Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня «Су­хов, Ко­чан & Бар­рі­стерс»

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Са­мі за­снов­ни­ки об’єд­на­н­ня – адво­ка­ти Юрій Су­хов, Во­ло­ди­мир Ко­чан та Ана­то­лій Ки­слий – про свою ко­ман­ду ка­жуть так: «Ре­а­лі­зу­є­мо які­сно но­ві під­хо­ди у на­дан­ні ком­пле­ксу адво­кат­ських по­слуг на укра­їн­сько­му рин­ку та за кор­до­ном». Адво­кат Юрій Су­хов має зна­чний до­свід ро­бо­ти на ке­рів­них по­са­дах у слід­чих під­роз­ді­лах та в ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди. Здо­був на­у­ко­вий сту­пінь у га­лу­зі пра­ва. Як адво­кат він ві­до­мий зав­дя­ки за­хи­сту по­лі­ти­ків та ви­со­ко­по­са­дов­ців або пред­став­ни­цтву їхніх ін­те­ре­сів у ре­зо­нан­сних спра­вах: Юлія Ти­мо­шен­ко, Ана­то­лій Ма­ка­рен­ко, Ми­ко­ла Зло­чев­ський, Сер­гій Че­бо­тарь, Ві­ра Ульян­чен­ко, Ма­ксим Мель­ни­чук, Ан­дрій Па­влов­ський, Ко­стян­тин Бон­да­рєв, Ген­на­дій Кор­бан, Во­ло­ди­мир Не­мі­ров­ський, Во­ло­ди­мир Хо­мен­ко, Гри­го­рій Се­ре­да, Сер­гій Клю­єв, Сер­гій Кур­чен­ко, суд­ді Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду мі­ста Ки­є­ва Кі­цюк, Вовк, Ца­ре­вич та ін­ші суд­ді ра­йон­них су­дів сто­ли­ці, уча­сни­ки так зва­ної вер­то­лі­тної спра­ви. Адво­кат Во­ло­ди­мир Ко­чан є ви­хід­цем із су­до­вої си­сте­ми, де за по­над двад­цять ро­ків ро­бо­ти про­йшов шлях від суд­ді мі­сько­го су­ду до суд­ді Ви­що­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни. Впро­довж су­до­вої кар’єри ві­до­мий сво­єю прин­ци­по­вою по­зи­ці­єю що­до до­три­ма­н­ня за­ко­ну під час роз­гля­ду всіх ка­те­го­рій справ, у то­му чи­слі за уча­стю ві­до­мих по­лі­ти­чних пар­тій, ви­щих ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, зокре­ма, Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Адво­кат Ана­то­лій Ки­слий пра­цю­вав на ке­рів­них по­са­дах у си­сте­мі МВС Укра­ї­ни, має на­у­ко­вий сту­пінь до­кто­ра юри­ди­чних на­ук, вче­не зва­н­ня про­фе­со­ра. Він і ни­ні обі­ймає по­са­ду ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту пра­ва ім. Кня­зя Во­ло­ди­ми­ра Ве­ли­ко­го, про­фе­сор ка­фе­дри управ­лі­н­ня без­пе­кою, пра­во­охо­рон­ної та ан­ти­ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті МАУП, має по­над 100 на­у­ко­вих праць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.