ПРО­ЦЕ­ДУ­РА БАН­КРУТ­СТВА ФІЗОСОБИ ВІД­ПО­ВІД­НО ДО НО­ВО­ГО КОДЕКСА ПРО БАН­КРУТ­СТВО

Groshi - - Управляємо Фінансами -

Пе­ре­ду­мо­ва спра­ви про бан­крут­ство Спра­ву­від­кри­ває Го­спо­дар­ський суд

за за­явою бор­жни­ка– фі­зи­чної осо­би чи йо­го спад­ко­єм­ця у ра­зі якщо: • ро­змір про­стро­че­них зо­бов’язань пе­ред кре­ди­то­ром (кре­ди­то­ра­ми) ста­но­вить не менш як трид­цять мі­ні­маль­них роз­мі­рів за­ро­бі­тної пла­ти (на 8 ли­сто­па­да 2018 р. – 111690 грн.); • бор­жник при­пи­нив по­га­ша­ти кре­ди­ти чи здій­сню­ва­ти ін­ші пла­но­ві пла­те­жі у роз­мі­рі по­над 50% мі­ся­чних пла­те­жів за ко­жним із зо­бов’язань упро­довж двох мі­ся­ців; • суд ви­дав по­ста­но­ву у ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні про від­су­тність у фізособи май­на, на яке мо­жна звер­ну­ти стя­гне­н­ня

Іні­ці­ю­ва­н­ня спра­ви про бан­крут­ство бор­жник по­дає до­ку­мен­ти,

Ра­зом із за­явою до су­ду що під­твер­джу­ють існу­ва­н­ня за­бор­го­ва­но­сті, на­яв­ність май­на, ра­хун­ків, план по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті, ві­до­мо­сті про свої до­хо­ди

Отри­ма­н­ня до­по­мо­ги ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го Ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий має на­да­ти не­за­ле­жну про­фе­сій­ну до­по­мо­гу

бор­жни­ку під час роз­гля­ду йо­го спра­ви (йо­го участь у спра­ві обов’яз­ко­ва). Фі­з­осо­ба аван­сує ви­тра­ти ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го у су­мі 27,6 тис. грн.

Суд від­кри­ває про­ва­дже­н­ня у спра­ві про не­пла­то­спро­мо­жність та вво­дить про­це­ду­ру ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів бор­жни­ка У фізособи та ар­бі­тра­жно­го ке­ру­ю­чо­го є 120 днів

для роз­роб­ки про­це­ду­ри та пла­ну ре­стру­кту­ри­за­ції бор­гів. У цей час діє мо­ра­то­рій на за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів. Дві умо­ви: • ре­стру­кту­ри­за­ція має від­но­ви­ти пла­то­спро­мо­жність бор­жни­ка та мо­же пе­ред­ба­ча­ти спи­са­н­ня час­тки бор­гів; ре­стру­кту­ри­за­ція бор­гів не мо­же ма­ти тер­мін більш як п’ять ро­ків •

Суд при­ймає по­ста­но­ву про ви­зна­н­ня бор­жни­ка бан­кру­том Май­но бор­жни­ка,

що під­ля­гає про­да­жу у про­це­ду­рі по­га­ше­н­ня бор­гів, ста­но­вить лі­кві­да­цій­ну ма­су

Суд за­кри­ває про­ва­дже­н­ня у спра­ві та звіль­няє від бор­гів

Пі­сля за­вер­ше­н­ня про­це­ду­ри по­га­ше­н­ня бор­гів та за­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня про звіль­не­н­ня бор­жни­ка від бор­гів

суд ухва­лює рі­ше­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.