НБУ ого­ло­сив бан­кам су­му до спла­ти

Groshi - - Новини -

НБУ за­вер­шив що­рі­чну оцін­ку стій­ко­сті бан­ків та стрес-те­сту­ва­н­ня, пі­сля чо­го ого­ло­сив свій ви­рок: бан­ки до­сить стій­кі, але у де­яких є го­стра по­тре­ба у ка­пі­та­лі, яку вла­сни­ки бан­ків по­вин­ні за­до­воль­ни­ти вже у 2018 ро­ці. Іна­кше – сан­кції. На­та­лія Бо­гу­та

За ре­зуль­та­та­ми пер­шої що­рі­чної оцін­ки стій­ко­сті бан­ків, яку про­во­див На­ціо­наль­ний банк з кві­тня 2018 ро­ку, бан­ків­ський се­ктор є до­ста­тньо ка­пі­та­лі­зо­ва­ним та фі­нан­со­во стій­ким, а бан­ки до­во­лі ко­ре­ктно від­обра­жа­ють якість вла­сних акти­вів – так вва­жає НБУ. Про­те ра­ді­ти за­ра­но – адже, за дум­кою Нац­бан­ку, бан­ки ма­ють про­дов­жи­ти ро­бо­ту із ре­стру­кту­ри­за­ції ба­лан­сів та удо­ско­на­ле­н­ня бі­знес-мо­де­лей, щоб під­го­ту­ва­тись до гі­по­те­ти­чних гли­бо­ких криз. На жаль, тут у на­яв­но­сті – кон­флікт ін­те­ре­сів. Адже про­бле­ми у бан­ків зна- чним чи­ном ма­ють при­чи­ною де­валь­ва­цію та фі­скаль­ний тиск на бан­ків­ських клі­єн­тів. Тож НБУ та уряд у чо­ти­ри ру­ки ство­рю­ють про­бле­ми, з на­слід­ка­ми яких бан­кам про­по­нує бо­ро­ти­ся вла­сне Нац­банк – за ра­ху­нок акціо­не­рів цих бан­ків, як ба­чи­мо з ви­мог що­до до­ка­пі­та­лі­за­ції. «У 2018 ро­ці під час про­хо­дже­н­ня оцін­ки яко­сті акти­вів та прийня­тно­сті за­без­пе­че­н­ня у п’яти з 56 не­ве­ли­ких бан­ків ви­яв­ле­но по­тре­бу у ка­пі­та­лі на зві­тну да­ту (по­ча­ток 2018 ро­ку), про­те три із них до мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня ді­а­гно­сти­ки бу­ли вже до­ста­тньо ка­пі­та­лі­зо­ва­ни­ми. Ще два бан­ки по­да­ли про­гра­ми ка­пі­та­лі­за­ції, які ма­ють бу­ти ви­ко­на­ні до кін­ця ро­ку», – по­ві­дом­ляє НБУ. За йо­го да­ни­ми, най­біль­ші 24 бан­ки (за се­ре­днім зна­че­н­ням зва­же­них на ри­зик акти­вів та де­по­зи­тів фі­зи­чних осіб), окрім оцін­ки яко­сті акти­вів та прийня­тно­сті за­без­пе­че­н­ня, про­хо­ди­ли та­кож стрес-те­сту­ва­н­ня. Стрес-те­сту­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся за дво­ма ма­кро­еко­но­мі­чни­ми сце­на­рі­я­ми – ба­зо­вим та не­спри­я­тли­вим. В пер­шо­му йде­ться про зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки (+3,3% ВВП у 2018 ро­ці та +2,9% ВВП у 2019), то­ді як у не­спри­я­тли­во­му еко­но­мі­ка па­дає (-3,3% ВВП у 2018 ро­ці та -3,8% ВВП у 2019). Пі­сля стрес-те­сту­ва­н­ня НБУ ви­явив, що ві­сім бан­ків по­тре­бу­ють ка­пі­та­лі­за­ції на 6,1 млрд. грн. Ці бан­ки зо­бов’яза­ні ви­ко­на­ти про­гра­ми ка­пі­та­лі­за­ції до кін­ця по­то­чно­го ро­ку. «За не­спри­я­тли­вим сце­на­рі­єм ще п’ять бан­ків по­тре­бу­ють ка­пі­та­лі­за­ції. За­галь­на по­тре­ба у ка­пі­та­лі 13-ти бан­ків за не­спри­я­тли­вим сце­на­рі­єм ста­но­вить 42,1 млрд. грн.», – ка­жуть у Нац­бан­ку. У НБУ під­кре­сли­ли, що по­трі­бно по­кра­щи­ти кре­ди­тні порт­фе­лі бан­ків, про­ве­сти ре­стру­кту­ри­за­цію кре­ди­тів, по­си­ли­ти ро­бо­ту із за­став­ним май­ном та про­да­жем не­про­філь­них акти­вів. Усі бан­ки вже по­да­ли до НБУ про­гра­ми ка­пі­та­лі­за­ції та пла­ни ре­стру­кту­ри­за­ції, які до кін­ця жов­тня бу­дуть за­твер­дже­ні. Очі­ку­є­ться, що до по­ча­тку 2019 ро­ку акціо­не­ри бан­ків по­го­дять збіль­ше­н­ня ка­пі­та­лу (на­сам­пе­ред тих во­сьми бан­ків, які за ре­зуль­та­та­ми стрес-те­сту­ва­н­ня по­тре­бу­ють ка­пі­та­лу вже за­раз – за ба­зо­вим сце­на­рі­єм). Пла­ни з ре­стру­кту­ри­за­ції акти­вів бан­ки ви­ко­ну­ва­ти­муть до кін­ця 2019 ро­ку. Те, що бан­ків­ська си­сте­ма на­бу­ла біль­шої стій­ко­сті, «Гро­ші» пи­са­ли у рей­тин­гах бан­ків (зокре­ма, в но­ме­рі 16 від 30.08.2018). Однак у зо­ні ри­зи­ку ли­ша­ю­ться бан­ки, які ма­ють ве­ли­кий порт­фель про­блем­них кре­ди­тів та при цьо­му за­лу­ча­ють на рин­ку де­по­зи­ти за до­сить ви­со­ки­ми став­ка­ми. Так чи іна­кше, Нац­бан­ку до­ве­де­ться кон­тро­лю­ва­ти та­кі при­ва­тні бан­ки, акціо­не­ри яких не до­сить ра­ді під­три­му­ва­ти ка­пі­та­лом вла­сні уста­но­ви. В ра­зі ж по­ру­шень у та­ких бан­ків мо­жуть і по­вин­ні ві­ді­бра­ти лі­цен­зію. І це бу­де єди­ним вір­ним кро­ком за­для збе­ре­же­н­ня клі­єн­та­ми їх ко­штів (аби не допу­сти­ти по­вто­ре­н­ня «Дель­та-бан­ку» чи ко­гось на кшталт «Ми­хай­лів­сько­го»). «Гро­ші» слід­ку­ва­ти­муть за роз­ви­тком ці­єї те­ми та обов’яз­ко­во про­ана­лі­зу­ють на­дій­ність бан­ків у но­ме­рі 22 від 22 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. Ми не­о­дмін­но вра­ху­є­мо ре­зуль­та­ти стрес-те­стів та­кож.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.