СЕР­ВІС ДЛЯ НАЙВИМОГЛИВИШИХ

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Фі­нан­со­ва екс­пер­ти­за до­ку­мен­тів та май­бу­тніх угод клі­єн­та, су­про­від угод із ку­пів­лі бі­знес-акти­вів. Кон­суль­та­ції з по­да­тко­вих, фі­нан­со­вих та ін­ве­сти­цій­них пи­тань Допомога вла­сни­ку бі­зне­су зна­йти пар­тне­рів за кор­до­ном (для екс­порт­них чи ім­порт­них опе­ра­цій)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.