Рейтинг стра­ху­ва­н­ня-2018

Groshi - - Спеціальний Випуск -

2018 ро­ку стра­хо­ві ком­па­нії Укра­ї­ни збіль­шу­ють об­ся­ги акти­вів, пла­те­жів та ви­плат, ро­блять фо­кус на ав­то­ци­віл­ці та КАСКО, а та­кож по­віль­но роз­по­чи­на­ють ство­рю­ва­ти про­гра­ми ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня для фі­зо­сіб по­за ме­жа­ми кор­по­ра­тив­но­го ДМС. Тим ча­сом на рин­ку є й гу­чні бан­крут­ства, і ве­ли­кі по­гли­на­н­ня. Що від­бу­ва­є­ться? На­та­лія Бо­гу­та

Ри­нок ри­зи­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня 2018 ро­ку й да­лі змен­шу­є­ться. За да­ни­ми На­цком­фін­по­слуг, за­галь­на кіль­кість ри­зи­ко­вих стра­хо­вих ком­па­ній ста­ном на по­ча­ток ли­сто­па­да 2018 ро­ку – 247, (рік то­му – 264). За да­ни­ми Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов, на 1 жов­тня в Укра­ї­ні пра­цює 254 стра­хо­ві ком­па­нії, що здій­сню­ють стра­ху­ва­н­ня ри­зи­ків (не стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя). То що від­бу­ва­є­ться? Пе­ре­ва­жно ком­па­нії за­ли­ша­ють ри­нок за рі­ше­н­ням акціо­не­рів. На­при­клад, так вчи­ни­ли акціо­не­ри СК «Все­світ», во­ни по­да­ли за­яву до На­цком­фін­по­слуг, яка зго­дом роз­по­ря­дже­н­ням від 3 жов­тня № 1765 ви­клю­чи­ла стра­хо­ву з Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій та ану­лю­ва­ла сві­до­цтво про її ре­є­стра­цію. Вла­сни­ки СК «Аверс» на збо­рах 5 жов­тня ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про змі­ну ви­дів ді­яль­но­сті то­ва­ри­ства та ви­клю­чи­ли з них стра­ху­ва­н­ня. Тож ген­ди­ре­ктор ком­па­нії звер­нув­ся до На­цком­фін­по­слуг із за­явою про ану­лю­ва­н­ня лі­цен­зій на стра­хо­ву ді­яль­ність і ви­клю­че­н­ня то­ва­ри­ства з дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов. І вже 11 жов­тня ко­мі­сія ану­лю­ва­ла лі­цен­зії ці­єї стра­хо­вої. Ще одна ком­па­нія пі­шла за вла­сним ба­жа­н­ням – СК «Ки­їв­ський стра­хо­вий дім». Акціо­не­ри ком­па­нії на за­галь­них збо­рах 10 сер­пня ви­рі­ши­ли при­пи­ни­ти ді­яль­ність ком­па­нії шля­хом до­бро­віль­ної лі­кві­да­ції. Вже 17 сер­пня На­цком­фін­по­слуг ану­лю­ва­ла лі­цен­зії СК «Ки­їв­ський стра­хо­вий дім», а роз­по­ря­дже­н­ням від 27 ве­ре­сня № 1727 ви­клю­чи­ла ком­па­нію з Дер­жре­є­стру фі­нор­га­ні­за­цій та ану­лю­ва­ла сві­до­цтво.

Не зав­жди до­бро­віль­но

До­бро­віль­на лі­кві­да­ція стра­хо­вої дає змо­гу її клі­єн­там роз­ра­хо­ву­ва­ти на ви­ко­на­н­ня ком­па­ні­єю сво­їх зо­бов’язань. Пев­на річ, іде­ться про стра­хо­ві ви­пад­ки, що ста­ли­ся до мо­мен­ту по­ча­тку лі­кві­да­ції ком­па­нії (якщо у клі­єн­та є по­ліс, за яким не ста­ло­ся ви­пад­ків, а ком­па­нія по­чи­нає лі­кві­да­цію, та­кий по­ліс мо­жна смі­ли­во від­пра­ви­ти до смі­тни­ка, адже він втра­чає свою чин­ність). У та­ко­му ра­зі фі­зи­чна (або юри­ди­чна) осо­ба пи­ше за­яву про вклю­че­н­ня її до ре­є­стру кре­ди­то­рів. За­зви­чай, та­кий ре­єстр ком­па­нія фор­мує впро­довж двох мі­ся­ців пі­сля втра­ти лі­цен­зій та ви­клю­че­н­ня з Дер­жре­є­стру фі­нор­га­ні­за­цій. Якщо клі­єнт за­ба­рив­ся та не по­дав за­яву вча­сно, йо­го ви­мо­ги не за­ра­ху­ють, а от­же, єди­ний шлях отри­ма­ти ви­пла­ти – по­да­ти за­яву до су­ду, який мо­же сво­їм рі­ше­н­ням зо­бов’яза­ти стра­хо­ву вклю­чи­ти ви­мо­ги клі­єн­та до ре­є­стру кре­ди­то­рів. Да­лі ком­па­нія має роз­ра­ху­ва­ти­ся з усі­ма кре­ди­то­ра­ми, адже тіль­ки так во­на за­вер­шить про­це­ду­ру вла­сної лі­кві­да­ції. Якщо до­бро­віль­на лі­кві­да­ція стра­хо­вої дає змо­гу клі­єн­там справ­ді роз­ра­хо­ву­ва­ти на ви­пла­ти, то бан­крут­ство стра­хо­вої і подаль­ша лі­кві­да­ція – це вже скла­дні­ша істо­рія. На жаль, бан­кру­ти ча­сто ли­ша­ють клі­єн­тів без будь-яких ви­плат. 2018 ро­ку ста­ло­ся до­сить гу­чне бан­крут­ство – йде­ться про СТ «До­мі­нан­та». Ком­па­нія бу­ла чле­ном Мо­тор­но-транс­порт­но­го стра­хо­во­го бю­ро та актив­но про­да­ва­ла по­лі­си ОСЦПВ. За під­сум­ка­ми 2017 ро­ку, об­сяг порт­фе­ля пла­те­жів за по­лі­са­ми ав­то­ци­віл­ки у ком­па­нії ста­но­вив 142,06 млн. грн., а об­сяг ви­плат – 57,7 млн. грн. До ре­чі, ми­ну­ло­го ро­ку скар­ги на вре­гу­лю­ва­н­ня ви­пад­ків за по­лі­са­ми ОСЦПВ ці­єї стра­хо­вої над­хо­ди­ли до МТСБУ ре­гу­ляр­но. У сво­є­му «сві­тло­фо­рі», який від­обра­жає якість вре­гу­лю­ва­н­ня стра­хо­вих ви­пад­ків, ком­па­нія «До­мі­нан­та» 2017 ро­ку отри­му­ва­ла не­за­до-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.