Чо­му ри­нок вчи­ться на бан­ків­ських зли­т­тях

Groshi - - Новини -

Об’єд­на­н­ня бан­ків – тренд № 1 для укра­їн­сько­го фі­нан­со­во­го рин­ку 2018 ро­ку. Як це від­бу­ва­є­ться.

Укра­їн­ська бан­ків­ська си­сте­ма за остан­ні чо­ти­ри ро­ки змі­ни­ла­ся кар­ди­наль­но. Її очи­ще­н­ня від слаб­ких і ри­зи­ко­ва­но пра­цю­ю­чих фі­нан­со­вих уста­нов мо­жна вва­жа­ти за­вер­ше­ним. Але зро­зумі­ло, що цей, пер­ший, етап – не за­вер­ше­н­ня оздо­ров­ле­н­ня си­сте­ми за­га­лом, а, швид­ше, щось на кшталт ве­ли­ко­го ге­не­раль­но­го при­би­ра­н­ня на­пе­ре­до­дні ство­ре­н­ня но­во­го ін­тер’єру. Тож на дру­гий етап – ство­ре­н­ня не тіль­ки су­ча­сних, а й стій­ких до зов­ні­шніх по­тря­сінь бан­ків, бу­де по­трі­бно чи­ма­ло ча­су. Пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми пов’яза­но, в пер­шу чер­гу, з жорс­ткі­стю ви­мог ре­гу­ля­то­ра, який іде за за­галь­но­сві­то­вим трен­дом – по­си­ле­н­ня про­зо­ро­сті і стій­ко­сті до стре­су фі­нан­со­вих уста­нов, на­ро­щу­ва­н­ня їх зда­тно­сті про­ти­сто­я­ти спро­бам від­ми­ва­н­ня бру­дних гро­шей. Від­бу­ва­ю­ться зли­т­тя/по­гли­на­н­ня у бан­ків­сько­му се­кто­рі, ре­зуль­та­том яких є по­ява більш ста­лих та ве­ли­ких бан­ків­ських стру­ктур. Зли­т­тя Аль­фа­бан­ку з Укр­соц­бан­ком оста­то­чно від­бу­де­ться у пер­шо­му пів­річ­чі 2019-го і при­ве­де до по­яви че­твер­тої за акти­ва­ми уста­но­ви. А от зли­т­тя ТА­СКОМ­БАН­КУ та Ві­ес Бан­ку вже за­вер­ше­но 2018 ро­ку, і во­но при­ве­ло до ство­ре­н­ня фі­н­уста­но­ви, яка має по­сі­сти 15-те мі­сце за акти­ва­ми се­ред усіх укра­їн­ських бан­ків та дру­ге мі­сце се­ред бан­ків із при­ва­тним ві­тчи­зня­ним ка­пі­та­лом. За­для чо­го від­бу­ва­є­ться укру­пне­н­ня бан­ків­сько­го бі­зне­су – до­сить чі­тко ба­чи­мо на при­кла­ді зли­т­тя ТА­СКОМ­БАН­КУ та Ві­ес Бан­ку. Спра­ва в то­му, що бан­ків­ський бі­знес по­став пе­ред жорс­тким ви­кли­ком: не­об­хі­дно під­ви­щу­ва­ти йо­го еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність, зни­жу­ва­ти со­бі­вар­тість по­слуг, під­ви­щу­ю­чи при цьо­му їх клі­єн­то­о­рі­єн­то­ва­ність. Бан­ки не тіль­ки зма­га­ю­ться один з одним, але й всту­па­ють в кон­ку­рен­цію з мо­біль­ни­ми опе­ра­то­ра­ми, он­лайн­фін­те­хсер­ві­са­ми, до ре­чі, це те но­ве, що вже від­чу­ва­ють усі, а 2019 ро­ку так лег­ко опи­ни­ться у фо­ку­сі рин­ку. Ще один ви­клик – но­вий клі­єнт­ський до­свід, яким обро­ста­ють ко­ри­сту­ва­чі фі­нан­со­вих по­слуг у су­мі­жних га­лу­зях. Це при­во­дить до то­го, що клі­єн­ти хо­чуть опе­ру­ва­ти сво­ї­ми фі­нан­са­ми швид­ко, ін­ту­ї­тив­но зро­зумі­ло і гра­ни­чно без­пе­чно. Бан­ки на та­кі