ПНВК? Не ска­су­ва­ли – від­кла­ли

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Ні­на Южа­ні­на, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки – про те, чо­му «про­ва­лив­ся» ПНВК, а та­кож про но­ві став­ки роз­ми­тне­н­ня ав­то­мо­бі­лів.

Не­зва­жа­ю­чи на те, що акти­ві­сти та екс­пер­ти вже від­мов­ля­ю­ться від бо­роть­би за по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал та пе­ре­клю­чи­ли свої зу­си­л­ля на по­шук «зра­ди», пре­зи­дент Укра­ї­ни на­по­ле­гли­во про­дов­жує ро­бо­ту з Мі­жна­ро­дним Ва­лю­тним Фон­дом з про­су­ва­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту. Під час пе­ре­го­во­рів із ди­ре­кто­ром­роз­по­ря­дни­ком фон­ду Крі­стін Ла­гард Пе­тро По­ро­шен­ко до­мо­вив­ся про при­бу­т­тя най­ближ­чим ча­сом те­хні­чної мі­сії МВФ до на­шої кра­ї­ни. В хо­ді мі­сії з’яв­ля­ться но­ві мо­жли­во­сті опра­цю­ва­н­ня по­го­дже­ної ре­да­кції за­ко­но­про­е­кту що­до по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал і, від­по­від­но, пер­спе­кти­ви для йо­го прийня­т­тя. Тим біль­ше, що ра­зом з акти­ві­ста­ми ми ді­йшли ро­зу­мі­н­ня: у будь-яко­му ви­пад­ку не мо­жна бу­ло впро­ва­джу­ва­ти по­да­ток з 1 сі­чня 2019 ро­ку, адже йо­го успі­шній ім­пле­мен­та­ції має пе­ре­ду­ва­ти чи­ма­ла під­го­тов­ча ро­бо­та з бо­ку На­ціо­наль­но­го бан­ку, Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби та ін­ших ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди. То­му все, що сто­су­є­ться по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, бу­де за­ле­жа­ти від подаль­ших пе­ре­го­во­рів з МВФ. Про­сто так ви­йшло, що ко­ли пра­цю­ва­ла по­пе­ре­дня те­хні­чна мі­сія, ми між со­бою не мо­гли ви­зна­чи­ти­ся з ва­рі­ан­та­ми пе­ре­хі­дно­го пе­рі­о­ду. Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів спо­ді­ва­ло­ся, що йо­го до­мов­ле­но­сті з МВФ і ті нор­ми, які вда­ло­ся узго­ди­ти з на­ши­ми між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми (ма­є­ться на ува­зі, що ПНВК бу­де вво-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.