Банк для на­дви­ба­гли­вих

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Бан­ки на­ма­га­ю­ться до­го­ди­ти сво­їм ста­ту­сним клі­єн­там private banking. Для цьо­го во­ни про­по­ну­ють не ли­ше пре­мі­аль­ні кар­тки, кон­сьєрж-сер­віс чи най­ви­гі­дні­ші де­по­зи­ти, але й пер­со­наль­не об­слу­го­ву­ва­н­ня, осо­бли­ві кре­ди­тні про­гра­ми та до­по­мо­гу в отри­ман­ні еле­ктрон­ної лі­цен­зії НБУ на ви­ве­де­н­ня гро­шей за кор­дон. На­та­лія Бо­гу­та

Ни­ні­шньо­го ро­ку ри­нок по­слуг private banking змі­нив­ся. По­сту­по­во за­ли­ши­ли ри­нок та­кі в ми­ну­ло­му сер­йо­зні грав­ці як ВТБ та Сбер­банк Ро­сії, що по­вя­за­но зі згор­та­н­ням ді­яль­но­сті цих бан­ків в Укра­ї­ні. На­то­мість акти­ві­зу­вав­ся в об­слу­го­ву­ван­ні ста­ту­сних клі­єн­тів Оща­дбанк. Та­кож про­по­ну­ють по­слу­ги за­мо­жним клі­єн­там дер­жав­ний Укр­га­збанк та при­ва­тний Таскомбанк. Втім основ­ни­ми грав­ця­ми, що ба­га­то ро­ків об­слу­го­ву­ють ста­ту­сних клі­єн­тів, ли­ша­ю­ться Укр­сиб­банк, При­ва­тбанк, ОТП Банк та Аль­фа-банк. Ін­ші змі­ни се­гмен­та private banking пов’яза­ні з чі­тким по­ді­лом бан­ка­ми клі­єн­тів на пре­мі­аль­них та клі­єн­тів private banking. І якщо до пре­мі­аль­них лег­ко мо­жуть по­тра­пи­ти ті, в ко­го су­ма де­по­зи­ту в бан­ку до­рів­нює 200–500 тис. грн., то до private banking ча­сті­ше за­про­шу­ють міль­йо­не­рів. Але під­хід до по­ро­гу отри­ма­н­ня по­слуг пре­мі­ум-кла­су від одно­го бан­ку до дру­го­го де­що від­рі­зня­є­ться. На­при­клад, в ОТП Бан­ку по­слу­ги private banking мо­же отри­ма­ти клі­єнт із 100 тис. дол. на ра­хун­ку, а в Кре­ді Агрі­коль із та­кою су­мою він мо­же не по­тра­пи­ти на­віть у пре­мі­ум-ка­те­го­рію (ту­ди банк за­про­шує тих, у ко­го 500 тис. грн. на ра­хун­ках та ви­ще). В Оща­дбан­ку вза­га­лі по­трі­бен міль­йон. «В Оща­дбан­ку у нас є пре­мі­аль­ний се­гмент, який мі­стить два суб­се­гмен­ти – premium та private. Два основ­них кри­те­рії, згі­дно з яки­ми ми за­ра­хо­ву­є­мо клі­єн­та до пре­мі­аль­но­го се­гмен­та, – за роз­мі­ром де­по­зи­ту або за рів­нем при­дба­ної пла­ті­жної кар­тки. По­ріг вхо­ду для premium – де­по­зит від 1 млн. грн. та (або) кар­та Mastercard Platinum чи Visa Platinum. По­ріг вхо­ду для private – де­по­зит від 2,5 млн. грн. та (або) кар­та Mastercard Word Elite чи Visa Infinite», – роз­по­вів Да­ни­ло Мер­ку­лов, на­чаль­ник управ­лі­н­ня ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти з пре­мі­ум-клі­єн­та­ми Оща­дбан­ку. В Укр­сиб­бан­ку під­роз­ді­лу private banking біль­ше не­має, на­то­мість є personal banking. По­слу­ги най­ви­що­го рів­ня Укр­сиб­банк про­по­нує клі­єн­там, що­мі­ся­чний до­хід яких стар­тує від 300 тис. грн., а су­ма ко­штів на де­по­зи­тах (або під управ­ля­н­ням бан­ку) пе­ре­ви­щує 1 млн. грн. Ще одна прин­ци­по­ва змі­на, що від­бу­ла­ся на рин­ку private banking, – бан­ки ре­тель­но ви­вча­ють дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ко­штів та ча­сто від­мов­ля­ють в об­слу­го­ву­ван­ні тим за­мо­жним клі­єн­там, які не мо­жуть до­ку­мен­та­ми під­твер­ди­ти по­хо­дже­н­ня сво­го ка­пі­та­лу. Хо­ча, за сло­ва­ми бан­кі­рів, клі­єн­ти зі ста­ту­сом вже зви­кли до ви­мог фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу. «Змі­на за­ко­но­дав­ства, ви­зна­че­н­ня чі­ткі­ших ви­мог з бо­ку фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу впли­ну­ли на по­ве­дін­ку клі­єн­тів рів­ня рrivate вanking. Для клі­єн­тів пи­та­н­ня під­твер­дже­н­ня дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ко­штів, ле­га­лі­за­ція до­хо­дів вже не є чи­мось но­вим та не­спо­ді­ва­ним. Клі­єн­ти ста­ли ре­тель­ні­ше ста­ви­ти­ся до ле­га­лі­за­ції до­хо­ду і по­ва­жа­ти бан­ки, які ви­ко­ну­ють усі ви­мо­ги за­ко­но­дав­ства», – за­зна­чи­ла Ві­кто­рія Ми­сли­ва, ке­рів­ник на­пря­му рrivate вanking ОТП Бан­ку.

