Ша­храй­ське оформ­ле­н­ня кре­ди­ту на фі­з­осо­бу – як ді­я­ти?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Moneyveo на­ра­хо­ву­ва­ла кре­ди­тні ко­шти на бан­ків­ські кар­тки, но­ме­ри яких клі­єн­ти (або ж ша­храї) на­да­ва­ли, ко­ли за­пов­ню­ва­ли за­яв­ку на отри­ма­н­ня по­зи­ки. При­чо­му си­сте­ма ком­па­нії не зав­жди мо­гла роз­пі­зна­ти не­і­мен­ну пе­ред­пла­че­ну кар­тку. Тоб­то будь-хто міг вка­за­ти у за­яв­ці на по­зи­ку чу­жі па­спорт­ні да­ні та вла­сну не­і­мен­ну пе­ред­пла­че­ну кар­тку (кар­тку, яка має ре­кві­зи­ти, але не має прив’яз­ки до пев­ної осо­би та її па­спорт­них да­них – та­кі кар­тки про­по­ну­ють де­які бан­ки), по­тім отри­ма­ти та ви­ко­ри­ста­ти ко­шти. То­ді як сам борг си­сте­ма при­сво­ю­ва­ла тій лю­ди­ні, чиї па­спорт­ні да­ні бу­ли вка­за­ні (а не вла­сни­ку кар­тки, на яку йшли ко­шти). Що сто­су­є­ться дій лю­ди­ни, якій кре­ди­тна ком­па­нія по­ві­до­ми­ла про на­яв­ність бор­гу за не­і­сну­ю­чим кре­ди­том (адже та­ка лю­ди­на не бра­ла ко­шти у ком­па­нії), то юри­сти ре­ко­мен­ду­ють, перш за все, по­ві­до­ми­ти по­лі­цію про ви­па­док ша­храй­ства. «По­да­ти за­яву в по­лі­цію про ша­храй­ство, в якій вка­за­ти, що ні­яких ко­штів «бор­жник» не отри­му­вав, до­кла­дно опи­са­ти на­не­се­ну йо­му май­но­ву та мо­раль­ну шко­ду. Май­но­ва шко­да мо­же по­ля­га­ти у ви­тра­тах на юри­ди­чні по­слу­ги з ви­зна­н­ня не­дій­сним кре­ди­тно­го до­го­во­ру, за­бо­ро­ну по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про «бор­жни­ка» в Укра­їн­сько­му бю­ро кре­ди­тних істо­рій, а та­кож на ін­ші дії для від­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них прав», – роз­по­від­ає Де­нис Не­нов, адво­кат ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри». Юрист та­кож впев­не­ний: пі­сля на­пи­са­н­ня за­яви до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів по­трі­бно та­кож звер- ну­ти­ся до кре­ди­тної ком­па­нії, яка ви­да­ла по­зи­ку ша­хра­ям, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи па­спорт­ні да­ні по­стра­жда­лої осо­би («бор­жни­ка»). До ли­ста по­трі­бно при­крі­пи­ти ко­пію за­яви до по­лі­ції, а в са­мо­му ли­сті по­ві­до­ми­ти про від­су­тність фа­кту оформ­ле­н­ня кре­ди­ту та отри­ма­н­ня ко­штів та ви­ма­га­ти при­пи­ни­ти будь-які дії по стя­гнен­ню за­бор­го­ва­но­сті та по­ши­рен­ню не­прав­ди­вої ін­фор­ма­ції про йо­го не­ви­пла­ту. Якщо ком­па­нія пі­сля отри­ма­н­ня ли­ста не при­пи­няє «те­рор» з ме­тою зму­си­ти «бор­жни­ка» спла­чу­ва­ти кре­дит, не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся з по­зов­ною за­явою до су­ду, в цій за­яві по­трі­бно ви­ма­га­ти від кре­ди­тної ком­па­нії ви­зна­н­ня кре­ди­тно­го до­го­во­ру не­дій­сним на під­ста­ві то­го фа­кту, що «бор­жник» не брав кре­дит, а став жер­твою ша­хра­їв так са­мо, як і са­ма кре­ди­тна ком­па­нія, чиї ко­шти отри­ма­ли ша­храї. А да­лі суд по­ви­нен при­зна­ча­ти рі­зні екс­пер­ти­зи, які ма­ють вста­но­ви­ти пра­во­ту лю­ди­ни, чиї па­спорт­ні да­ні бу­ли ви­ко­ри­ста­ні ша­хра­я­ми. На­при­клад, де­таль­ну