Між жа­хом та скнар­ством

Groshi - - Від Редактора -

На фі­нан­со­во­му не­бо­схи­лі зби­ра­ю­ться хма­рин­ки. Про­те не­має при­чин для па­ні­ки. Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

Уряд ба­лан­сує між при­му­сом до ви­ко­на­н­ня див­них зо­бов’язань ім. Н. Яре­сько та по­тре­бою якось про­сли­зну­ти повз двоє ви­бо­рів. Аб­стра­ктно все ви­гля­дає до­сить про­сто – про це нам дмуть у ву­ха «екс­пер­ти»: не­о­дмін­но під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи при­ро­дніх мо­но­по­лій, за­ти­ску­ва­ти по­да­тко­вий за­шморг («Ми бу­де­мо утри­му­ва­ти­ся від бу­дья­ких істо­тних урі­зань по­да­тків… Ми зна­чно по­си­ли­мо ви­мо­ги до ре­жи­му спро­ще­но­го опо­да­тку­ва­н­ня…» – ци­та­та з Ме­мо­ран­ду­му Укра­ї­ни та МВФ). Про­те аль­тер­на­ти­ви є. Уряд опи­ра­є­ться шту­чно­му під­ви­щен­ню та­ри­фів не стіль­ки з по­пу­лі­сти­чних мір­ку­вань, скіль­ки то­му, що має зба­лан­су­ва­ти бю­джет. Слід­ку­є­мо за ру­ка­ми: ви­ще та­ри­фи – ви­ща рен­та­бель­ність (ре­аль­на, не па­пе­ро­ва) під­при­ємств-мо­но­по­лі­стів – (одно­ча­сно) ви­ща по­тре­ба у ко­штах на суб­си­дії на­се­лен­ню – біль­ше суб­си­дій – ви­ще ма­є­мо під­ні­ма­ти по­да­тки – під­ви­ще­н­ня по­да­тків упо­віль­нює еко­но­мі­ку – ниж­че ре­аль­ні до­хо­ди на­се­ле­н­ня – (одно­ча­сно) ниж­че курс грив­ні – ви­ще ви­да­тки на ку­пів­лю енер­го­но­сі­їв – зно­ву ма­є­мо під­ви­щи­ти та­ри­фи. Про де­фі­цит то­го ж На­фто­га­зу – мов­чіть, бо він над­при­бу­тко­вий. Нас ля­ка­ють де­фол­том, на­че це щось: а) не­зви­чне для Укра­ї­ни; б) не­о­дмін­но при­зво­дить до па­ді­н­ня грив­ні. Але на оби­два пи­та­н­ня є від­по­відь «ні». Не­що­дав­но брав участь у про­гра­мі на одно­му з те­ле­ка­на­лів. Оби­два мої опо­нен­ти – ін­ве­ст­бан­кі­ри, ля­ка­ли на­слід­ка­ми де­фол­ту. Один на­віть у пря­мо­му ефі­рі збре­хав, ска­зав­ши, що пі­сля де­фол­ту (ре­стру­кту­ри­за­ції) 2015 ро­ку грив­ня впа­ла. Прав­да по­ля­гає в то­му, що во­на змі­цни­лась з 28 за до­лар на по­ча­тку бе­ре­зня 2015 ро­ку до 25 при­бли­зно на кі­нець гру­дня то­го ж ро­ку. Да­лі бу­ли ко­ли­ва­н­ня у ме­жах 25+ – 28+ гри­вень за до­лар впро­довж трьох ро­ків – по­ки Укра­ї­на ма­ла мо­жли­вість не пла­ти­ти по ті­лу по­зи­ки за єв­ро­бон­да­ми вна­слі­док ре­стру­кту­ри­за­ції/де­фол­ту. Як ре­зуль­тат, при­ско­ри­ло­ся від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­ки, упо­віль­ни­ла­ся ін­фля­ція. Тоб­то за­раз нас за­ля­ку­ють пер­спе­кти­вою де­фол­ту та схи­ля­ють до не­о­дмін­ної спла­ти бор­го­вих зо­бов’язань, які ми роз­мі­щу­ва­ли під 7-9% рі­чних у ва­лю­ті. Це втри­чі до­рож­че, ніж у кра­ї­нах з нор­маль­ним рей­тин­гом – то­му, що Укра­ї­ну вва­жа­ють «по­га­ним» бор­жни­ком, хо­ча во­на не спи­са­ла жо­дно­го цен­ту зі сво­їх бор­гів по­чи­на­ю­чи з 1999 ро­ку. Тіль­ки за 2015-2018 ро­ки ми пе­ре­пла­ти­ли що­най­мен­ше 15% су­ми основ­но­го бор­гу за ра­ху­нок дис­кри­мі­на­цій­но ви­со­ких від­со­тко­вих ста­вок. Чо­му то­ді не ви­ма­га­ти спи­са­н­ня (hair cut) хо­ча б 20% основ­ної су­ми бор­гу? Ні, на­ші пе­ре­го­вор­ни­ки на цю те­му мов­чать, ні­би хто зна чо­го у ро­та на­бра­ли. Хо­ча hair cut – нор­маль­на пра­кти­ка. Не на­ма­га­ю­ться за­про­по­ну­ва­ти ва­лю­тні облі­га­ції – го­тів­ко­ві, в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, та хоч на бло­кчей­ні, – дрі­бно­му укра­їн­сько­му ін­ве­сто­ру. І це в кра­ї­ні, до якої що­най­мен­ше 11 мі­льяр­дів до­ла­рів пе­ре­ка­жуть за­ро­бі­тча­ни у по­то­чно­му ро­ці тіль­ки офі­цій­ни­ми ка­на­ла­ми. Див­на річ: по­то­чна кар­ти­на за­га­лом схо­жа на на­ма­га­н­ня стри­бну­ти з бал­ко­ну за­мість спу­ску лі­фтом. Але якщо вда­ти­ся до дур­ної кон­спі­ро­ло­гії, то схо­же на те, що уряд жа­ха­є­ться до­мов­ля­ти­ся з вла­сним пла­тни­ком по­да­тків. Не тіль­ки про по­зи­ки, а ще про за­хо­ди кон­тро­лю за дер­жав­ни­ми ви­тра­та­ми, про при­пи­не­н­ня дру­ку по­ро­жньої грив­ні (са­ме він є ре­аль­ною при­чи­ною де­валь­ва­ції), про за­про­ва­дже­н­ня жорс­тко­го кон­тро­лю трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня (ка­нал ви­во­ду ка­пі­та­лу з кра­ї­ни ве­ли­ки­ми та на­две­ли­ки­ми кор­по­ра­ці­я­ми). До ре­чі, як там з по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал? Знов «МВФ не до­зво­ляє»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.