Ко­шти на збе­рі­га­н­ня

Якщо під час кри­зо­вих 2014–2015 ро­ків біль­шість ста­ту­сних клі­єн­тів пра­гну­ли одно­го – збе­рег­ти ко­шти, то ни­ні усі за­ці­кав­ле­ні в отри­ман­ні аде­ква­тно­го до­хо­ду за сво­ї­ми на­ко­пи­че­н­ня­ми. Став­ки за вкла­да­ми з ве­ре­сня зро­ста­ють, а для клі­єн­тів із су­мою вкла­ду 1–2 млн. грн. чи 100–500 тис. дол. бан­ки про­по­ну­ють збіль­ше­ні на 0,5–1,5 в. п. став­ки. Хо­ча це сто­су­є­ться ли­ше грив­ні. Для вкла­дів в іно­зем­ній ва­лю­ті до­да­тко­во для ве­ли­ких сум де­по­зи­тів банк до­дасть 0,1–0,25 в. п., а де­які бан­ки вза­га­лі не змі­ню­ють умо­ви вкла­дів в іно­зем­ній ва­лю­ті за­ле­жно від су­ми чи ста­ту­су клі­єн­та. Як уже зга­да­но, пе­ре­по­ною на шля­ху ста­ту­сно­го клі­єн­та до отри­ма­н­ня осо­бли­вих умов за вкла­да­ми є фі­нан­со­вий мо­ні­то­ринг. Адже у зв’яз­ку з по­ста­но­вою НБУ від 25.05.2017, № 42 банк зо­бов’яза­ний отри­ма­ти від клі­єн­та до­ку­мен­таль­не під­твер­дже­н­ня до­хо­дів клі­єн­та у ра­зі роз­мі­ще­н­ня ве­ли­кої су­ми на ра­хун­ку, отри­ма­н­ня го­тів­ки з ра­хун­ку або будь-якої ін­шої опе­ра­ції на су­му по­над 150 тис. грн. Під час пе­ре­вір­ки до­ку­мен­тів від клі­єн­та банк ана­лі­зує не ли­ше дже­ре­ла по­хо­дже­н­ня ко­штів, а й йо­го осо­би­стий ста­тус у со­ці­у­мі – ви­вчає зв’яз­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.