За гро­ші

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Ро­бо­та об’єд­на­н­ня ґрун­ту­є­ться на ба­га­то­рі­чно­му до­сві­ді та про­фе­сій­них на­ви­чках йо­го за­снов­ни­ків у рі­зних сфе­рах пра­ва, вра­ху­ван­ні су­ча­сних до­ся­гнень юри­ди­чної на­у­ки, за­лу­чен­ні до спів­пра­ці ві­до­мих ви­шів, на­у­ко­во-до­слі­дних ін­сти­ту­тів та екс­пер­тних уста­нов. Чле­нам об’єд­на­н­ня ві­до­мо, як пра­цю­ють пра­во­охо­рон­на, су­до­ва си­сте­ми та апа­рат дер­жав­но­го управ­лі­н­ня, а то­му є ро­зу­мі­н­ня, як най­ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­ста­ти їхні ва­ди та пе­ре­ва­ги, аби які­сно від­сто­я­ти ін­те­ре­си клі­єн­та. Адво­кат­ське об’єд­на­н­ня «Су­хов, Ко­чан & Бар­рі­стерс» здій­снює ком­пле­ксне на­да­н­ня адво­кат­ських по­слуг під час про­ве­де­н­ня пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми опе­ра­тив­но-роз­шу­ко­вої ді­яль­но­сті, роз­гля­ду та пе­ре­вір­ки за­яв ор­га­на­ми ді­зна­н­ня та до­су­до­во­го слід­ства, за­хи­сту ін­те­ре­сів юри­ди­чних та фі­зи­чних осіб під час роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них про­ва­джень, а та­кож пред­став­ни­цтво в су­дах усіх юрис­ди­кцій та ін­стан­цій, у то­му чи­слі між­на­ро­дних, у кри­мі­наль­но­му, адмі­ні­стра­тив­но­му, го­спо­дар­сько­му, ци­віль­но­му про­це­сах. В об’єд­нан­ні до­три­му­ю­ться іде­о­ло­гії ін­ди­ві­ду­аль­но­го та кре­а­тив­но­го під­хо­ду до ко­жно­го клі­єн­та під час роз­роб­ки стра­те­гії йо­го за­хи­сту та пред­став­ни­цтва ін­те­ре­сів. Во­на ви­бу­до­ву­є­ться з ура­ху­ва­н­ням по­лі­ти­чних ре­а­лій та осо­бли­во­стей, що па­ну­ють в укра­їн­ській су­до­вій та пра­во­охо­рон­ній си­сте­мах. По­чи­на­ю­чи за­хист клі­єн­тів чи пред­став­ни­цтво їх ін­те­ре­сів, чле­ни об’єд­на­н­ня усві­дом­лю­ють на­яв­ність про­блем в укра­їн­сько­му пра­во­суд­ді та пра­цю­ють з ура­ху­ва­н­ням мо­жли­вої по­тре­би за­вер­ше­н­ня справ в ЄСПЛ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.