30 днів: що іна­кше

Groshi - - Новини -

Ми­нув пер­ший ти­ждень во­єн­но­го ста­ну – йо­го тер­мін має ви­чер­па­тись 26 гру­дня 2018 ро­ку о 14-00. «Гро­ші» з’ясу­ва­ли де­таль­но що­до мо­жли­вих на­слід­ків та но­во­вве­день для еко­но­мі­ки та бі­зне­су (див. та­кож стор. 13 та 9). Сві­тла­на Слє­са­рук, Пав­ло Хар­ла­мов

Вер­хов­на Ра­да 26 ли­сто­па­да за­твер­ди­ла указ пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка № 393/2018 про вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну в Укра­ї­ні стро­ком на 30 днів на те­ри­то­рії 10 обла­стей. Прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Гройсман одра­зу за­пев­нив, що на еко­но­мі­ку це жо­дним чи­ном не впли­не. Тим не менш, грив­ня вже ві­дре­а­гу­ва­ла на ці по­дії па­ді­н­ням, а бі­знес го­ту­є­ться до про­блем із ло­гі­сти­кою та до за­три­мок ван­та­жів на ми­тни­ці. Одне з най­го­стрі­ших пи­тань: що бу­де з кур­сом грив­ні у зв’яз­ку з вве­де­н­ням во­єн­но­го ста­ну? Бан­кі­ри гур­том за­пев­ня­ють, що во­єн­ний стан при­зве­де до до­да­тко­во­го ти­ску на курс, але гли­бо­кої де­валь­ва­ції очі­ку­ва­ти не слід. «За на­ши­ми оцін­ка­ми, мо­жли­вий не­три­ва­лий тиск на грив­ню вна­слі­док ко­ро­тко­стро­ко­во­го зро­ста­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту», – ка­же Де­нис Ра­ков­ський, ди­ре­ктор з про­да­жу роз­дрі­бно­го бі­зне­су Та­ском­бан­ку.

Ку­ди ти, грив­ня?

Справ­ді, ли­ше за чо­ти­ри дні пі­сля вве­де­н­ня во­єн­но­го ста­ну (26–29 ли­сто­па­да) грив­ня на між­бан­ку де­валь­ву­ва­ла на 1,8 в. п. – до 28,4 грн./дол. А за­га­лом за два ти­жні (19–30 ли­сто­па­да) на­цва­лю­та втра­ти­ла 2,26 в. п. – де­валь­ву­ва­ла з 27,77 грн./дол. до 28,4 грн./дол. «За від­су­тно­сті до­да­тко­вих еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних шо­ків, своє­ча­сної і зва­же­ної кур­со­вої по­лі­ти­ки Нац- бан­ку курс най­ближ­чим ча­сом за­крі­пи­ться на по­зна­чці близь­ко 28 грн. за до­лар», – вва­жає ди­ре­ктор ка­зна­чей­ства бан­ку «Кре­дит Дні­про» Олег Ку­рін­ний. По­ки що курс не за­крі­пив­ся, тож ко­ли­ва­н­ня мо­жуть три­ва­ти ще ти­ждень. «Ще кіль­ка днів ми жи­ти­ме­мо в умо­вах не­ста­біль­но­го го­тів­ко­во­го кур­су. По­тім, га­даю, курс від­ко­ти­ться на­зад», – про­гно­зує го­ло­ва прав­лі­н­ня Пі­ре­ус Бан­ку Сер­гій На­у­мов.

МВФ за­пев­няє

Під час обго­во­ре­н­ня за­ко­ну про во­єн­ний стан актив­но по­ши­рю­ва­ла­ся дум­ка, що Мі­жна­ро­дний фі­нан­со­вий фонд не кре­ди­тує кра­ї­ни, які пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні вій­ни. Але це не зов­сім так. МВФ справ­ді не має пра­ва фі­нан­су­ва­ти ви­тра­ти на обо­ро­ну. А про­гра­ма EFF (Extended Fund Facility), яка ді­я­ла з 2015 ро­ку, пе­ред­ба­чає, що час­тка гро­шей мо­же йти до бю­дже­ту на по­кри­т­тя рі­зно­ма­ні­тних йо­го по­треб. Про­те про­гра­му під­трим­ки Укра­ї­ни бу­ло зно­ву за­мі­не­но на про­гра­му stand-by – ко­шти від МВФ пря­му­ють до ре­зер­вів НБУ. До ре­чі, у са­мо­му МВФ уже за­яви­ли про від­су­тність юри­ди­чних обме­жень для про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з Укра­ї­ною під час во­єн­но­го ста­ну. «МВФ не має юри­ди­чних обме­жень що­до про­дов­же­н­ня спів­пра­ці з Укра­ї­ною в цій си­ту­а­ції», – ка­же по­стій­ний пред­став­ник МВФ в Укра­ї­ні Йо­ста Люн­гман. Го­лов­не для Укра­ї­ни – це мо­жли­вість об­слу­го­ву­ва­ти бор­ги та ви­пла­ти за ни­ми 2019 ро­ку. А для цьо­го вкрай по­трі­бна спів­пра­ця з МВФ, то­му що на­яв­ність спіль­них про­грам від­кри­ває шлях до фі­нан­су­ва­н­ня від Сві­то­во­го бан­ку, ЄС та ін­ших дже­рел. Чи на­ді­йде у гру­дні транш у ме­жах про­гра­ми stand-by? На це за­пи­та­н­ня від­по­віді у МВФ по­ки що не да­ють, але на­тя­ка­ють, що мо­жли­во. Хо­ча ди­ре­ктор-роз­по­ря­дник МВФ Крі­стін Ла­гард по­зи­тив­но оці­ни­ла по­то­чний рі­вень

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.