ви­кли­ки від­по­від­а­ють онов­ле­н­ням си­стем і впро­ва­дже­н­ням ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій, що ви­ма­гає ве­ли­ких фі­нан­со­вих ін­ве­сти­цій. Це до­сить чі­тко ба­чи­мо на при­кла­ді зли­т­тя ТА­СКОМ­БАН­КУ з Ві­ес Бан­ком, оскіль­ки утво­ре­на стру­кту­ра по­лі­пши­ла фінансові по­ка­зни­ки і змі­цни­ла свої позиції на рин­ку. ТАСКОМБАНК отри­мав збіль­ше­н­ня ка­пі­та­лу, що від­кри­ло но­ві мо­жли­во­сті для подаль­шо­го актив­но­го роз­ви­тку бі­зне­су і, зокре­ма, кре­ди­ту­ва­н­ня. На­при­клад, ре­гу­ля­тив­ний ка­пі­тал ТА­СКОМ­БАН­КУ зріс на 46% (до 2,1 млрд. грн.), основ­ний ка­пі­тал зріс на 68% (до 1,25 млрд. грн.), а кре­ди­тний порт­фель пе­ре­ви­щив 13,8 млрд. грн. Одним із клю­чо­вих ре­зуль­та­тів об’єд­на­н­ня для ТА­СКОМ­БАН­КУ ста­ло по­си­ле­н­ня по­зи­цій в За­хі­дно­му ре­гіо­ні кра­ї­ни за ра­ху­нок при­єд­на­н­ня ре­гіо­наль­ної ме­ре­жі Ві­ес Бан­ку. В ре­зуль­та­ті об’єд­на­н­ня ме­ре­жа від­ді­лень ТА­СКОМ­БАН­КУ збіль­ши­ла­ся на тре­ти­ну і зараз скла­да­є­ться зі 110 від­ді­лень в 45 мі­стах Укра­ї­ни. Це зро­би­ло ТАСКОМБАНК до­сту­пні­шим для клі­єн­тів у всіх ре­гіо­нах кра­ї­ни і сфор­му­ва­ло пов­не на­ціо­наль­не по­кри­т­тя. Осо­бли­вість зли­т­тя Ві­ес Бан­ку з ТАСКОМБАНКОМ по­ля­гає в то­му, що оби­два бан­ки до зли­т­тя бу­ли при­бу­тко­ви­ми: за ре­зуль­та­та­ми І пів­річ­чя 2018 ро­ку при­бу­ток ТА­СКОМ­БАН­КУ ста­но­вив 203 млн. грн., а Ві­ес Бан­ку – 56,5 млн. грн. Оби­два бан­ки ви­ко­ну­ва­ли усі нор­ма­ти­ви НБУ. А це озна­чає, що об’єд­ну­ва­ли­ся дві здо­ро­ві фінансові уста­но­ви. Ані пер­ша, ані дру­га не по­тре­бу­ва­ли до­ка­пі­та­лі­за­ції. Ни­ні об­сяг Nplкре­ди­тів ТА­СКОМ­БАН­КУ на рів­ні 20%, то­ді як за­галь­ний об­сяг Npl-кре­ди­тів по бан­ків­ській си­сте­мі Укра­ї­ни ста­но­вить по­над 50%. Об’єд­на­н­ня ТА­СКОМ­БАН­КУ й Ві­ес Бан­ку вже мо­жна роз­гля­да­ти як успі­шний при­клад кон­со­лі­да­ції на фі­нан­со­во­му рин­ку – за під­сум­ка­ми дев’яти мі­ся­ців при­бу­ток пер­шо­го ста­но­вив 334,5 млн. грн. Банк по­сів 11-те мі­сце у гру­пі ве­ли­ких бан­ків у рей­тин­гу на­дій­но­сті жур­на­лу «Гро­ші», що бу­ло опри­лю­дне­но 22 ли­сто­па­да. Він має най­ви­щий рей­тинг на­дій­но­сті у гру­пі се­ред бан­ків із при­ва­тним ві­тчи­зня­ним ка­пі­та­лом. Спо­сте­ре­же­н­ня за подаль­шим роз­ви­тком кей­су ТА­СКОМ­БАН­КУ має бу­ти ці­ка­вим ін­шим грав­цям рин­ку, то­му що тренд на кон­со­лі­да­цію фі­нан­со­вих акти­вів – один із клю­чо­вих в Укра­ї­ні в пе­рі­од пос­ткри­зо­во­го від­нов­ле­н­ня та ре­фор­ма­ту­ва­н­ня бан­ків­ської си­сте­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.