Ре­пу­та­ція цін­ні­ша

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

За­снов­ни­ки адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня «Су­хов, Ко­чан & Бар­рі­стерс» Юрій Су­хов та Во­ло­ди­мир – Ко­чан про гу­чні спра­ви та ре­а­лії ві­тчи­зня­ної юри­спру­ден­ції.

Юлія Ти­мо­шен­ко – одна з Ва­ших підза­хи­сних, па­не Юрію. Гу­чна спра­ва, яку вже на офі­цій­но­му між­на­ро­дно­му рів­ні ви­зна­но по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ною. На Ва­шу дум­ку, чи є по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ні в Укра­ї­ні спра­ви сьо­го­дні?

Юрій Су­хов: Про спра­ву Юлії Ти­мо­шен­ко мо­жна го­во­ри­ти без­кі­не­чно. Во­на є не ли­ше кла­си­чним при­кла­дом по­лі­ти­чної мо­ти­ва­ції пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, але й ви­ня­тко­вої стій­ко­сті обви­ну­ва­че­ної. І це не ле­сто­щі на адре­су мо­єї ко­ли­шньої підза­хи­сної. На­ве­ду кіль­ка при­кла­дів. Пі­сля аре­шту Юлії Ти­мо­шен­ко до ме­не звер­ну­ли­ся осо­би, які на­зва­ли се­бе упов­но­ва­же­ни­ми Віктора Яну­ко­ви­ча. Во­ни за­про­по­ну­ва­ли змі­ни­ти їй за­по­бі­жний за­хід в обмін на те, що Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на по­обі­цяє пі­сля звіль­не­н­ня не­гай­но ви­їха­ти на лі­ку­ва­н­ня за ме­жі Укра­ї­ни. Про­те про за­кри­т­тя кри­мі­наль­ної спра­ви не йшло­ся. Ста­ло зро­зумі­ло, що її від­ра­зу ж ого­ло­сять у мі­жна­ро­дний роз­шук і та­ким чи­ном не да­дуть мо­жли­во­сті по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну. Як адво­кат, я зо­бов’яза­ний був по­ві­до­ми­ти сво­їй підза­хи­сній про та­ку ймо­вір­ність, що й зро­бив, від­ві­дав­ши її в СІЗО. Від­по­відь Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ни бу­ла для ме­не шо­ку­ю­ча. Во­на до­сить жорс­тко від­по­ві­ла, що з ци­ми бан­ди­та­ми во­на ні про що не до­мов­ля­ти­ме­ться, і на­ста­не час, ко­ли ці лю­ди ра­зом із Яну­ко­ви­чем ся­дуть до в’язни­ці за свої злочини. Це ка­за­ла жін­ка (хо­ча й ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр), яка на той час пе­ре­бу­ва­ла в СІЗО і яка отри­ма­ла про­по­зи­цію ви­йти на во­лю. Я пе­ре­пи­тав: «Ви впев­не­ні, що са­ме так до­слів­но по­трі­бно пе­ре­да­ти?» – на що па­ні Ти­мо­шен­ко від­по­ві­ла: «Так». У ме­не скла­ло­ся вра­же­н­ня, що во­на на­віть обра­зи­ла­ся на ме­не за озву­че­ну про­по­зи­цію, хо­ча цьо­го ра­зу я ли­ше ви­ко­ну­вав роль по­силь­но­го. Ще один аспект – умо­ви її утри­ма­н­ня в СІЗО. Пев­на річ, це не бу­ла ка­ме­ра з кло­па­ми та щу­ра­ми чи мо­кри­ми сті­на­ми. Але й осо­бли­вих умов утри­ма­н­ня для неї не ство­рю­ва­ли, а най­го­лов­ні­ше те, що Юлія Во­ло­ди­ми­рів­на по­кра­ще­н­ня умов утри­ма­н­ня не ви­ма­га­ла. Та це вже спра­ва ми­ну­ло­го, про­те, на пре­ве­ли­кий жаль, по­лі­ти­чна мо­ти­ва­ція в ба­га­тьох кри­мі­наль­них спра­вах сьо­го­дні та­кож при­су­тня і, мо­жли­во, ще в біль­ших мас­шта­бах, ніж ра­ні­ше. При цьо­му та­кі спра­ви роз­слі­ду­ють ще з біль­шим пра­во­вим ні­гі­лі­змом, і во­ни обов’яз­ко­во су­про­во­джу­ю­ться гу­чни­ми пі­ар­кам­па­ні­я­ми, під­трим­кою сум­нів­них гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. За­три­ма­них у та­ких спра­вах осіб на­ма­га­ю­ться гу­чно аре­шту­ва­ти, про­ку­ро­ри та слід­чі про­по­ну­ють оби­ра­ти для них на­дви­со­кі су­ми гро­шо­вої за­ста­ви. Це ро­бить пе­ре­бу­ва­н­ня під вар­тою без­аль­тер­на­тив­ним за­по­бі­жним за­хо­дом. Іно­ді скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що пра­во­охо­рон­цям сьо­го­дні ві­до­мий ли­ше один за­по­бі­жний за­хід – арешт, хо­ча з то­чки зору кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства та­кий за­хід є ви­ня­тко­вим. Усі по­ча­ли вва­жа­ти арешт по­ка­ра­н­ням. Чи­нов­ни­ки та бло­ге­ри нав­ви­пе­ред­ки на­ма­га­ю­ться

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.