Де­які за­ко­но­про­е­кти, ви­не­се­ні на роз­гляд до Вер­хов­ної Ра­ди 18-21 ве­ре­сня 2018 ро­ку

Groshi - - Новини -

№ 7304 про пе­ре­се­лен­ців

№ 8490 про до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня

№ 7373 про до­звіль­ну си­сте­му

№ 8492 про ПДР

№ 8336 про су­дме­декс­пер­ти­зу Суть до­ку­мен­та

Пе­ре­се­лен­ці з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій змо­жуть ста­ва­ти на квар­тир­ний облік

Ви­рі­шує про­бле­му без­під­став­но­го за­тя­гу­ва­н­ня тер­мі­нів до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня

Пе­ред­ба­чає по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті спів­ро­бі­тни­ків до­звіль­них ор­га­нів за зло­вжи­ва­н­ня

Під­ви­ще­н­ня штра­фів за ке­ру­ва­н­ня транс­порт­ним за­со­бом без при­сте­бну­то­го ре­ме­ня без­пе­ки

Ска­су­ва­н­ня сан­кції слід­чо­го суд­ді на про­ве­де­н­ня су­до­вої екс­пер­ти­зи

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий у ці­ло­му

прийня­тий за осно­ву

прийня­тий за осно­ву

прийня­тий за осно­ву

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.