За­хи­сти­ти най­го­лов­ні­ше май­но

Groshi - - Детально -

Оль­га Іван­цо­ва, ке­рів­ник цен­тру роз­дрі­бних про­да­жів стра­хо­вої ком­па­нії «ІНГО Укра­ї­на» Стра­ху­ва­н­ня не­ру­хо­мо­сті фі­зи­чних осіб сьо­го­дні є одним із най­більш не­до­оці­не­них спо­жи­ва­чем ви­дів стра­ху­ва­н­ня. Ко­штує та­кий по­ліс не­ба­га­то, стра­хо­ві су­ми для за­хи­сту за­без­пе­чує зна­чні, а ку­пу­ють йо­го не так ча­сто. Якщо до стра­ху­ва­н­ня ав­то­мо­бі­лів укра­їн­ці вже по­тро­ху зви­ка­ють і пе­ре­кла­да­ють від­по­від­аль­ність за них на стра­хо­ві ком­па­нії, то про більш зна­чу­ще май­но чо­мусь за­бу­ва­ють. Але до­сить іскри від не­справ­ної про­вод­ки, по­то­ку во­ди із зір­ва­но­го кра­ну або ві­зи­ту не­про­ха­них го­стей, щоб одра­зу з’яви­ло­ся ба­га­то за­пи­тань – де швид­ко взя­ти гро­ші на ре­монт та від­нов­ле­н­ня по­шко­дже­но­го май­на? Хто і яким чи­ном ком­пен­сує зби­тки? Хо­ча про­гра­ми стра­ху­ва­н­ня жи­тла є ма­кси­маль­но зро­зумі­ли­ми та до­сту­пни­ми. На­при­клад, якщо в на­яв­но­сті ти­по­ва квар­ти­ра, мо­жна смі­ли­во ку­пу­ва­ти стан­дар­тний по­ліс з па­ке­тної про­гра­ми. Та­ке стра­ху­ва­н­ня здій­сню­є­ться без по­пе­ре­дньої оцін­ки, опи­су й огля­ду квар­ти­ри фа­хів­ця­ми стра­хо­вої ком­па­нії. Вла­сник або орен­дар сам вста­нов­лює вар­тість за­стра­хо­ва­но­го май­на, а в ра­зі на­ста­н­ня стра­хо­вої по­дії, ми від­шко­до­ву­є­мо ро­змір фа­кти­чно зав­да­но­го зби­тку в ме­жах за­яв­ле­них у по­лі­сі стра­хо­вих сум. Оби­рай­те по­трі­бну стра­хо­ву су­му й отри­май­те за­хист. Швид­ко та про­сто. Жо­дних обме­жень по ри­зи­ках не­має. Жи­тло бу­де за­хи­ще­не від най­більш по­ши­ре­них явищ, та­ких як по­же­жа, за­ли­т­тя, ви­бух по­бу­то­во­го га­зу, сти­хій­ні ли­ха, гра­біж та про­ти­прав­ні дії тре­тіх осіб. Стра­ху­ва­ти мо­жна на­віть орен­до­ва­ні квар­ти­ри. Для оформ­ле­н­ня по­лі­са не по­трі­бно на­да­ва­ти до­ку­мент про пра­во вла­сно­сті. Він мо­же зна­до­би­ти­ся ли­ше для отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня зби­тку. Кла­си­чний до­го­вір стра­ху­ва­н­ня жи­тла дає змо­гу стра­ху­ва­ти не ли­ше квар­ти­ру, а й ін­ші ви­ди не­ру­хо­мо­сті – жи­тло­вий бу­ди­нок, да­чу, вклю­ча­ю­чи вну­трі­шнє оздо­бле­н­ня при­мі­щень. Го­лов­на йо­го осо­бли­вість по­ля­гає в то­му, що мо­жна са­мо­стій­но ви­зна­чи­ти вар­тість сво­єї не­ру­хо­мо­сті. Отри­ма­ти ви­пла­ту за стра­хо­ву по­дію, пов’яза­ну з квар­ти­ра­ми, за­зви­чай, не­скла­дно. На­при­клад, в ІНГО Укра­ї­на ді­ють спро­ще­ні про­це­ду­ри вре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­вої по­дії. Якщо вна­слі­док по­дії не по­стра­жда­ли лю­ди та май­но тре­тіх осіб, ми не ви­ма­га­є­мо від стра­ху­валь­ни­ка де­яких до­від­ок і до­ку­мен­тів. Ли­ше про­во­ди­мо оцін­ку зби­тку на мі­сці при­го­ди. Оці­ню­ють зби­тки лі­цен­зо­ва­ні ек­спер­ти, які ма­ють на це пра­во. Та­ким чи­ном ми мо­же­мо від­шко­до­ву­ва­ти зби­тки про­тя­гом 15 днів. До­да­тко­во від­шко­до­ву­ю­ться ви­тра­ти на роз­чи­ще­н­ня те­ри­то­рії пі­сля на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку та ви­тра­ти на за­по­бі­га­н­ня зби­тку або змен­ше­н­ня йо­го роз­мі­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.