Пе­ре­ве­де­н­ня в го­тів­ку

Groshi - - Новини -

Та­ка вар­тість пе­ре­ве­де­н­ня в го­тів­ку: б/г грив­ня го­тів­ко­ва грив­ня, ста­ном на 30 ли­сто­па­да 2018 ро­ку. За­зна­че­ний по­ка­зник від­обра­жає ви­тра­ти суб’єкта бі­зне­су при ви­ве­ден­ні без­го­тів­ко­вих ре­сур­сів у го­тів­ку. Оцін­ку зро­бле­но на під­ста­ві від­кри­тих дже­рел, що ма­ють се­ре­дні рів­ні фі­скаль­них ри­зи­ків. На по­ча­ток ро­ку ці­на пе­ре­ве­де­н­ня в го­тів­ку ста­но­ви­ла 15,03%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.