Лі­чиль­ник – ко­жно­му

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Олег По­пен­ко, го­ло­ва ко­мі­те­ту ЖКГ, бла­го­устрою, еко­ло­гії та охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща Гро­мад­ської ра­ди при КМДА – про те, як під­ви­ще­н­ня ці­ни га­зу впли­не на ко­му­наль­ні та­ри­фи.

Якщо ана­лі­зу­ва­ти на­слід­ки зро­ста­н­ня ці­ни газ, по­трі­бно ро­зу­мі­ти, як ці­но­утво­ре­н­ня на енер­го­но­сії впли­ває на та­ри­фи ЖКГ у прин­ци­пі. В пер­шу чер­гу ми по­ба­чи­мо змі­ну вар­то­сті опа­ле­н­ня. Скла­до­ва га­зу в со­бі­вар­то­сті 1 гі­га­ка­ло­рії те­пло­но­сія рі­зна (як пра­ви­ло, близь­ко 70% – прим. ред.), то­му зро­ста­н­ня ці­ни опа­ле­н­ня для всіх спо­жи­ва­чів теж бу­де не­рів­но­мір­ним. Але в се­ре­дньо­му по­до­рож­ча­н­ня скла­де від 15 до 18%. Ана­лі­зу­ю­чи зро­ста­н­ня ці­ни на газ у ми­ну­ло­му мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що бор­ги на­се­ле­н­ня за те­пло бу­дуть тіль­ки збіль­шу­ва­ти­ся. На кі­нець по­пе­ре­дньо­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну (бе­ре­зень 2018 ро­ку) за­бор­го­ва­ність сто­ли­чних спо­жи­ва­чів за те­пло­ву енер­гію ся­га­ла 5,2 млрд. грн. До на­сту­пно­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну мо­жна бу­де го­во­ри­ти про те, що час­тка не­пла­тни­ків скла­де близь­ко 15%. Який ви­хід з ці­єї си­ту­а­ції для жи­те­лів ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків? У пер­шу чер­гу вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків те­пла. Як мі­ні­мум бу­дин­ко­вих, а ще кра­ще – квар­тир­них. І еко­но­мія бу­де дій­сно від­чу­тною. На­при­клад, вар­тість 1 Гкал те­пла в 2018 ро­ці від КП «Ки­їв­те­пло­енер­го» ста­но­вить 1356 грн. з ПДВ. Без лі­чиль­ни­ка роз­ра­ху­нок вар­то­сті за опа­ле­н­ня скла­да­є­ться ви­хо­дя­чи з нор­ма­тив­но­го та­ри­фу 31,55 грн з ПДВ за ко­жен ква­дра­тний метр пло­щі. У бу­дин­ку, де я жи­ву, вста­нов­ле­ний ін­ди­ві­ду­аль­ний те­пло­вий пункт з ав­то­ма­ти­чною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня по­да­чі те­пла. При цьо­му наш бу­ди­нок не­у­те­пле­ний, але ми­ну­лої зи­ми ми за опа­ле­н­ня у се­ре­дньо­му пла­ти­ли 15,3 грн. з 1 кв. м. Ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо лі­чиль­ни­ка не­має, то пе­ре­пла­та за те­пло­ву енер­гію мо­же скла­сти 100% і біль­ше. При­чо­му ра­ні­ше ін­ди­ві­ду­аль­ний (по­квар­тир­ний) облік те­пла був до­сту­пний тіль­ки для жи­те­лів бу­дин­ків з го­ри­зон­таль­ною си­сте­мою опа­ле­н­ня. Жи­те­лі «ста­рих» бу­дин­ків, де від­су­тня те­хні­чна мо­жли­вість вста­но­ви­ти ін­ди­ві­ду­аль­ний лі­чиль­ник, пла­ти­ли за об­сяг те­пла, який спо­жи­вав весь бу­ди­нок згі­дно із по­ка­зни­ка­ми за­галь­но­бу­дин­ко­во­го ву­зла облі­ку. І спо­жи­та енер­гія ді­ли­ла­ся про­пор­цій­но пло­щі на ко­жно­го ме­шкан­ця. То­му всі пла­ти­ли одна­ко­во, у се­ре­дньо­му по 32-35 грн. за кв. м. А в де­яких ви­пад­ках