На­фта втра­ти­ла шанс

Groshi - - Новини -

З 22 жов­тня до 2 ли­сто­па­да ба­рель на­фти Brent по­де­шев­шав на 6,3% – до 73,09 дол. Го­лов­на при­чи­на – го­тов­ність ОПЕК+ збіль­шу­ва­ти ви­до­бу­ток.

Па­ді­н­ня ці­ни на­фти спри­чи­не­но за­ява­ми уча­сни­ків ОПЕК+ про те, що чле­ни на­фто­во­го кар­те­лю го­то­ві збіль­ши­ти ви­до­бу­ток, щоб ком­пен­су­ва­ти мо­жли­ве ско­ро­че­н­ня по­ста­вок на­фти з Іра­ну. А ще ці­ни на на­фту па­да­ють че­рез зро­ста­н­ня про­по­зи­ції і по­бо­ю­ва­н­ня, пов’яза­ні з мо­жли­вим ско­ро­че­н­ням по­пи­ту че­рез тор­го­ву вій­ну з Ки­та­єм. На 4 ли­сто­па­да США пла­ну­ва­ли по­нов­ле­н­ня сан­кцій про­ти Іра­ну. Про­те, на рин­ку вва­жа­ють, кра­ї­ни ОПЕК та Са­у­дів­ська Ара­вія змо­жуть за­без­пе­чи­ти до­ста­тню кіль­кість на­фти, аби уни­кну­ти па­ді­н­ня про­по­зи­ції. Ек­спер­ти при­пу­ска­ють, що вла­да США не змо­же до­мог­ти­ся пов­но­го згор­та­н­ня екс­пор­ту на­фти з Іра­ну. На­при­клад, Ін­дія та Пів­ден­на Ко­рея вже по­го­ди­ли зі США умо­ви, за яких їм до­зво­лять за­ку­по­ву­ва­ти іран­ську на­фту пі­сля на­бра­н­ня чин­но­сті дру­гої ча­сти­ни аме­ри­кан­ських сан­кцій сто­сов­но ці­єї кра­ї­ни. Май­же всі по­ку­пці іран­ської на­фти у тій чи тій фор­мі ве­дуть пе­ре­го­во­ри зі США про ана­ло­гі­чні за­хо­ди. Однак збе­рі­га­є­ться ймо­вір­ність то­го, що умо­ви угод бу­де змі­не­но, або ж вза­га­лі зір­ва­но. «Зро­ста­н­ня за­па­сів і ви­до­бу­тку в го­лов­них на­фто­вих кра­ї­нах сві­ту за­спо­ко­ї­ли по­бо­ю­ва­н­ня з при­во­ду де­фі­ци­ту по­ста­вок, що пов’яза­ні з за­бо­ро­ною на екс­порт іран­ської на­фти», – ска­зав гла­ва від­ді­лу ма­кро­еко­но­мі­чних і си­ро­вин­них до­слі­джень в Julius Baer Нор­берт Рю­кер. За йо­го сло­ва­ми, у най­ближ­чій пер­спе­кти­ві ці­ни мо­жуть під­ско­чи­ти че­рез ри­зи­ки пе­ре­бо­їв по­ста­вок, про­те за­га­лом очі­ку­є­ться зни­жу­валь­ний тренд до кін­ця по­то­чно­го ро­ку і на по­ча­тку на­сту­пно­го. Ще один чин­ник на зни­же­н­ня – си­ту­а­ція у США. У сво­є­му зві­ті мін­енер­го США по­ві­дом­ляє, що то­вар­ні за­па­си на­фти у кра­ї­ні ми­ну­ло­го ти­жня збіль­ши­ли­ся на 3,22 млн. ба­ре­лів. Окрім то­го, ви­до­бу­ток на­фти в кра­ї­ні зріс на 300 тис. ба­ре­лів на до­бу. Очі­ку­є­мо м’які­ших цін укра­їн­ських АЗС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.