Здо­ро­во-ба­га­то

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Що на­ра­зі про­по­ну­ють стра­хо­ві ком­па­нії най­більш ви­ба­гли­вим клі­єн­там? Най­до­рож­чі по­лі­си ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня в Укра­ї­ні ба­га­то на що зда­тні, про­те їхні мо­жли­во­сті не без­ме­жні. Хо­ча стра­хо­ві ком­па­нії без­пе­рерв­но пра­цю­ють над по­лі­пше­н­ням по­слуг ДМС, і мо­жли­во­сті роз­ши­рю­ю­ться. Сві­тла­на Слє­са­рук

На­віть якщо клі­єнт має змо­гу від­да­ти істо­тну су­му за кру­тий стра­хо­вий по­ліс, це ще не озна­чає, що він при­дбає йо­го в будь-якій стра­хо­вій ком­па­нії. Біль­шість ком­па­ній про­по­ну­ють ДМС ли­ше для кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів, а на ри­нок фі­зи­чних осіб ви­хо­дять з обе­ре­жні­стю і з вель­ми обме­же­ним на­бо­ром по­слуг. До­не­дав­на ін­ди­ві­ду­аль­ні по­лі­си ДМС про­по­ну­ва­ли ли­ше три стра­хо­ві ком­па­нії – «Про­від­на», «Інго Укра­ї­на» та «Уні­ка» (з ав­стрій­ськи­ми акціо­не­ра­ми). 2018 ро­ку до них до­єд­на­ли­ся ще дві – «Аль­фа Стра­ху­ва­н­ня» та «АХА Стра­ху­ва­н­ня». Всі ре­шта стра­хо­ви­ки про­по­ну­ють про­гра­ми ДМС ли­ше ком­па­ні­ям (кор­по­ра­тив­ним клі­єн­там) для пер­со­на­лу. Зві­сно, їхні­ми по­слу­га­ми мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся й Vip-клі­єн­ти: у ме­жах кор­по­ра­тив­но­го па­ке­та стра­хо­вик до­сить ча­сто про­по­нує лю­ксо­ві по­лі­си для ке­рів­ни­ків та вла­сни­ків ком­па­ній – кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів. Стра­хо­ві ком­па­нії охо­чі­ше стра­ху­ють тих лю­дей, які вже ма­ють істо­рію ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня са­ме в цій СК. На­при­клад, пі­сля об­слу­го­ву­ва­н­ня за кор­по­ра­тив­ним до­го­во­ром. «Ми роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість стра­ху­ва­н­ня за про­гра­ма­ми ДМС окре­мих фі­зо­сіб, ко­ли ма­є­мо до­сто­вір­ну ін­фор­ма­цію про їхню стра­хо­ву істо­рію з ДМС у по­пе­ре­дні пе­рі­о­ди та ма­є­мо мо­жли­вість оці­ни­ти по­то­чний стан здо­ров’я на­шо­го клі­єн­та», – роз­по­від­ає Ві­кто­рія Чор­на, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту осо­би­сто­го і ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня СК «Ар­се­нал Стра­ху­ва­н­ня». За та­ким са­мим прин­ци­пом ді­ють, на­при­клад, СК «Кра­ї­на» та PZU Укра­ї­на. Окрім то­го, клі­єнт мо­же за­стра­ху­ва­ти чле­нів сво­єї ро­ди­ни. Де­які ком­па­нії для сі­мей на­да­ють додаткові зниж­ки – 10–20% стан­дар­тної ці­ни. «Хо­ча на­ша ком­па­нія не про­по­нує ме­ди­чне стра- ху­ва­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­ним фі­з­осо­бам, за­стра­хо­ва­ний кор­по­ра­тив­ний клі­єнт чи йо­го топ-ме­не­джмент мо­же при­дба­ти по­лі­си для вла­сної сім’ї», – ка­же Оль­га Си­до­рук, ди­ре­ктор управ­лі­н­ня стра­хо­вих про­ду­ктів стра­хо­вої гру­пи PZU.