вар­тість опа­ле­н­ня до­хо­ди­ла на­віть до 50 грн. з «ква­дра­ту». Пі­сля то­го, як Ка­бі­нет Мі­ні­стрів у жов­тні прийняв по­ста­но­ву «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку ви­зна­че­н­ня те­хні­чної мо­жли­во­сті вста­нов­ле­н­ня ву­злів роз­по­діль­но­го облі­ку те­пло­вої енер­гії та еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті вста­нов­ле­н­ня при­ла­дів-роз­по­ді­лю­ва­чів те­пло­вої енер­гії», ін­ди­ві­ду­аль­ний облік те­пла став мо­жли­вий і в бу­дин­ках з вер­ти­каль­ною роз­вод­кою опа­ле­н­ня. Це до­зво­лить від­чу­тно пом’якши­ти на­слід­ки зро­ста­н­ня цін на газ. За­сто­су­ва­н­ня при­ла­да-роз­по­ді­лю­ва­ча на опа­ле­н­ня в квар­ти­рі пло­щею 60 кв. м дасть мо­жли­вість зни­зи­ти вар­тість обі­грі­ву як мі­ні­мум на 10-12 грн. з ко­жно­го ква­дра­тно­го ме­тра. На мі­сяць це вже близь­ко 600 грн. еко­но­мії. І, що ду­же ва­жли­во, вла­сни­ки квар­тир бу­дуть пла­ти­ти ви­клю­чно за вла­сне спо­жи­ва­н­ня, а не за пе­ре­ви­тра­ти сво­го су­сі­да. До­да­тко­ві пла­те­жі бу­дуть тіль­ки за мі­сця за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня (під’їзди, схо­до­ві про­льо­ти і т.д.). Але во­ни скла­дуть не біль­ше 3-5% за­галь­них по­ка­зни­ків бу­дин­ко­во­го лі­чиль­ни­ка. Що сто­су­є­ться га­зо­вих лі­чиль­ни­ків, то в Ки­є­ві, на­при­клад, ни­ми обла­дна­но мен­ше 25% квар­тир. Спо­жи­ва­чі не ква­пля­ться вста­нов­лю­ва­ти лі­чиль­ни­ки на газ. І по­ясни­ти це до­сить про­сто. Якщо пла­ти­ти за «бла­ки­тне па­ли­во» за ді­ю­чи­ми нор­ма­ти­ва­ми, то у бу­дин­ках з цен­тра­лі­зо­ва­ним га­ря­чим во­до­по­ста­ча­н­ням нор­ма спо­жи­ва­н­ня ста­но­вить 3,3 куб. м га­зу на мі­сяць на лю­ди­ну, у бу­дин­ках без га­ря­чої во­ди – 5,4 куб. м на мі­сяць на лю­ди­ну. Тоб­то, сім’я з трьох осіб, яка ви­ко­ри­сто­вує газ для ав­то­ном­но­го пі­ді­грі­ву во­ди, бу­де без лі­чиль­ни­ка що­мі­ся­ця спла­чу­ва­ти ли­ше за 16 куб. м га­зу. І це при то­му, що тіль­ки га­зо­ва ко­лон­ка за мі­сяць мо­же спа­ли­ти до 40-50 куб. м па­ли­ва. Але пред­став­ни­ки Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів та Мін­енер­го не пер­ший мі­сяць го­во­рять про те, що нор­му спо­жи­ва­н­ня по­трі­бно збіль­шу­ва­ти. Згі­дно з одним із про­е­ктів, за на­яв­но­сті га­зо­вої пли­ти і во­до­на­грі­ва­ча нор­ма мо­же зро­сти до 20-25 куб. м га­зу на лю­ди­ну на мі­сяць. Тоб­то сім’я з трьох осіб бу­де пла­ти­ти за 60-75 куб. м що­мі­ся­чно. А це вже дій­сно при­від за­ду­ма­ти­ся про вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ка. До то­го ж, не­що­дав­нє під­ви­ще­н­ня цін на газ да­ле­ко не остан­нє. То­му спо­жи­ва­чі, які дій­сно хо­чуть зни­зи­ти ви­тра­ти на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг, у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му бу­дуть зму­ше­ні пе­ре­йти на ін­ди­ві­ду­аль­ний облік га­зу і те­пла. Ін­шо­го шля­ху не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.