Яким бу­де но­вий по­ря­док опо­да­тку­ва­н­ня по­си­лок?

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Не­що­дав­но Вер­хов­на Ра­да прийня­ла за­кон про зни­же­н­ня по­ро­гу не­о­по­да­тко­ву­ва­них по­си­лок зі 150 єв­ро до 100 єв­ро для одні­єї фі­зи­чної осо­би. Чи за­ли­ши­ла­ся нор­ма про три по­сил­ки, та яким те­пер бу­де по­ря­док спла­ти ми­та за вве­зе­ні то­ва­ри, що пе­ре­ви­щу­ють лі­міт? Лю­бо­мир, Львів

За­пи­та­н­ня чи­та­ча.

Так, за­ко­но­про­ект № 9260, який під­три­ма­ли де­пу­та­ти у ли­сто­па­ді 2018, мі­стить нор­му про зни­же­н­ня з 1 ли­пня 2019 ро­ку ми­тно­го лі­мі­ту для вве­зе­них то­ва­рів (по­си­лок з-за кор­до­ну) зі 150 єв­ро до 100 єв­ро для фі­з­осо­би. «Но­ва нор­ма сто­су­є­ться ли­ше пе­ре­сі­чних по­ку­пців», – вва­жає Юлія Лець, юрист ЮК «Алє­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков та пар­тне­ри». Юри­ди­чних осіб або фі­зи­чних осіб – під­при­єм­ців ці змі­ни не тор­кну­ться. Для них без опо­да­тку­ва­н­ня до­зво­ле­но вво­зи­ти то­ва­ри, су­мар­на вар­тість яких не пе­ре­ви­щує екві­ва­лент 150 єв­ро. Про­те змі­ню­є­ться по­ря­док роз­ра­хун­ку вар­то­сті по­сил­ки. «Ро­зра­ху­нок вар­то­сті по­си­лок за­ле­жа­ти­ми від одер­жу­ва­ча. Для юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб – під­при­єм­ців ро­зра­ху­нок про­во­ди­ти­муть, ви­хо­дя­чи з ми­тної вар­то­сті то­ва­ру у по­сил­ці, а для фі­зи­чних осіб – ви­хо­дя­чи з фа­ктур­ної вар­то­сті (фа­ктур­на вар­тість зав­жди ниж­ча). Зараз ви­зна­ча­ють ці­ну по­сил­ки ви­ня­тко­во за фа­ктур­ною вар­ті­стю», – роз­по­від­ає Ві­ктор Ду­бо­вик, пар­тнер ЮК «Волхв». По­да­тко­ви­ми аген­та­ми є опе­ра­то­ри по­што­во­го зв’яз­ку та екс­прес-пе­ре­ві­зни­ки. Са­ме во­ни по­вин­ні на­ра­хо­ву­ва­ти і спла­чу­ва­ти по­да­тко­ві зо­бов’яза­н­ня до бю­дже­ту. «Вар­тість по­слуг опе­ра­то­рів збіль­ши­ться, оскіль­ки їх по­слу­ги вклю­ча­ти­муть ще й спла­ту по­да­тків за до­став­ку по­си­лок з-за кор­до­ну. Про­те ця нор­ма на­би­рає чин­но­сті з 1 сі­чня 2021 ро­ку», – роз­по­від­ає Юлія Лець. Нор­му про три по­сил­ки на мі­сяць де­пу­та­ти ска­су­ва­ли. «Опе­ра­то­ри по­што­во­го зв’яз­ку та екс­прес-пе­ре­ві­зни­ки ни­ні не го­то­ві до облі­ку по­си­лок у та­ких об­ся­гах, а ДФС не роз­ро­би­ла си­сте­му, яка да­ва­ла б змо­гу це ро­би­ти», – по­яснює Юлія Де­ми­ден­ко, ке­рів­ник по­да­тко­вої та ми­тної пра­кти­ки, юрист ЮК «Мі­се­чко та пар­тне­ри». Та­кож в за­ко­ні пе­ред­ба­чи­ли та вре­гу­лю­ва­ли ри­зи­ки, пов’яза­ні з пі­сля­пла­тою. «Якщо то­ва­ри по­вер­та­ю­ться за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії Укра­ї­ни про­тя­гом 30 днів з дня оформ­ле­н­ня, про це за­зна­ча­ти­муть у до­да­тко­во­му ре­є­стрі. А на­ра­хо­ва­ні су­ми по­да­тку за та­ки­ми то­ва­ра­ми аген­ти не спла­чу­ва­ти­муть», – роз­по­від­ає Юлія Де­ми­ден­ко. Не­що­дав­но на сай­ті Мі­нін­фра­стру­кту­ри опри­лю­дне­но для гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня про­ект за­ко­ну про фа­кти­чну мо­но­по­лію на по­што­ві від­прав­ле­н­ня на­ціо­наль­ним опе­ра­то­ром по­што­во­го зв’яз­ку. Це свід­чить про пра­гне­н­ня дер­жа­ви взя­ти під кон­троль сфе­ру по­што­вих від­прав­лень. Але по­ки що цей до­ку­мент за­ли­ша­є­ться без ру­ху. Що­до за­про­ва­дже­них вже змін, то, за роз­ра­хун­ка­ми Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів, но­ві нор­ми да­дуть змо­гу збіль­ши­ти над­хо­дже­н­ня до зве­де­но­го бю­дже­ту (в умо­вах 2019 ро­ку) на 6,3 млрд. грн, – на та­ку су­му збіль­ша­ться пла­те­жі за по­сил­ки та, від­по­від­но, вар­тість по­си­лок для спо­жи­ва­чів. Про­те ві­до­мо, що зна­чна кіль­кість спо­жив­чих то­ва­рів вво­зи­ться в Укра­ї­ну не­ле­галь­ни­ми шля­ха­ми, але зви­чні ка­на­ли їх по­ста­ча­н­ня ці но­во­вве­де­н­ня не за­чі­па­ють. Тож ор­га­ні­зо­ва­на мас­шта­бна ко­тра­бан­да ста­не при­бу­тко­ві­шою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.