Ва­жли­ві спра­ви, яким вар­то при­ді­ли­ти ува­гу в гру­дні

Groshi - - Новини -

БІ­ЗНЕС І КАР’ЄРА По­да­ти за­яву про пе­ре­хід на єди­ний по­да­ток – у ра­зі по­тре­би

По­да­ти де­кла­ра­ції з ПДВ та акци­зно­го збо­ру та зві­ти з ЄСВ за ли­сто­пад – у ра­зі по­тре­би

Спла­ти­ти аван­со­вий вне­сок з єди­но­го по­да­тку (для 1-ї і 2-ї гру­пи) за гру­день та ЄСВ за ли­сто­пад – для пла­тни­ків та­ких по­да­тків

Спла­ти­ти акци­зний по­да­ток та ПДВ за ли­сто­пад, аван­со­вий вне­сок із по­да­тку на при­бу­ток за гру­день – для пла­тни­ків та­ких по­да­тків

ПЕРСОНАЛЬНІ ФІНАНСИ Орен­ду­ва­ти бан­ків­ський сейф на час зи­мо­вої від­пус­тки Від­кри­ти та по­пов­ни­ти кар­ту в іно­зем­ній ва­лю­ті При­дба­ти єв­ро, якщо в пла­нах – по­їзд­ка до Єв­ро­пи При­дба­ти ме­ди­чну стра­хов­ку для се­бе та ро­ди­ни ОСО­БИ­СТІ СПРА­ВИ Ви­вчи­ти про­по­зи­ції ту­рів за кор­дон на по­ча­ток сі­чня При­дба­ти но­во­рі­чні по­да­рун­ки рі­дним

Ви­ку­пи­ти кви­тки та за­бро­ню­ва­ти го­те­лі для по­до­ро­жі на День Св. Ва­лен­ти­на До 20 гру­дня До 30 гру­дня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.