ТОП-10 най­при­бу­тко­ві­ших вкла­дів у до­ла­рах на 6 мі­ся­ців у ве­ли­ких і най­біль­ших бан­ках

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Та­ском­банк tascombank.com.ua

Аль­фа-банк alfabank.ua

Пів­ден­ний bank.com.ua

Оща­дбанк oschadbank.ua

Укр­га­збанк ukrgasbank.com

Укре­ксім­банк eximb.com

При­ват­банк privatbank.ua

ПУМБ pumb.ua

Кре­до­банк kredobank.com.ua

ОТП Банк otpbank.com.ua 4,00% 4,00% 3,50% 3,25% 3,25% 2,95% 2,75% 2,40% 1,50% 0,25% 13 14 12 1 8 2 9 11 7 4

Ко­ли НБУ, вчер­го­ве, до 18% під­ви­щив облі­ко­ву став­ку у ве­ре­сні, ста­ло зро­зумі­ло, що і від­со­тки по де­по­зи­тах у ва­лю­ті теж зро­ста­ти­муть. Але бан­кі­ри про­гно­зу­ва­ли пер­шо­чер­го­ве під­ви­ще­н­ня ста­вок за вкла­да­ми у грив­ні, а до збіль­ше­н­ня ва­лю­тних ста­ви­ли­ся вкрай ске­пти­чно. «При­пу­ска­є­мо про­дов­же­н­ня трен­да зни­же­н­ня при­бу­тко­во­сті ва­лю­тних де­по­зи­тних про­ду­ктів у се­ре­дньо­му ще до 0,5% рі­чних з огля­ду на на­дли­шко­ву лі­кві­дність бан­ків­ської си­сте­ми в умо­вах обме­же­них тем­пів зро­ста­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня; за­бо­ро­ни на роз­дрі­бне ва­лю­тне кре­ди­ту­ва­н­ня і обме­же­ний по­пит на та­кі кре­ди­ти в кор­по­ра­тив­но­му се­гмен­ті», – про­ро­ку­вав ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту про­ду­ктів роз­дрі­бно­го бі­зне­су ПУМБ Дми­тро По­лі­щук. Втім, да­ле­ко не всі бу­ли та­кої ж дум­ки. На­при­клад, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ка­зна­чей­ства Пі­ре­ус Бан­ку Ігор Якоб­чук ска­зав, що най­ві­ро­гі­дні­ше став­ки за ва­лю­тни­ми вкла­да­ми во­се­ни зро­ста­ти­муть. «За де­по­зи­та­ми у ва­лю­ті, на мій по­гляд, бу­де спо­сте­рі­га­ти­ся по­мір­не зро­ста­н­ня ста­вок, у пер­шу чер­гу, се­ред бан­ків, які не ма­ють до­сту­пу до де­ше­вих ре­сур­сів че­рез ма­те­рин­ські стру­кту­ри», – ка­же Якоб­чук.

Ін­фля­цій­ний стри­бок

Якщо у ве­ре­сні-жов­тні став­ки за вкла­да­ми бан­ки змі­ню­ва­ли че­рез си­гнал НБУ про по­до­рож­ча­н­ня гро­шей, то у ли­сто­па­ді це від­бу­ва­є­ться та­кож вна­слі­док зро­ста­н­ня цін у кра­ї­ні (див. стор. 9). НБУ у сво­є­му «Ін­фля­цій­но­му зві­ті» за жов­тень на­віть змі­нив про­гноз змі­ни ін­де­ксу цін. Нац­банк під­ви­щив про­гноз ін­фля­ції на 2018 рік з 8,9% до

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.