ГОЛОВНІ ТРЕНДИ СТРА­ХО­ВО­ГО РИН­КУ-2018

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Упро­довж 2018 ро­ку

ри­нок ри­зи­ко­во­го стра­ху­ва­н­ня по­віль­но зву­жу­є­ться:

ста­ном на по­ча­ток ли­сто­па­да 2018 ро­ку в Укра­ї­ні пра­цює 247 ком­па­ній (на 30.06.2017 – 264 ком­па­нії)

Ком­па­нії ін­ве­сту­ють

у про­грам­не за­без­пе­че­н­ня та ді­джи­та­лі­за­цію, осо­бли­вий акцент – на он­лайн-про­да­жах

На ав­то­ци­віл­ку при­па­дає

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.