ПОДОРОЖУЄМО БЕЗ­ПЕ­ЧНО

Groshi - - Детально -

До­ку­мен­ти

Що по­трі­бно:

за­зви­чай у за­кор­дон­ну по­їзд­ку до­ро­слі ту­ри­сти бе­руть за­кор­дон­ний па­спорт (до­ку­мен­ти для ди­ти­ни: па­спорт, до­звіл на ви­їзд, ви­да­ний одним із ба­тьків, сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня)

Що ро­би­мо:

кра­ще зро­би­ти фо­то­ко­пії усіх до­ку­мен­тів та збе­рег­ти їх у те­ле­фо­ні, а та­кож за­ван­та­жи­ти на Google диск чи будь-яке хмар­не схо­ви­ще. Кар­тки

Що по­трі­бно:

вдкри­ті кар­тко­ві ра­хун­ки – ба­жа­но ма­ти з со­бою у по­їзд­ці кар­тки рі­зних бан­ків. Одна з кар­ток – в іно­зем­ній ва­лю­ті. Та­кож ба­жа­но ма­ти ін­тер­нет-кар­тку для роз­ра­хун­ків у Ме­ре­жі

2–3 Що ро­би­мо:

ка­ще не три­ма­ти усі кар­тки в одно­му га­ман­ці, адже в ра­зі кра­діж­ки ту­рист за­ли­ша­є­ться без до­сту­пу до кар­тко­вих ра­хун­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.