Які по­слу­ги private banking про­по­ну­ють бан­ки

Groshi - - Спеціальний Випуск -

При­ва­тбанк Від­ді­ле­н­ня та зо­ни у від­ді­ле­н­нях Ки­є­ва, Оде­си, Дні­пра, Хар­ко­ва, Льво­ва, ін­ших міст

Від­ді­ле­н­ня в Ки­є­ві, Хар­ко­ві, Оде­сі, Льво­ві, Дні­прі, Пол­та­ві, Су­мах, Іва­но-фран­ків­ську, Кри­во­му Ро­зі, Ма­рі­у­по­лі, Чер­нів­цях, Ми­ко­ла­є­ві, Він­ни­ці, Чер­ні­го­ві, Рів­но­му

Від­ді­ле­н­ня у Ки­є­ві, Льво­ві, Оде­сі, Дні­прі, Хар­ко­ві та Рів­но­му

Від­ді­ле­н­ня у Ки­є­ві, Льво­ві, Оде­сі, Дні­прі, Хар­ко­ві, Рів­но­му, Чер­ка­сах, Ма­рі­у­по­лі, Жи­то­ми­рі, Хмель­ни­цько­му, Чер­нів­цях, Іва­но­фран­ків­ську, Пол­та­ві та ін­ших мі­стах

Від­ді­ле­н­ня у Ки­є­ві, Дні­прі, Льво­ві, Оде­сі та Хар­ко­ві

Від­ді­ле­н­ня у Ки­є­ві, За­по­ріж­жі, Дні­прі, Оде­сі, Хар­ко­ві та Льво­ві

Від­ді­ле­н­ня в Ки­є­ві

де­да­лі ча­сті­ше клі­єн­ти private banking вкла­да­ють ко­шти у дер­жав­ні облі­га­ції (ОВДП). Це ціл­ком зро­зумі­ло, адже Мін­фін під­ви­щив став­ки за ОВДП – на ау­кціо­нах з роз­мі­ще­н­ня ОВДП 20 ли­сто­па­да став­ка за облі­га­ці­я­ми у грив­ні зі стро­ком по­га­ше­н­ня 6 лю­то­го 2019 ро­ку ста­но­ви­ла 19% рі­чних. Но­мі­но­ва­ні у до­ла­рах ОВДП Мін­фін про­по­ну­вав за став­ка­ми 6,7% рі­чних для пів­рі­чних облі­га­цій та 7,25% рі­чних – для облі­га­цій із рі­чним тер­мі­ном. Ну й не­має по­да­тку на до­хо­ди від дер­жо­блі­га­цій, що є істо­тною пе­ре­ва­гою та­ких цін­них па­пе­рів пе­ред де­по­зи­та­ми. «З упев­не­ні­стю мо­жна ска­за­ти: ті клі­єн­ти, які хо­чуть отри­ма­ти до­хід, ін­ве­сту­ють свої ко­шти в ОВДП, якщо во­ни хо­чуть збе­рег­ти, роз­мі­щу­ють Так Так Так Так Так Так Так За за­пи­том За за­пи­том

гро­ші в бан­ку. Час­тка клі­єн­тів від­кри­ває де­по­зи­тні вкла­ди за кор­до­ном, але ли­ше з одні­єю ме­тою – збе­рег­ти свій ка­пі­тал», – по­яснює остан­ні тенденції Ігор Лев­чен­ко, на­чаль­ник де­пар­та­мен­ту пер­со­наль­них бан­ків­ських по­слуг Укр­сиб­бан­ку. Ста­ту­сні клі­єн­ти мо­жуть не ли­ше при­дба­ти та збе­рі­га­ти на де­по­зи­тар­них ра­хун­ках ОВДП, але й до­ру­ча­ти бан­ку ку­пів­лю та про­даж цін­них па­пе­рів – акцій та облі­га­цій при­ва­тних ком­па­ній. Та­кож банк мо­же за­про­по­ну­ва­ти клі­єн­ту ство­ре­н­ня для ньо­го ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду за­кри­то­го ти­пу та управ­лі­н­ня та­ким фон­дом. Щоб збе­рі­га­ти цін­но­сті – ко­штов­но­сті, го­тів­ку, пре­дме­ти ми­сте­цтва – для пре­мі­аль­них клі­єн­тів є сей­фо­ві схо­ви­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.