Еле­ктро­ні­ка – з ви­го­дою

Groshi - - Особистий Бюджет -

Су­пер­мар­ке­ти еле­ктро­ні­ки про­по­ну­ють при­єм­ні зниж­ки на рі­зно­ма­ні­тні га­дже­ти та по­бу­то­ву те­хні­ку, а та­кож ро­блять по­да­рун­ки. Сві­тла­на Шме­льо­ва

нтер­нет-ма­га­зин «Ро­зе­тка» обі­цяє зниж­ки на фо­то­ка­ме­ри Nikon. Фо­то­апа­рат Nikon Coolpix A100 мо­жна при­дба­ти зі зниж­кою 1000 грн. за 2299 грн., а дзер­каль­ну ка­ме­ру Nikon D7500 – зі зниж­кою 4500 грн. за 40499 грн. Та­кож у «Ро­зе­тці» мо­жна при­дба­ти у кре­дит стро­ком на 24 мі­ся­ці праль­ні ма­ши­ни Whirlpool чи за­мість кре­ди­ту обра­ти по­да­ру­нок. На­при­клад, при ку­пів­лі праль­ної ма­ши­ни Whirlpool FWSF61053W EU за 8 тис. грн. – по­да­рун­ко­вий сер­ти­фі­кат на 800 грн., а при ку­пів­лі ма­ши­ни Whirlpool FWSD71283WS EU за 10 тис. грн. – пра­ску Hotpoint Ariston у по­да­ру­нок. Ма­га­зи­ни «Ель­до­ра­до» до 25 ли­сто­па­да про­по­ну­ють зниж­ки на ве­ли­ку по­бу­то­ву те­хні­ку. Хо­ло­диль­ни­ки, еле­ктро­пли­ти, праль­ні ма­ши­ни мо­жна при­дба­ти з дис­кон­том до 7 тис. грн. Крім то­го, усі те­ле­ві­зо­ри в «Ель­до­ра­до» до­сту­пні у роз­стро­чку на 25 мі­ся­ців. Ма­кси­маль­на пе­ре­пла­та при цьо­му скла­де 0,1% вар­то­сті то­ва­ру. У «Фок­стро­ті» анон­со­ва­но старт про­да­жів но­вих iphone Xs та Xr. Та­кож су­пер­мар­ке­ти ці­єї ме­ре­жі про­по­ну­ють рід­ко­кри­ста­лі­чні те­ле­ві­зо­ри Samsung ра­зом із пів­рі­чною під­пи­скою на сер­ві­си divan.tv, tvzavr, oll.tv та sweet.tv у по­да­ру­нок. У Comfy ді­ють спе­ці­аль­ні ці­ни на смар­тфо­ни Samsung S9/S9+. Вар­тість Samsung G960 Galaxy S9 64Gb Midnight Black скла­дає 23 тис. грн., Samsung G965 Galaxy S9+ 64Gb Midnight Black – 27 тис. грн. У ма­га­зи­нах «Ал­ло» ко­жно­му по­ку­пце­ві но­ут­бу­ків Asus се­рії Vivobook – фір­мо­ва сум­ка Asus NEREUS CARRY 16” у по­да­ру­нок. Та­кож на по­да­ру­нок мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти по­ку­пці но­во­го смар­тфо­ну Honor 8x. Їм ді­ста­не­ться бе­здро­то­ва сте­ре­о­гар­ні­ту­ра Honor AM61 Black. У «Ци­тру­сі» ді­ють зниж­ки до 33% на еле­ктро­ве­ло­си­пе­ди Like.bike. На­при- клад, мо­дель Like.bike Falcon мо­жна при­дба­ти за 25 тис. грн. (зви­чай­на ці­на – 31 тис. грн.), а еле­ктро­ве­ло­си­пед Like.bike Harley Fat (gloss black) – за 20 тис. грн. (зви­чай­на ці­на – 30 тис. грн.).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.