За­хи­сти­ти своє, при­ва­тне

Groshi - - Детально -

За­хист жи­тла – це не ли­ше які­сні ві­кна та бро­ньо­ва­ні две­рі. Це та­кож охо­рон­ні си­сте­ми, які да­ють змо­гу своє­ча­сно ді­зна­ва­ти­ся про по­яву не­про­ха­них го­стей. А ще – про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня не­ру­хо­мо­сті за­для ком­пен­са­ції мо­жли­вих втрат. Як і за скіль­ки мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти ком­пле­ксний за­хист до­мів­ки? Пав­ло Хар­ла­мов, На­та­лія Бо­гу­та

Ки­я­нин Ва­лен­тин Чи­жен­ко про за­хист квар­ти­ри по­чав ду­ма­ти влі­тку – пі­сля при­кро­го ви­пад­ку у бу­дин­ку, де він ме­шкає остан­ні сім ро­ків. «До су­сі­дів на верх­ньо­му по­вер­сі, ко­ли во­ни пе­ре­бу­ва­ли у від­пус­тці за кор­до­ном, вдер­ли­ся гра­бі­жни­ки. Зло­чин­ці не ли­ше від­чи­ни­ли квар­ти­ру, ви­не­сли ко­штов­ні ре­чі та гро­ші з сей­фу, а й за­чи­ни­ли її. Пі­сля цьо­го, зві­сно, по­лі­ція від­кри­ла спра­ву, втім мар­но спо­ді­ва­ти­ся, що во­ни ко­гось зна­йдуть», – роз­по­вів пан Чи­жен­ко. За йо­го сло­ва­ми, цей ви­па­док на­штов­хнув йо­го на дум­ку по­си­ли­ти за­хист вла­сної квар­ти­ри. «Спо­ча­тку я змі­нив две­рі – вста­но­вив які­сні, бро­ньо­ва­ні. По­тім уклав до­го­вір з ком­па­ні­єю, що за­йма­є­ться пуль­то­вою охо­ро­ною, те­пер до­мів­ка на си­гна­лі­за­ції», – ка­же Ва­лен­тин Чи­жен­ко. «Гро­ші» з’ясу­ва­ли, як мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти за­хист жи­тла, і чим са­ме мо­же бу­ти ко­ри­сне стра­ху­ва­н­ня не­ру­хо­мо­сті.

Дім, як фор­те­ця

Для за­хи­сту квар­ти­ри або бу­дин­ку най­пер­ше по­трі­бно обме­жи­ти до­ступ злов­ми­сни­ків у жи­тло. Будь-яка не­ру­хо­мість має ура­зли­ві зо­ни, які по­лег­шу­ють про­ни­кне­н­ня зло­ді­їв. У квар­ти­рі це – вхі­дні две­рі, ві­кна, бал­кон. У при­ва­тно­му бу­дин­ку, крім ві­кон і две­рей, це – ре­зерв­ний (чор­ний) вхід, го­ри­ще, ве­ран­да і те­ра­са. То­му слід по­чи­на­ти з фі­зи­чно­го укрі­пле­н­ня сво­го жи­тла. За­скли­ти бал­кон, і на ві­кна по­ста­ви­ти ре­ші­тки. Вар­тість одно­го ква­дра­та ві­кон­ної ре­ші­тки ста­но­вить 500–1000 грн. Що­прав­да, гра­ти по­трі­бні не скрізь, це – за­сіб, швид­ше, для квар­тир, роз­та­шо­ва­них на пер­шо­му або дру­го­му та остан­ньо­му по­вер­хах. Але ко­ли це 10-й або 24-й по­верх, то зло­дії на­вряд чи на­ма­га­ти­му­ться вдер­ти­ся в жи­тло з ву­ли­ці, а зай­дуть, най­імо­вір­ні­ше, з па­ра­дно­го вхо­ду. То­му ду­же ва­жли­во, щоб на їхньо­му шля­ху бу­ли на­дій­ні две­рі. Су­ча­сні бро­не­две­рі ви­го­тов­ля­ють з ли­сто­вої ста­лі зав­тов­шки від 1,5 до 3 мм. Вар­тість бро­не­две­рей, за­ле­жноі від мо­де­лі, роз­мі­рів та ви­ро­бни­ка, ста­но­вить 5–40 тис. грн.

