, що під­при­єм­ці, що­до яких від­кри­ті спра­ви, мо­жуть звер­ну­ти­ся до слід­чо­го суд­ді з кло­по­та­н­ням про за­кри­т­тя спра­ви, якщо стро­ки про­ве­де­н­ня її до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня за­вер­ши­ли­ся. У ра­зі від­мо­ви в за­до­во­лен­ні кло­по­та­н­ня мо­жна звер­ну­ти­ся до слід­чо­го суд­ді зі скар­гою. А від­мо­ву слід­чо­го суд­ді мо­жна оскар­жи­ти в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку. У пер­шо­му чи­тан­ні де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли за за­ко­но­про­ект № 7373. Він по­си­лює від­по­від­аль­ність для спів­ро­бі­тни­ків до­звіль­них ор­га­нів. За без­під­став­ну від­мо­ву прийня­т­тя за­яви на отри­ма­н­ня до­звіль­но­го до­ку­мен­та пе­ред­ба­че­но штраф 255-425 грн., за не­пра­во­мір­ну від­мо­ву суб’єкту го­спо­да­рю­ва­н­ня у ви­да­чі (пе­ре­о­форм­ле­н­ня, ану­лю­ва­н­ня) до­ку­мен­та до­звіль­но­го ха­ра­кте­ру чи­нов­ни­ка оштра­фу­ють на 1275-1445 грн., а за ви­мо­гу спла­ти­ти за по­слу­ги, які згі­дно за­ко­но­дав­ства є без­ко­штов­ни­ми, штраф скла­де 15301870 грн. За осно­ву пар­ла­мент прийняв за­ко­но­про­ект № 8336, нор­ми яко­го пе­ред­ба­ча­ють ска­су­ва­н­ня обов’яз­ко­вої сан­кції слід­чо­го суд­ді на про­ве­де­н­ня су­до­вої екс­пер­ти­зи. Схва­ли­ла Ра­да у пер­шо­му чи­тан­ні і по­прав­ки до Ко­де­ксу про адмі­ні­стра­тив­ні по­ру­ше­н­ня, які пе­ред­ба­ча­ють збіль­ше­н­ня стя­гне­н­ня за не­при­сте­бну­тий па­сок без­пе­ки в транс­порт­них за­со­бах. Ро­змір штра­фу скла­де 850 грн. за­мість ни­ні­шніх 51 грн. Крім то­го, пар­ла­мент вклю­чив до по­ряд­ку ден­но­го во­сьмої се­сії за­ко­но­про­ект що­до ре­а­лі­за­ції прав укра­їн­ських гро­ма­дян на зем­лю і ви­рі­шив на­пра­ви­ти йо­го до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду. Ро­зро­бни­ки за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­ють до­пов­ни­ти ста­т­тю 41 Кон­сти­ту­ції фор­му­лю­ва­н­ням про те, що осно­вою аграр­но­го ла­ду Укра­ї­ни є фер­мер­ське го­спо­дар­ство. При цьо­му Кон­сти­ту­цій­ний Суд по­ви­нен ви­зна­чи­ти, су­пе­ре­чать чи ні за­про­по­но­ва­ні змі­ни змі­сту ста­тей 157 та 158 Кон­сти­ту­ції.

Вер­хов­на Ра­да має на­мір по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність пред­став­ни­ків до­звіль­них ор­га­нів за зло­вжи­ва­н­ня та збіль­ши­ти штра­фи за ке­ру­ва­н­ня ав­то з не­при­сте­бну­ти­ми па­ска­ми без­пе­ки. Сві­тла­на Шме­льо­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.