Все, що сто­су­є­ться по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, бу­де за­ле­жа­ти від подаль­ших пе­ре­го­во­рів з МВФ

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

ди­ти­ся не для всіх пла­тни­ків, а тіль­ки для тих, у ко­го рі­чний обіг ниж­че 200 млн. грн.), – це рі­ше­н­ня про­бле­ми і до­ся­гне­н­ня в пе­ре­го­во­рах. Але всі фа­хів­ці та екс­пер­ти ска­за­ли, що мо­жли­вість за­сто­со­ву­ва­ти ПНВК тіль­ки для та­ких під­при­ємств при­не­се шко­ду ідеї, су­ті й ефе­кту са­мо­го по­да­тку. То­му зараз тре­ба ви­зна­чи­ти­ся, на які ком­про­мі­си го­то­ві пі­ти екс­пер­ти та бі­знес ра­зом з ав­то­ра­ми за­ко­но­про­е­кту, щоб по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал дій­сно пра­цю­вав. І ко­ли бу­де чі­тка зба­лан­со­ва­на по­зи­ція, ми змо­же­мо ве­сти кон­стру­ктив­ні пе­ре­го­во­ри з пред­став­ни­ка­ми те­хні­чної мі­сії МВФ. Я впев­не­на, що ми бу­де­мо про­су­ва­ти­ся, і за­кли­каю всіх не втра­ча­ти опти­мі­зму. Істе­ри­чні за­яви то­чно не до­по­ма­га­ють нам ру­ха­ти спра­ву впе­ред. Нав­па­ки, і пре­зи­ден­то­ві, і всім при­хиль­ни­кам ПНВК, які про­дов­жу­ють ро­бо­ту над йо­го впро­ва­дже­н­ням, по­трі­бні ро­зу­мі­н­ня та під­трим­ка. Та­кож остан­нім ча­сом з’яв­ля­є­ться ін­фор­ма­ція про пла­ни що­до мас­шта­бної фі­ска­лі­за­ції опе­ра­цій ма­ло­го бі­зне­су. Але, від­вер­то ка­жу­чи, ме­ні про це не­ві­до­мо. Якщо ми го­во­ри­мо про еле­ктрон­ний чек – це одне, але яки­хось за­ко­но­про­е­ктів про фі­ска­лі­за­цію, якщо я не по­ми­ля­юсь, по­ки що не існує. Рік або пів­то­ра то­му у на­шо­му ко­мі­те­ті був та­кий за­ко­но­про­ект. Ми над ним ре­тель­но пра­цю­ва­ли і ро­зумі­ли, скіль­ки ста­рих «сов­ко­вих» норм що­до від­по­від­аль­но­сті тре­ба при­бра­ти з чин­но­го за­ко­но­дав­ства, щоб ка­со­ві апа­ра­ти, про­грам­не за­без­пе­че­н­ня та еле­ктрон­ний чек слу­гу­ва­ли тіль­ки на ко­ристь і під­при­єм­цям, і еко­но­мі­ці в ці­ло­му. Але до се­сій­ної за­ли пар­ла­мен­ту цей до­ку­мент так і не по­тра­пив. З при­во­ду ав­то на «єв­ро­но­ме­рах» я вже біль­ше ні­чо­го не мо­жу ко­мен­ту­ва­ти – все дав­но ска­за­но. Но­ві став­ки за­твер­дже­но, по­ча­ло­ся роз­ми­тне­н­ня, і ми бу­де­мо на­ма­га­тись спро­сти­ти всі про­це­дур­ні пи­та­н­ня на­скіль­ки це мо­жли­во. Мо­жу ли­ше по­ра­ди­ти їха­ти на ми­тни­цю та про­ра­хо­ву­ва­ти все на мі­сці. То­му що лю­ди ба­га­то чо­го не зро­зумі­ли. На ща­стя, всі до­ро­ги вже роз­бло­ко­ва­ні, і ав­то­вла­сни­ки на­ре­шті за­ми­сли­лись над тим, як все-та­ки ле­га­лі­зу­ва­ти свої ав­то. То­му ду­же за­кли­каю не під­три­му­ва­ти тих, хто про­дов­жує зби­ва­ти з пан­те­ли­ку основ­ну ма­су лю­дей, які дій­сно хо­чуть роз­ми­тни­ти транс­порт­ні за­со­би за піль­го­вою став­кою. На­о­ста­нок хо­чу на­га­да­ти, що 22 ли­сто­па­да пар­ла­мент під­три­мав за­ко­но­про­ект №9260, який вно­сить змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу від­но­сно ста­вок окре­мих по­да­тків та збо­рів. Най­го­лов­ні­ше те, що спро­ще­на си­сте­ма за­ли­ша­є­ться без змін. Але ще нам на­ле­жить ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ра­зо­во­го де­кла­ру­ва­н­ня, а та­кож вве­де­н­ня норм і пра­вил по бо­роть­бі з роз­ми­ва­н­ням по­да­тко­вої ба­зи. Ду­маю, що най­ближ­чим ча­сом від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти бу­дуть за­ре­є­стро­ва­ні у Вер­хов­ній Ра­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.