Лон­дон­ські фі­ксін­ги по зо­ло­ту

Groshi - - Новини -

1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180

1170 19/11 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Зо­ло­то за 19–30 ли­сто­па­да по­до­рож­ча­ло на 0,3 в. п. – до 1227 дол. за тр. ун­цію. Ці­ни на зо­ло­то зро­ста­ли, оскіль­ки до­лар па­дав на очі­ку­ва­н­нях ін­ве­сто­рів що­до зни­же­н­ня від­со­тко­вих ста­вок ФРС США. Цен­тро­банк США ого­ло­сив, що пла­нує й да­лі під­ви­щу­ва­ти став­ки, тож ін­ве­сто­ри очі­ку­ють змен­ше­н­ня по­пи­ту на зо­ло­то та, від­по­від­но, ко­ти­ру­вань. На­фта де­шев­шає. Хо­ча на­при­кін­ці ли­сто­па­да й бу­ли мо­мен­ти зро­ста­н­ня, пов’яза­ні з по­ві­дом­ле­н­ня­ми про те, що Ро­сія при­єд­на­є­ться до уго­ди кра­їн ОПЕК про ско­ро­че­н­ня ви­до­бу­тку на­фти на більш ніж на 2%. Рі­ше­н­ня про це ско­ро­че­н­ня кра­ї­ни – уча­сни­ки ОПЕК+ мо­жуть ухва­ли­ти на за­сі­дан­ні 5–7 гру­дня у Ві­дні. За­га­лом за ли­сто­пад-2018 ці­ни на на­фту впа­ли на 20%. При­чи­ною ста­ло зро­ста­н­ня ви­до­бу­тку в США, Са­у­дів­ській Ара­вії та Ро­сії, що сфор­му­ва­ло зай­ву про­по­зи­цію на рин­ку. Згі­дно з да­ни­ми Між­на­ро­дно­го енер­ге­ти­чно­го агент­ства, за­па­си на­фти у США ста­ном на 23 ли­сто­па­да зро­сли на 3,6 міль­йо­на ба­ре­лів за ти­ждень – до 450,49 млн. ба­ре­лів. Зараз всю ува­гу трей­де­рів при­ку­то до на­слід­ків са­мі­ту Ве­ли­кої двад­ця­тки, що від­бу­вав­ся в Ар­ген­ти­ні 30.11–01.12. Осо­бли­во ін­ве­сто­ри очі­ку­ють зу­стрі­чі пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па з го­ло­вою КНР Сі Цзі­ньпі­ном у ку­лу­а­рах са­мі­ту кра­їн G20. Усі че­ка­ють по­ві­дом­ле­н­ня що­до пе­ре­бі­гу тор­го­вель­них пе­ре­го­во­рів між дво­ма най­біль­ши­ми еко­но­мі­ка­ми сві­ту. Во­дно­час на­фто­трей­де­ри при­див­ля­ю­ться і до ін­ших по­дій са­мі­ту, зокре­ма до за­пла­но­ва­ної зу­стрі­чі пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на з на­слі­дним прин­цом Са­у­дів­ської Ара­вії Му­хам­ма­дом ібн Сал­ма­ном. Оскіль­ки по­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті між дво­ма по­лі­ти­ка­ми що­до ви­до­бу­тку на­фти мо­жуть впли­ну­ти на май­бу­тню зу­стріч пред­став­ни­ків кра­їн ОПЕК+ у Ві­дні. На цій зу­стрі­чі уча­сни­ки шу­ка­ти­муть кон­сен­су­су що­до ско­ро­че­н­ня за­галь­но­го ви­до­бу­тку на 1,1 млн. ба­ре­лів на до­бу з ме­тою зу­пи­не­н­ня різ­ко­го зни­же­н­ня цін на на­фту. «Пу­ті­на вла­што­ву­ють ці­ни в ме­жах 60 дол. за ба­рель, але че­рез ти­ждень ко­ти­ру­ва­н­ня бу­дуть на­ба­га­то ниж­чі за цю по­зна­чку, якщо до­мов­ле­но­сті не бу­де до­ся­гну­то», – за­зна­чає ана­лі­тик си­ро­вин­но­го рин­ку в ING Grou е p NV Уор­рен Пат­тер­сон. Та до­дає: «Га­даю, що Са­у­дів­ська Ара­вія актив­но ско­ро­чу­ва­ти­ме об­ся­ги екс­пор­ту на­фти до США».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.