Подорожуємо під за­хи­стом

Groshi - - Детально -

Оль­га Іван­цо­ва, ке­рів­ник цен­тру роз­дрі­бних про­да­жів стра­хо­вої ком­па­нії «ІНГО Укра­ї­на» Не­за­ба­ром Рі­здво, і зно­ву ми всі пра­гне­мо вла­шту­ва­ти со­бі свя­то. На­при­клад, ці­ка­ву по­до­рож, яка у будь-яко­му ра­зі має бу­ти при­єм­ною та без­пе­чною. То­му кра­ще зав­ча­сно по­дба­ти про які­сну стра­хов­ку. Во­на мо­же зна­до­би­ти­ся вже на стар­ті по­до­ро­жі, у ра­зі ви­му­ше­ної від­мо­ви від по­їзд­ки за кор­дон. Якщо при­дба­ти та­кий по­ліс зав­ча­сно, стра­хо­ва ком­па­нія від­шко­дує вар­тість не­ви­ко­ри­ста­них про­їзних до­ку­мен­тів, за­бро­ньо­ва­но­го в го­те­лі но­ме­ра (за умо­ви під­твер­дже­н­ня фа­кти­чних ви­трат на бро­ню­ва­н­ня), хар­чу­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня в кра­ї­ні ви­му­ше­но­го пе­ре­бу­ва­н­ня, а та­кож ви­пла­тить ком­пен­са­цію за ко­жну пов­ну до­бу за­трим­ки авіа­рей­су з ви­ни авіа­пе­ре­ві­зни­ка, за умо­ви, що за­стра­хо­ва­на осо­ба не ско­ри­ста­ла­ся аль­тер­на­тив­ним ва­рі­ан­том пе­ре­льо­ту. Ком­пен­сує ви­тра­ти та­кий по­ліс і в ра­зі втра­ти до­ку­мен­тів за кор­до­ном. Пев­на річ, під час по­до­ро­жі стра­хо­вий по­ліс не вбе­ре­же від за­хво­рю­ва­н­ня або трав­ми, але то­чно за­хи­стить від зай­вих фі­нан­со­вих втрат. Адже ві­до­мо, що єв­ро­пей­ська ме­ди­ци­на є ефе­ктив­ною, про­те до­ро­гою. То­му у більш-менш сер­йо­зних ви­пад­ках до­по­ма­гає звер­не­н­ня до стра­хо­вої ком­па­нії. На гір­сько­ли­жно­му ку­рор­ті стра­хов­ка кон­че по­трі­бна, оскіль­ки ри­зи­ки під час ка­та­н­ня на ли­жах або сно­у­бор­ді все-та­ки до­сить істо­тні. Ек­стре­ну до­по­мо­гу, за по­тре­би, отри­му­ють, пев­на річ, усі, але ра­ху­нок по­тім ви­став­ля­ють чи­ма­лий. А над­то, якщо трав­ма сер­йо­зна, і для до­по­мо­ги по­стра­жда­ло­му по­трі­бно використовувати шту­чні зв’яз­ки, бол­ти, фі­кса­то­ри, ор­те­зи то­що. Це – до­сить ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли, які не вхо­дять до по­кри­т­тя стан­дар­тних стра­хо­вок. З огля­ду на те, скіль­ки та­ких ви­пад­ків ви­ни­кає ко­жно­го гір­сько­ли­жно­го се­зо­ну, цьо­го ро­ку стра­хо­ва ком­па­нія «ІНГО Укра­ї­на» роз­ро­би­ла спе­ці­аль­ний по­ліс «Актив­на зи­ма. Про­фі», за яким від­шко­до­вує вар­тість спе­ці­аль­них ме­ди­чних ви­тра­тних ма­те­рі­а­лів у ме­жах 8000 єв­ро. От­же, ту­ри­сти­чна стра­хов­ка по­трі­бна не для при­кор­дон­ни­ків, хо­ча на­яв­ність по­лі­са під час ви­їзду за кор­дон є обов’яз­ко­вою для ман­дрів­ни­ків. По­ліс ко­штує мен­ше за фі­лі­жан­ку ка­ви або ма­гніт на хо­ло­диль­ник. На­при­клад, стра­хо­вий за­хист «Актив­на зи­ма. Про­фі» ста­не у 5,60 єв­ро на день. По­ліс по­кри­ває ви­тра­ти на ек­стре­ну ме­ди­чну до­по­мо­гу і сто­ма­то­ло­гію, ме­ди­ка­мен­ти, ам­бу­ла­тор­но-по­лі­клі­ні­чне та ста­ціо­нар­не лі­ку­ва­н­ня. І, що най­го­лов­ні­ше, – стра­хо­ва ком­па­нія бе­ре на се­бе всю ор­га­ні­за­цію з на­да­н­ня до­по­мо­ги. Зв’язу­є­те­ся з кон­такт-цен­тром стра­хо­вої ком­па­нії у будь-який зру­чний спо­сіб, за­зна­че­ний у по­лі­сі, до­три­му­є­те­ся вка­зі­вок опе­ра­то­ра і отри­му­є­те до­по­мо­гу від за­кор­дон­них фа­хів­ців за укра­їн­ською стра­хов­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.