Жи­т­тя – по­пе­ре­ду

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ком­па­ній зі стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя на рин­ку де­да­лі мен­шає, про­те актив­ність їх клі­єн­тів зро­стає, як і об­ся­ги стра­хо­вих вне­сків. У ком­па­ні­ях спо­ді­ва­ю­ться на те, що май­бу­тні ре­фор­ми у фі­нан­со­во­му се­кто­рі по­с­при­я­ють зро­стан­ню за­ці­кав­ле­но­сті укра­їн­ців у на­ко­пи­чен­ні сво­єї пен­сії че­рез стра­хо­ві про­гра­ми. Сві­тла­на Слє­са­рук

По­кра­ще­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції у кра­ї­ні по­зи­тив­но по­зна­чи­ло­ся на актив­но­сті ко­ри­сту­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг. За пер­ше пів­річ­чя 2018 ро­ку об­сяг пла­те­жів зі стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя збіль­шив­ся на 39,2%, з 1,245 млрд. грн. до 1,733 млрд. грн. Від фі­зо­сіб стра­хо­ві отри­ма­ли 1,66 млрд. грн. – це 96% від усіх пла­те­жів. Що­прав­да, кіль­кість за­стра­хо­ва­них осіб збіль­ши­ла­ся ли­ше на 0,8% – до 4,1 млн. А от кіль­кість ком­па­ній зі стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя що­рі­чно змен­шу­є­ться. На­ра­зі в Укра­ї­ні пра­цю­ють 27 ком­па­ній зі стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя, то­ді як рік то­му та­ких ком­па­ній бу­ло 36. Як роз­по­ві­ла Ні­на Гу­зей, ке­рів­ник про­е­кту «Жи­т­тя» Укра­їн­ської фе­де­ра­ції убез­пе­че­н­ня, тен­ден­ція зро­ста­н­ня рин­ку збе­рі­га­є­ться і за ре­зуль­та­та­ми 9 мі­ся­ців 2018 ро­ку. «Збір пре­мій (тут і да­лі пре­мії є пла­те­жа­ми від стра­ху­валь­ни­ків. – за на­ко­пи­чу­валь­ни­ми до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя ста­но­вить близь­ко по­ло­ви­ни всіх пре­мій цьо­го рин­ку. Цей при­ріст за­без­пе­чу­вав­ся і за ра­ху­нок укла­де­н­ня но­вих до­го­во­рів стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя (+19%), і за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня се­ре­дньо­рі­чно­го роз­мі­ру стра­хо­во­го пла­те­жу за на­ко­пи­чу­валь­ни­ми до­го­во­ра­ми», – роз­по­від­ає па­ні Гу­зей. Се­ре­дній вне­сок 2018 ро­ку ста­но­вить близь­ко 5,5 тис. грн., він збіль­шив­ся на 20%, по­рів­ня­но з 2017 ро­ком. Окрім то­го, ста­біль­ний при­ріст зі­бра­них пла­те­жів за на­ко­пи­чу­валь­ни­ми до­го­во­ра­ми стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя

Ред.)

за­без­пе­чу­є­ться за ра­ху­нок змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ро­зір­ва­них до­го­во­рів. Ро­змір ви­плат за ви­ку­пни­ми су­ма­ми змен­шив­ся на 25%. Це – да­ні зві­тно­сті уча­сни­ків про­е­кту «Жи­т­тя», який об’єд­нує 10 стра­хо­вих ком­па­ній, що зби­ра­ють 92% стра­хо­вих пла­те­жів та здій­сню­ють 90% усіх стра­хо­вих ви­плат, а та­кож аку­му­лю­ють 98% стра­хо­вих ре­зер­вів усьо­го рин­ку стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя.

Ма­ють по­тен­ці­ал

В Укра­ї­ні по­лі­си на­ко­пи­чу­валь­но­го стра­ху­ва­н­ня жи­т­тя є у близь­ко 5–6% гро­ма­дян, на про­ти­ва­гу 80% у за­хі­дних кра­ї­нах з роз­ви­не­ним фі­нан­со­вим рин­ком. Стру­кту­ра укра­їн­сько­го рин­ку стра­ху­ва­н­ня ду­же від­рі­зня­є­ться від єв­ро­пей­ської: в кра­ї­нах ЄС 50–70%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.