Не­о­бме­же­ні обме­же­н­ня

У всіх стра­хо­ви­ків пре­му­ім-про­гра­ми ДМС, за ве­ли­ким ра­хун­ком, май­же іден­ти­чні. Обов’яз­ко­ві у пе­ре­лі­ку по­слуг – ам­бу­ла­тор­не об­слу­го­ву­ва­н­ня, не­від­кла­дна допомога та на­бір не­об­хі­дних ме­ди­чних ма­ні­пу­ля­цій (ЕКГ, МРТ, УЗД, то­що), пе­ре­бу­ва­н­ня у ста­ціо­на­рі, опла­та ме­ди­ка­мен­тів, ви­їзд лі­ка­ря до­до­му до клі­єн­та, ви­да­ча до­від­ок та ін­ше. Крім то­го, до елі­тних по­лі­сів ча­сто-гу­сто вклю­ча­ють та­кі опції як про­фі­ла­кти­чні огля­ди та кур­си ма­са­жу, ва­кци­на­цію, ві­та­мі­ні­за­цію, ко­ре­кцію зору та від­ві­ду­ва­н­ня спорт­за­лу, іно­ді на­віть кон­суль­та­ції пси­хо­ло­га. «На та­кі позиції за­зви­чай вста­нов­лю­ю­ться окре­мі лі­мі­ти в ме­жах 1–10 тис. грн. на опцію», – по­пе­ре­джає Ві­кто­рія Чор­на. Віп-клі­єн­тка СК «Про­від­на» роз­по­ві­ла, що її стра­хов­ка про­по­ну­ва­ла на ви­бір опції «спорт­зал» та «зір»: «У ме­жах лі­мі­ту я мо­гла отри­ма­ти лін­зи та роз­чи­ни чи по­кри­ти час­тку ви­трат на ко­ре­кцію зору або ж отри­ма­ти опла­че­ні ві­зи­ти до спорт­клу­бу. Та­кож як бо­нус без­ко­штов­но на­да­є­ться ме­ди­чна стра­хов­ка на один рік для ви­їзду за кор­дон». Зві­сно, усі пе­ре­лі­че­ні по­слу­ги не­до­сту­пні у бю­дже­тних стра­хов­ках. Тоб­то во­ни є озна­кою про­грам ДМС для ста­ту­сних клі­єн­тів. Стра­хо­вий та­риф пре­мі­аль­них по­лі­сів ста­но­вить 10–20% стра­хо­вої су­ми та за­ле­жить від вклю­че­них опцій, ри­зи­ків, за­галь­но­го ста­ну здо­ров’я клі­єн­та, а та­кож ста­ту­су клі­нік. Стра­хо­ві су­ми за Vip-про­гра­ма­ми ста­нов­лять 100–150 тис. грн., а з роз­ши­ре­ни­ми опці­я­ми су­ма мо­же ся­га­ти 250–500 тис. грн. на рік. Тоб­то по­ліс пре­мі­ум-рів­ня ко­штує в ме­жах 15–50 тис. грн. на рік. Але не слід спо­ді­ва­ти­ся на те, що най­до­рож­ча про­гра­ма ав­то­ма­ти­чно на­ді­ляє пра­вом клі­єн­та без­лі­мі­тно отри­му­ва­ти бу­дья­ку лі­кар­ську до­по­мо­гу. У пре­мі­ум­про­гра­мах є фран­ши­зи, лі­мі­ти та ви­ня­тки, хо­ча во­ни не та­кі су­во­рі, як у про­гра­мах еко­ном- та бі­знес-кла­су. До під­пи­са­н­ня до­го­во­ру про стра­ху­ва­н­ня вар­то звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на су­блі­мі­ти за окре­ми­ми ри­зи­ка­ми, які про­по­ну­ють стра­хо­ви­ки. На­при­клад, су­ма по­кри­т­тя по­лі­са ста­но­вить 150 тис. грн., але це геть не озна­чає, що на всю цю су­му мо­жна лі­ку­ва­ти зу­би, і ні в чо­му со­бі не від­мов­ля­ти. За­зви­чай лі­міт на сто­ма­то­ло­гі­чне лі­ку­ва­н­ня на­віть у віп-про­гра­мах ста­но­вить 750–2500 грн. І це має бу­ти не пла­но­вий огляд, а го­стрий ви­па­док. Тоб­то звер­та­ти­ся до лі­ка­ря зі стра­хов­кою мо­жна ли­ше то­ді, ко­ли є зу­бний біль. Це під­твер­джу­ють клі­єн­ти ком­па­ній. «Ду­же за­сму­чує що­рі­чний лі­міт на пла­но­ві сто­ма­то­ло­гі­чні по­слу­ги. У мо­є­му ви­пад­ку – це ли­ше ти­ся­ча гри­вень. Тож лі­ку­ва­ти зу­би му­шу окре­мо», – ка­жен Єв­ге­нія Пруд­ко.

Сер­віс ви­со­ко­го кла­су

Най­кра­щі та най­до­рож­чі про­гра­ми ДМС про­по­ну­ють лі­ку­ва­н­ня у брен­до­вих клі­ні­ках най­ви­щої кла­си­фі­ка­ції стра­хо­ви­ків рів­ня «А+»: «Бо­рис» , «До­бро­бут», «Обе­ріг», «Ме­ді­ком», «Ін­сайт Ме­ді­кал» та ін­ших. Про­те клі­єн­ту по­трі­бно ува­жно ви­вча­ти умо­ви, то­му що де­які про­гра­ми мо­жуть ма­ти фран­ши­зи до 40% на окре­мих лі­ка­рів ви­щої ка­те­го­рії або ж на кіль­кість від­ві­ду­вань та­кої клі­ні­ки. Ін­ко­ли є обме­же­н­ня і що­до опла­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.