Еко­но­мі­ка хун­ти

Groshi - - Від Редактора -

Грив­ня по­за­пла­но­во де­валь­ву­ва­ла на па­ру від­со­тків. МВФ по­обі­цяв, що «ось-ось». Сві­то­вий банк та­кож дасть гро­шей уря­ду. Дер­жбю­джет на 2019 рік схва­ле­ний. Са­ме час бра­тись за швид­кі успі­шні ре­фор­ми, адже ВС до­зво­ляє та на­віть при­му­шує ді­я­ти швид­ко та ефе­ктив­но. Оле­ксандр Кра­ма­рен­ко

Ві­таю з во­єн­ним ста­ном, ша­нов­не пан­ство. Це не жарт. Ре­аль­но є кру­тий шанс. Ва­жли­во йо­го не про­ґа­ви­ти так са­мо, як про­ґа­ви­ли десь п’ять чи шість по­пе­ре­дніх ра­зів. Якщо вже во­ро­ги на­зи­ва­ють укра­їн­ський уряд хун­тою, то мо­же не бу­де­мо ко­ми­зи­тись та по­ди­ви­мось на еко­но­мі­чні на­дба­н­ня яко­їсь до­бря­чої хун­ти? Агов, хто там з хунт у нас услав­ле­ний еко­но­мі­чни­ми до­ся­гне­н­ня­ми? Чі­лій­ська хун­та ім. Ау­гу­сто Пі­но­че­та та Міл­то­на Фрі­дма­на? Про пер­шо­го, пев­но, чу­ли усі. Дру­гий – менш ві­до­мий се­ред ши­ро­ко­го за­га­лу. Але йо­го вва­жа­ють хі­ба не най­го­лов­ні­шим ар­хі­те­кто­ром чі­лій­сько­го еко­мі­чно­го чу­да. Це він, мо­жна ска­за­ти, очо­лив ко­ман­ду чи­каг­ських хло­пчи­ків – мо­ло­дих не ду­же сен­ти­мен­таль­них аме­ри­кан­ських еко­но­мі­стів, які про­е­кту­ва­ли еко­но­мі­чні ре­фор­ми у Чі­лі. Але спо­ча­тку про ре­зуль­тат. Уряд Пі­но­че­та прийняв кра­ї­ну у ста­ні кри­зи та зу­бо­жі­н­ня. У спа­док хун­та отри­ма­ла пер­шу кри­зу, яка по­ча­лась ре­аль­но ще під про­во­дом Саль­ва­до­ра Альєн­де, який був усу­ну­тий вій­сько­ви­ми си­ло­міць. До ре­чі – до вла­ди вій­сько­ви­ків за­кли­ка­ли мар­ші до­мо­го­спо­да­рок, які хо­ди­ли аве­ні­да­ми Сан­тья­го під грю­кіт по­ро­жніх ка­струль. Але на від­мі­ну від Віктора Фе­до­ри­ча со­ці­а­лі­сту Саль­ва­до­ру ви­ста­чи­ло че­сті вмер­ти за свої пе­ре­ко­на­н­ня із стрі­ле­цькою збро­єю в ру­ках. Че­рез при­бли­зно 16 ро­ків пі­сля при­хо­ду хун­ти до вла­ди зда­ва­ли спра­ви «хло­пчи­ки» під опле­ски за ша­ле­не еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня та від­бу­до­ва­ну ефе­ктив­ну пен­сій­ну си­сте­му. Зараз Чі­лі має ВВП на ду­шу хі­ба не вдві­чі ви­щий, ніж у се­ре­дньо­му по Ла­тин­ський Аме­ри­ці. Хо­ча Пі­но­че­та по­тім та­ки су­ди­ли кри­мі­наль­ним су­дом. Де­хто з чі­лій­ців вва­жає, що бу­ти нев­дя­чни­ми – то не тіль­ки чі­лій­ський ви­на­хід. Де­хто ка­же, що Пі­но­чет мав ру­ки по лі­кті у кро­ві – але ка­же це, ко­ри­сту­ю­чись здо­бу­тка­ми са­ме йо­го прав­лі­н­ня. Ні, від ви­со­кої пен­сії обра­же­ні на па­на Ау­гу­сто спів­ві­тчи­зни­ки не від­мов­ля­ю­ться та­кож, як же, шу­кай­те дур­нів. Але по­вер­не­мось до хун­то­вої еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки: для по­ча­тку «хло­пчи­ки» ви­рі­ши­ли ді­я­ти ду­же про­сто – ска­су­ва­ли ви­со­кі ми­та на ім­порт, звіль­ни­ли рух ка­пі­та­лу. Все ні­би по­ча­ло пра­цю­ва­ти, але вда­ри­ла до­сить сер­йо­зна кри­за – вже дру­га за ра­хун­ком, у то­му чи­слі – з до­бря­чою де­валь­ва­ці­єю. То­му що во­ни гад­ки не ма­ли, що «все так по­га­но». Тож пі­сля дру­гої кри­зи во­ни за­хо­ди­лись нав­ко­ло ре­форм вже «по-до­ро­сло­му»: де­ре­гу­ля­ція, пен­сій­на, су­до­ва та ін­ші. Ро­би­ли все вправ­но, швид­ко. Вра­хо­ву­ва­ли уро­ки, які бу­ли отри­ма­ні під час пер­шої та дру­гої криз. Зараз Чі­лі – шмат роз­ви­ну­то­го сві­ту по­се­ред ре­гіо­ну з кра­ї­на­ми, що роз­ви­ва­ю­ться. Зараз у Чі­лі ВВП на ду­шу – при­бли­зно 15,3 тис. дол. США. Тоб­то у 5(!) ра­зів біль­ше, ніж в Укра­ї­ні. На 15% ви­ще, ніж у Поль­щі. У пів­то­ра ра­зи ви­ще, ніж у Ту­реч­чи­ні, але на 20% ниж­че, ніж у Че­хії. До чо­го нам вся ця чі­лій­ська істо­рія? Ре­аль­но уряд з пре­зи­ден­том отри­ма­ли ду­же ко­ро­ткий час на ду­же кру­ті кро­ки. Ре­аль­но на стіл ки­ну­ті до­ля Укра­ї­ни як кра­ї­ни. Ре­аль­но: або ми ста­не­мо за­мо­жни­ми та ефе­ктив­ни­ми і ма­ти­ме­мо ре­сурс для за­хи­сту від дур­ну­ва­то­го су­сі­да, або та­кий сце­на­рій, про який я й ду­ма­ти не хо­чу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.