екс­пер­ти­зу тран­за­кції із за­ра­ху­ва­н­ня ко­штів на кар­тку отри­му­ва­ча. Або ж екс­пер­ти­зу усіх да­них ці­єї ша­храй­ської опе­ра­ції, а осо­бли­во – вла­сне са­мої кар­тки, яку ви­ко­ри­ста­ли ша­храї для отри­ма­н­ня кре­ди­ту. Ще одна по­зов­на за­ява до су­ду від «бор­жни­ка» має мі­сти­ти ін­фор­ма­цію про за­хист ді­ло­вої ре­пу­та­ції з ви­мо­гою за­бо­ро­ни­ти (при­пи­ни­ти) по­ши­ре­н­ня ін­фор­ма­ції про «бор­жни­ка» в Укра­їн­сько­му бю­ро кре­ди­тних істо­рій. Юри­сти ка­жуть, що вкрай ва­жли­во звер­ну­ти ува­гу су­ду на спо­сіб ви­да­чі по­зи­ки, а са­ме: на кар­тку. «У ра­зі отри­ма­н­ня по­зи­ки на бан­ків­ську кар­ту в су­до­во­му по­ряд­ку мо­жна отри­ма­ти до­ступ до бан­ків­ської ін­фор­ма­ції про осо­бу, на яку оформ­ле­на ця кар­тка», – впев­не­ний Де­нис Не­нов. Ва­жли­ве пи­та­н­ня – яким чи­ном від­но­ви­ти зі­псо­ва­ну кре­ди­тну істо­рію. Спо­ча­тку по­трі­бно ви­вчи­ти свою кре­ди­тну істо­рію (її мо­жна або отри­ма­ти без­ко­штов­но на по­што­ву адре­су – раз на рік, або спла­ти­ти 50 грн. та отри­ма­ти да­ні он­лайн). Якщо у да­них є «фі­ктив­ний» не­ви­пла­че­ний кре­дит, по­трі­бно оскар­жи­ти йо­го на­яв­ність. Для цьо­го зна­до­би­ться або ви­сно­вок са­мої кре­ди­тної ком­па­нії, або рі­ше­н­ня су­ду. «У ра­зі не­зго­ди з да­ни­ми ва­шої кре­ди­тної істо­рії ви ма­є­те пра­во опро­те­сту­ва­ти ці да­ні. Однак ко­ре­кти­ви до кре­ди­тної істо­рії мо­жуть бу­ти вне­се­ні у ра­зі, якщо кре­ди­тор під­твер­дить по­мил­ко­вість ін­фор­ма­ції, яка оскар­жу­є­ться. В ін­шо­му ви­пад­ку ви ма­є­те пра­во вклю­чи­ти до сво­єї кре­ди­тної істо­рії ко­мен­тар роз­мі­ром до 100 слів», – ка­же Ві­ктор Ду­бо­вик, пар­тнер ЮК «Волхв». За йо­го сло­ва­ми, да­лі для оскар­же­н­ня «фі­ктив­но­го» бор­гу за кре­ди­том не­об­хі­дно на­пи­са­ти за­яву на ім’я ди­ре­кто­ра бю­ро з до­кла­дним опи­сом всіх не­то­чно­стей кре­ди­тно­го зві­ту. «Фа­хів­ці бю­ро від­по­від­но до ва­шої за­яви зро­блять офі­цій­ний за­пит до фі­нан­со­вої уста­но­ви, що на­да­ла спір­ну ін­фор­ма­цію», – вва­жає Ві­ктор Ду­бо­вик. Фі­нан­со­ва ком­па­нія за­ко­ном зо­бов’яза­на да­ти від­по­відь на звер­не­н­ня бю­ро (час від­по­віді від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства – 15 днів). Якщо кре­ди­тна ком­па­нія про­дов­жує на­по­ля­га­ти на існу­ван­ні бор­гу, фі­з­осо­бі ли­ша­є­ться тіль­ки очі­ку­ва­ти на су­до­ве рі­ше­н­ня на свою ко­ристь, яке має по­ста­ви­ти усі кра­пки над «і»: ви­зна­ти кре­ди­тний до­го­вір з «бор­жни­ком» не­дій­сним та зо­бов’яза­ти кре­ди­то­ра від­мо­ви­ти­ся від пре­тен­зій, а Укра­їн­ське бю­ро кре­ди­тних істо­рій – ви­клю­чи­ти ін­фор­ма­цію про борг з кре­ди­тної істо­рії по­тер­пі­ло­го від ша­хра­їв.

Ді­знав­ся, що на моє ім’я ша­храї офор­ми­ли кре­дит у ком­па­нії Moneyveo.ua – во­ни ви­ко­ри­ста­ли да­ні мо­го па­спор­та. Як ді­я­ти за умов отри­ма­н­ня ви­мог від кре­ди­то­ра що­до бор­гу, та чи мо­жли­во від­но­ви­ти вла­сну кре­ди­тну істо­рію, яку зі­псу­вав цей «фі­ктив­ний» борг? Іван, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.