Ко­рін­ний злам? Ні, по­ки що ви­вих

Groshi - - Від Редактора -

У нас ні­би про­ро­стає чер­го­ва по­да­тко­ва ре­фор­ма. Ну, як ре­фор­ма: є шанс змі­ни­ти «ра­дість по­да­тків­ця» (по­да­ток на при­бу­ток) по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал (стор. 6). Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

Аще Укра­ї­на стрім­ко ру­ха­є­ться у бік впро­ва­дже­н­ня норм BEPS – це ко­ли усі по­да­тко­ві ор­га­ни обмі­ню­ю­ться з ко­ле­га­ми по­да­тко­вою, ми­тною та бан­ків­ською ін­фор­ма­ці­єю. Тож спо­ча­тку за­мі­тки на по­лях з кон­фе­рен­ції по BEPS від ві­до­мо­го по­да­тко­во­го кон­суль­тан­та і ча­сто­го ко­лум­ні­ста «Гро­шей» Оле­ксан­дри То­ма­шев­ської: «Им­пле­мен­та­ция но­во­го ря­да стан­дар­тов BEPS по­мо­жет уве­ли­чить по­сту­пле­ния на­ло­гов в бю­джет на со­тни мил­ли­ар­дов. Бо­же, по­мо­ги нам их за­ра­бо­тать!». Кра­ще про сві­жий тренд не­мо­жли­во ска­за­ти. Спра­ва по­ля­гає не тіль­ки в то­му, що від­со­ток ВВП, який в Укра­ї­ні пе­ре­роз­по­ді­ля­є­ться че­рез по­да­тки, збо­ри та ін­ші ви­лу­че­н­ня на ко­ристь бю­дже­ту, є не­при­пу­сти­мо ви­со­ким, як для кра­ї­ни з ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня зна­чно ниж­че трьох ти­сяч до­ла­рів. Є ще два ви­кли­ки. По-пер­ше, по­трі­бно зни­жу­ва­ти ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки від за­сто­су­ва­н­ня то­го чи ін­шо­го по­да­тку. За­мі­на по­да­тку на при­бу­ток по­да­тком на ви­ве­де­ний ка­пі­тал зна­чно змен­шує ці ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки. По-дру­ге, ми по­вин­ні про­во­ди­ти ро­зум­ну, або smart-де­ті­ні­за­цію. Що маю на ува­зі? Не сми­ка­ти ти­гра за ву­са – тоб­то не на­ма­га­ти­ся бра­ти з тих, хто не мо­же пла­ти­ти, не бра­ти то­ді, ко­ли не­мо­жли­во та не­до­ре­чно стя­гу­ва­ти по­да­ток. «Не­мо­жли­во та не­до­ре­чно» – це ко­ли ви­тра­ти на справ­ля­н­ня по­да­тку спів­став­ні з над­хо­дже­н­ня­ми по ньо­му. Та/або ко­ли за­про­ва­дже­н­ня но­во­го по­да­тку при­зво­дить до па­ді­н­ня еко­но­мі­ки чи пев­но­го йо­го се­кто­ра на­стіль­ки, що це стає при­чи­ною ско­ро­че­н­ня над­хо­джень до бю­дже­ту за­га­лом. Про­те уряд чо­мусь ду­у­у­же обе­ре­жно ста­ви­ться до за­про­ва­дже­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня пев­них се­кто­рів еко­но­мі­ки, які за­бо­ро­на­ми уві­гна­ні у тінь. На­при­клад, той са­мий ігор­ний бі­знес та ви­до­бу­ток бур­шти­ну. Укра­ї­на бра­ла зо­бов’яза­н­ня що­до їх ле­га­лі­за­ції. Але до­сі ні. Хо­ча ле­га­лі­за­ція ігор­но­го біз- не­су при­зве­ла би до йо­го де­кри­мі­на­лі­за­ції, тоб­то ско­ро­чен­ню зло­чин­но­сті, що з ним пов’яза­на. Що­до бур­шти­ну – на­слід­ком ле­га­лі­за­ції бу­де і де­кри­мі­на­лі­за­ція, і за­про­ва­дже­н­ня еко­ло­гі­чно спря­мо­ва­них те­хно­ло­гій ви­до­бу­тку за­мість то­таль­но­го утво­ре­н­ня «мі­ся­чних ланд­ша­фтів» на Во­ли­ні. Про по­да­тки – то зро­зумі­ло. За­раз не спла­чу­ють ані за ви­ко­ри­ста­н­ня надр, ані кор­по­ра­тив­них, ані на зар­пла­тню ста­ра­те­лів. Хо­че­те кейс про те, як за­про­ва­дже­н­ня но­во­го по­да­тку при­зво­дить до па­ді­н­ня до­хо­дів бю­дже­ту та ті­ні­за­ції? Будь ла­ска: у 2015 ро­ці бу­ло за­про­ва­дже­но справ­ля­н­ня при­бу­тко­во­го по­да­тку з гро­ма­дян у ви­пад­ку ви­гра­шів у дер­жав­них ло­те­ре­ях (не­дер­жав­них в Укра­ї­ні не існує, до ре­чі). До чо­го це при­зве­ло? Ду­же про­сто: на­при­клад, ви­граш у 10 гри­вень, але на ру­ки да­ють 8, тож роз­дра­то­ва­ний дрі­бний гра­вець йде до не­ле­галь­ної ло­те­реї або граль­но­го са­ло­ну, де опо­да­тку­ва­н­ня не­має зов­сім. У ра­зи впа­ли об­ся­ги по­да­тків, які спла­чу­ва­ли при­ва­тні опе­ра­то­ри дер­жав­них ло­те­рей. По­да­тко­ва га­ня­є­ться за дрі­бни­ми грав­ця­ми та їх ко­пій­ка­ми. Тоб­то за­про­ва­дже­но по­да­ток, який: а) вкрай до­ро­го зби­ра­ти; б) вга­няє ри­нок у тінь. Що ро­би­ти? Ска­со­ву­ва­ти по­да­ток хо­ча б з дрі­бних ви­гра­шів, вста­нов­лю­ва­ти за­хи­ще­ні It-си­сте­ми для кон­тро­лю обі­гу у ло­те­рей­них опе­ра­то­рів, як це ро­блять у ЄС та США. Але це, ма­буть, не ду­же ці­ка­во. Ці­ка­ві­ше під ков­дрою го­ту­ва­ти ре­ін­кар­на­цію ідеї про справ­ля­н­ня по­да­тків з за­кор­дон­них по­си­лок вар­ті­стю по­над 22 єв­ро (за­раз – по­над 150 єв­ро). Щоб що? Щоб слу­жби екс­прес-до­став­ки спо­ча­тку пе­ре­тво­ри­ли­ся на фі­лії ми­тниць, а по­тім вмер­ли від па­ді­н­ня ле­галь­но­го по­то­ку по­си­лок? У під­сум­ку: за­раз про­ти­ска­ють ідею «фі­ска­лі­за­ції» бі­зне­су – як пла­ту за за­про­ва­дже­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал. Але чи всти­га­ти­ме еко­но­мі­ка за­ро­бля­ти на но­ві бю­дже­тні за­ба­ган­ки? Чи во­на емі­грує (стор. 1)?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.