Бу­ди­нок під зам­ком

Втім, жо­дні две­рі не зу­пи­нять зло­ді­їв, якщо в них вмон­то­ва­но не­на­дій­ний за­мок. Охо­рон­ні фір­ми на­во­дять нев­ті­шну ста­ти­сти­ку: до­свід­че­ний злом­ник від­чи­няє две­рі, обла­дна­ні де­ше­ви­ми зам­ка­ми, за 1–2 хви­ли­ни. У вхі­дних две­рях квар­тир і бу­дин­ків, за­зви­чай, вла­сни­ки вста­нов­лю­ють врі­зні зам­ки. Во­ни ма­ють есте­ти­чний ви­гляд і є до­да­тко­вою пе­ре­шко­дою для зло­ді­їв. За сво­їм при­зна­че­н­ням врі­зні зам­ки мо­жна по­ді­ли­ти на кла­си: за­ми­каль­ні (во­ни не ма­ють язи­чка, ко­трий фі­ксує две­рі в за­кри­то­му ста­ні, їх ча­сті­ше ви­ко­ри­сто­ву­ють як до­да­тко­ві) і за­ми­каль­ні-фі­ксу­ю­чі (кон­стру­кція зам­ка, крім за­ми­каль­но­го при­строю, має фа­ле­ву за­сув­ку, яка фі­ксує две­рі). Най­кра­щий за­хист га­ран­тує су­валь­дний за­мок. Прин­цип йо­го ро­бо­ти по­ля­гає у вза­є­мо­дії бо­рі­док клю­ча зі ста­ле­ви­ми пла­сти­на­ми (су­валь­да­ми) в зам­ку. Скіль­ки на­рі­зок на клю­чі, стіль­ки і су­вальд мі­стить за­мок. І що біль­ше пла­стин, то за­мок на­дій­ні­ший. До­бре за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе ци­лін­дро­ві зам­ки. Кор­пус їхньо­го ме­ха­ні­зму – це ци­ліндр, усе­ре­ди­ні яко­го зна­хо­дя­ться ру­хо­мі шти­фти (стри­жні ци­лін­дри­чної фор­ми) рі­зної дов­жи­ни. Пі­сля по­во­ро­ту клю­ча в ци­лін­дрі шти­фти ши­ку­ю­ться за за­да­ною ви­со­тою. Якщо злом­ник спро­бує ві­ді­мкну­ти та­кий за­мок, і бу­де роз­бі­жність хо­ча б одні­єї з ви­сот шти­фтів, две­рі не від­чи­ня­ться. Ще один спо­сіб за­хи­сту – еле­ктрон­ний за­мок. Він від­ми­ка­є­ться пі­сля на­бо­ру ком­бі­на­ції букв та цифр на спе­ці­аль­ній па­не­лі або ж за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го ма­гні­тно­го клю­ча. Є на­віть ва­рі­ан­ти зі ска­не­ром від­би­тка паль­ця. Го­лов­не – не по­ві­дом­ля­ти ні­ко­му се­кре­тний код і не втра­ча­ти ма­гні­тну кар­ту. Але до­свід­че­ний ве­дме­жа­тник від­криє і та­кий за­мок. До то­го ж, якщо в бу­дин­ку зни­кне еле­ктри­ка, є ри­зик, що две­рі від­кри­ю­ться са­мі по со­бі, або, нав­па­ки, го­спо­дар не змо­же по­тра­пи­ти до­до­му. Се­ре­дній цін­ник на двер­ні зам­ки – 0,6–1,8 тис. грн. Та на­во­ро­че­ні мо­де­лі з еле­ктрон­ним обла­дна­н­ням та біо­ме­три­чни­ми да­тчи­ка­ми ко­шту­ють 6–8 тис. грн.

Все­ви­дю­че око

Для по­стій­но­го на­гля­ду за квар­ти­рою чи бу­дин­ком існує ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня. Вар­тість ана­ло­го­вих (AHD) си­стем – близь­ко 2–4 тис. грн. Та­ка си­сте­ма скла­да­є­ться з де­кіль­кох ка­мер із вбу­до­ва­ни­ми да­тчи­ка­ми ру­ху та ві­део­ре­є­стра­то­ра. Ко­ли в при­мі­ще­н­ня про­ни­кає хтось сто­рон­ній, да­тчик ре­а­гує на це, і ка­ме­ра по­чи­нає фі­ксу­ва­ти те, що від­бу­ва­є­ться. Най­про­сті­ші си­сте­ми ро­блять ві­део­за­пи­си і збе­рі­га­ють їх на зов­ні­шній жорс­ткий диск. Ві­дзня­тий ма­те­рі­ал мо­жна пе­ре­гля­ну­ти в будь-який мо­мент. Але це не ду­же зру­чно, оскіль­ки го­спо­дар квар­ти­ри ді­зна­є­ться про те, що йо­го по­гра­бу­ва­ли, вже пі­сля то­го, як зло­дії ви­не­суть все най­цін­ні­ше. На­при­клад, пі­сля

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.